Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

Aanwijzingsbesluit archiefbewaarplaats gemeente Leusden 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit archiefbewaarplaats gemeente Leusden 2020
CiteertitelAanwijzingsbesluit archiefbewaarplaats gemeente Leusden2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 31 van de Archiefwet 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-2020Nieuwe regeling

22-09-2020

gmb-2020-262650

L254987

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit archiefbewaarplaats gemeente Leusden 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden;

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995;

gelet op artikelen 31 van de Archiefwet 1995;

besluit:

 

als archiefbewaarplaats aan te wijzen: Archief Eemland, Eemplein 73, 3812 EA te Amersfoort.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Dit besluit verstaat onder:

 • a.

  archivaris: de overeenkomstig artikel 32 van de wet benoemde gemeentearchivaris;

 • b.

  de wet: Archiefwet 1995;

 • c.

  de archiefbewaarplaats: de overeenkomstig artikel 31 van de wet aangewezen archiefbewaarplaats.

Artikel 2 Aanwijzing archiefbewaarplaats

De in artikel 31 van de wet bedoelde archiefbewaarplaats is de bewaarplaats, die zich bevindt in het pand van Archief Eemland, Eemplein 73, 3812 EA te Amersfoort.

Artikel 3 Beheer archiefbewaarplaats

De archivaris is belast met het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en documentaire verzamelingen.

Artikel 4 Opnemen archiefbescheiden en documentatie particulieren in archiefbewaarplaats

De archivaris is bevoegd om in de archiefbewaarplaats archiefbescheiden en documentatie op te nemen afkomstig van particuliere organisaties of personen als dit voor de kennis van de lokale of regionale geschiedenis van belang kan worden geacht.

Artikel 5 Verslaglegging beheer archiefbewaarplaats

De archivaris brengt eenmaal per jaar verslag uit aan het college over het door hem gevoerde beheer van de archiefbewaarplaats.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit archiefbewaarplaats gemeente Leusden 2020.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Leusden op 22 september 2020.

G.J.Bouwmeester

De burgemeester

W. deGraaf

Secretaris