Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doesburg

Aanwijzing directeur Publieke Gezondheid als toezichthoudend ambtenaar Wmo 2015 calamiteitentoezicht en kwaliteitstoezicht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoesburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing directeur Publieke Gezondheid als toezichthoudend ambtenaar Wmo 2015 calamiteitentoezicht en kwaliteitstoezicht
CiteertitelAanwijzing directeur Publieke Gezondheid als toezichthoudend ambtenaar Wmo 2015 calamiteitentoezicht en kwaliteitstoezicht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  2. artikel 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Doesburg/630828/CVDR630828_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-2020Nieuwe regeling

22-09-2020

gmb-2020-259592

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing directeur Publieke Gezondheid als toezichthoudend ambtenaar Wmo 2015 calamiteitentoezicht en kwaliteitstoezicht

Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Doesburg;

 

Gelet op artikel 6:1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

Gelet op artikel 5.2. in Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 14 in Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Doesburg 2019;

Besluiten:

  • De directeur Publieke Gezondheid van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden aan te wijzen als toezichthoudend ambtenaar voor zowel calamiteiten- als kwaliteitstoezicht in de gemeente Doesburg inzake de uitvoering van toezichthoudende bevoegdheden zoals bedoeld in artikelen 6:1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

  • De directeur Publieke Gezondheid van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden te machtigen één of meer medewerkers aan te wijzen om onder zijn verantwoordelijkheid en in zijn plaats als toezichthouder op te treden.

  • Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking van dit besluit.

  • Dit besluit is geldig voor onbepaalde tijd vanaf de dag van bekendmaking van dit besluit. Bij ontbinding van dit besluit wordt de directeur Publieke Gezondheid van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Collegebesluit d.d. 22 september 2020

gemeentesecretaris

P.Werkman

 

Collegebesluit d.d. 22 september 2020

burgemeester

drs. L.W.C.M. van derMeijs