Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
MijnGemeenteDichtbij

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het ondermachtigen van personeel tot het opvragen van justitiële, strafvorderlijke en politiegegevens bij de Justitiële Informatiedienst en de politie (Besluit tot ondermachtiging inzake opvragen gegevens bij Justitiële Informatiedienst en politie)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMijnGemeenteDichtbij
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het ondermachtigen van personeel tot het opvragen van justitiële, strafvorderlijke en politiegegevens bij de Justitiële Informatiedienst en de politie (Besluit tot ondermachtiging inzake opvragen gegevens bij Justitiële Informatiedienst en politie)
CiteertitelBesluit tot ondermachtiging inzake opvragen gegevens bij Justitiële Informatiedienst en politie
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpondermachtiging, opvragen, gegevens, Justitiële Informatiedienst, politie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In verband met privacy bevat de bijlage geen persoonsgegevens. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij het team Staf en Ondersteuning, cluster Juridische Zaken, van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-2022Bijlage

14-03-2022

bgr-2022-312

1286902
30-03-202118-03-2022Bijlage

24-03-2021

bgr-2021-263

Onbekend
01-01-202030-03-2021Nieuwe besluit

07-11-2019

Blad gemeenschappelijke regeling 2020, 48 (betreft rectificatie, origineel: Blad gemeenschappelijke regeling 2019, 1066)

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het ondermachtigen van personeel tot het opvragen van justitiële, strafvorderlijke en politiegegevens bij de Justitiële Informatiedienst en de politie (Besluit tot ondermachtiging inzake opvragen gegevens bij Justitiële Informatiedienst en politie)

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij;

 

overwegende dat:

 

  • met de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel het openbaar lichaam “MijnGemeenteDichtbij” is opgericht;

  • de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel bepaalt dat de bestuursorganen van de deelnemers mandaat, volmacht en machtiging kunnen verlenen aan het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij en hij weer de mogelijkheid heeft tot het verlenen van ondermandaat, -volmacht en -machtiging;

  • de bestuursorganen van de deelnemers mandaat, volmacht en machtiging aan het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij hebben verleend;

  • de bestuursorganen van de deelnemers daarbij alle aan hen toegekende bevoegdheden hebben overgedragen aan het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij behoudens de uitzonderingen opgenomen in artikel 3 van de mandaatbesluiten van de deelnemers aan het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij;

  • het wenselijk is om personeel van MijnGemeenteDichtbij te ondermachtigen tot het opvragen van gegevens bij de Justitiële Informatiedienst en de politie;

  • de verstrekking van politiegegevens is geregeld in de Wet politiegegevens en het daarbij behorende Besluit politiegegevens, in het bijzonder § 4 van dit Besluit, handelende over de verstrekking van politiegegevens aan derden;

  • de verstrekking van justitiële gegevens en strafvorderlijke gegevens is geregeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, en het daarbij behorende Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, in het bijzonder hoofdstuk 3 van dit Besluit, handelende over de verstrekking van justitiële en strafvorderlijke gegevens aan derden;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen het:

 

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het ondermachtigen van personeel tot het opvragen van justitiële, strafvorderlijke en politiegegevens bij de Justitiële Informatiedienst en de politie (Besluit tot ondermachtiging inzake opvragen gegevens bij Justitiële Informatiedienst en politie) met dien verstande dat verdere ondermachtiging voortaan loopt via de teammanagers.

Artikel 1.

Personeel van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij wordt ondergemachtigd tot het opvragen van justitiële, strafvorderlijke en politiegegevens bij de Justitiële Informatiedienst en de politie conform bijgevoegde op naam gestelde lijst.

Artikel 2.

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

Artikel 3.

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tot ondermachtiging inzake opvragen gegevens bij Justitiële Informatiedienst en politie.

 

 

Boxtel, 7 november 2019.

Het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij,

de secretaris,

Astrid Kraal

de voorzitter,

Han Looijen

Bijlage 1. Ondermachtigingslijst inzake opvragen van gegevens bij Justitiële Informatiedienst en politie

 

Bevoegdheid

Bevoegd

Team

Gemachtigd

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de politie in het kader van de toepassing van de Drank- en horeca wet

Burgemeester

Bestuurlijke Ondersteuning, cluster Integrale Veiligheid / Staf en Ondersteuning, cluster Juridische Zaken

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de politie in het kader van de Wet op de Kansspelen

College van burgemeester en wethouders

Bestuurlijke Ondersteuning, cluster Integrale Veiligheid / Staf en Ondersteuning, cluster Juridische Zaken

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de politie in het kader van de toepassing van de Algemene Plaatselijke Verordening en openbare orde

College van burgemeester en wethouders / burgemeester

Bestuurlijke Ondersteuning, cluster Integrale Veiligheid / Staf en Ondersteuning, cluster Juridische Zaken

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de justitiële informatiedienst of de politie in het kader van de toepassing van de Wabo

College van burgemeester en wethouders

Bestuurlijke Ondersteuning, cluster Integrale Veiligheid / Staf en Ondersteuning, cluster Juridische Zaken / Vergunningen, Toezicht en Handhaving

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de politie in het kader van de beoordeling van de aanvraag om een vergunning voor het bedrijfsmatig geven van gelegenheid tot het verrichten van seksuele handeling met een derde, tegen betaling

Burgemeester

Bestuurlijke Ondersteuning, cluster Integrale Veiligheid / Staf en Ondersteuning, cluster Juridische Zaken

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de politie in het kader van de adviserende taak, bedoeld in het Reglement op de orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau

Burgemeester

Bestuurlijke Ondersteuning, cluster Bestuurssecretariaat

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de politie, als bedoeld in artikel 11a Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, ten behoeve van de handhaving van de openbare orde in verband met de terugkeer van de betrokkene in de maatschappij

Burgemeester

Bestuurlijke Ondersteuning, cluster Integrale Veiligheid

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de politie, als bedoeld in artikel 4:7 Besluit politiegegevens en artikel 31 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, ten behoeve van beleidsinformatie, wetenschappelijk onderzoek en statistiek

College van burgemeester en wethouders

Bestuurlijke Ondersteuning, cluster Integrale Veiligheid

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de politie, ten behoeve van het nemen van een beslissing omtrent de toepassing van artikel 6 van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding, uitsluitend voor zover het betreft gegevens omtrent de aanvrager, subsidieontvanger of houder van een vergunning, ontheffing of erkenning als bedoeld in artikel 6, onderdeel a, van die wet

College van burgemeester en wethouders / burgemeester

Bestuurlijke Ondersteuning, cluster Integrale Veiligheid

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de politie in het kader van de toepassing van de Wet tijdelijk huisverbod

Burgemeester

Bestuurlijke Ondersteuning, cluster Integrale Veiligheid

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de als bedoeld in artikel 13a Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, ten behoeve van het nemen van een besluit tot oplegging van een bestuurlijke boete

College van burgemeester en wethouders / burgemeester

Bestuurlijke Ondersteuning, cluster Integrale Veiligheid / Staf en Ondersteuning, cluster Juridische Zaken

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de politie in het kader van de toepassing van de Wet Bibob

College van burgemeester en wethouders

Bestuurlijke Ondersteuning, cluster Integrale Veiligheid / Staf en Ondersteuning, cluster Juridische Zaken

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de politie in het kader van een TIP-verzoek (art. 26 Wet Bibob)

College van burgemeester en wethouders

Bestuurlijke Ondersteuning, cluster Integrale Veiligheid / Staf en Ondersteuning, cluster Juridische Zaken

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de politie in het kader van de toepassing van de Jeugdwet

College van burgemeester en wethouders

Jeugd

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de politie in het kader van de toepassing van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

College van burgemeester en wethouders

Zorg

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de politie in het kader van de toepassing van de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 en andere sociale zekerheidswetten

College van burgemeester en wethouders

Zorg

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de ten behoeve van de beoordeling van een verzoek tot het verkrijgen van het Nederlanderschap op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap

Burgemeester

Burgerzaken

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

Opvragen inlichtingen bij de Justitiële informatiedienst of de politie in het kader van de toepassing van de Paspoortwet

Burgemeester

Burgerzaken

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]

[naam medewerker]