Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende regels omtrent het aanwijzen van losloopgebieden voor honden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende regels omtrent het aanwijzen van losloopgebieden voor honden
CiteertitelAanwijsbesluit ex art. 2:57, lid 2 en 2:58, lid 3 APV (losloopgebied Kranshof)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tiel/635844/CVDR635844_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2020nieuwe regeling

22-09-2020

gmb-2020-264668

Regelgevingregister 2020, nr. 1.21

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende regels omtrent het aanwijzen van losloopgebieden voor honden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel;

 

overwegende dat:

 

 • op grond van de Algemene plaatselijke verordening Tiel (APV) binnen de bebouwde kom een aanlijnplicht voor honden (art. 2:57, lid 1) en een opruimplicht voor hondenpoep (art. 2:58, lid 1) geldt;

 • wij op 22 december 2016 besloten om een aantal gebieden binnen de bebouwde kom aan te wijzen waar deze verpichtingen niet gelden (Gemeenteblad 2017, Nr 3773);

 • in augustus 2020 op initiatief van buurtbewoners een extra hondenuitlaatplaats is gerealiseerd op het Kranshof in Tiel;

 • op deze hondenuitlaatplaats de aanlijn- en opruimplicht niet moet gelden;

gelet op artikel 2:57, lid 2 en artikel 2:58, lid 3, van de Algemene plaatselijke verordening Tiel 2019 (APV);

 

b e s l u i t e n:

 • I.

  het bij dit besluit behorende gebied aan te wijzen waarvoor de verboden als bedoeld in artikel 2:57, lid 1 en artikel 2:58, lid 2 van de APV niet gelden;

 • II.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 november 2020.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 22 september 2020

de secretaris,

C. Rijnberg

de burgemeester,

ir. J. Beenakker

Bent u het niet eens met ons besluit?

Neem dan contact met ons op. Dan leggen we het besluit uit. Bent u het na onze uitleg nog steeds niet met het besluit eens? Dan kunt u bezwaar maken.

 

Hoe maakt u bezwaar?

U maakt bezwaar met een brief. Zet in de brief:

 • uw naam en adres

 • de datum

 • een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent

 • waarom u het niet eens bent met het besluit

 • uw handtekening

Stuur uw bezwaar naar:

Burgemeester en wethouders gemeente Tiel

T.a.v. Juridische Zaken

Postbus 6325

4000 HH Tiel

 

Zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit moet uw bezwaar bij ons binnen zijn.

 

Bijlage 1 behorend bij aanwijsbesluit losloopgebied Kranshof