Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Algemene Subsidieregeling gemeente Het Hogeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene Subsidieregeling gemeente Het Hogeland
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageAlgemene subsidieregeling Het Hogeland + inhoud

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-231832.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021Nieuwe regeling

08-09-2020

gmb-2020-256986

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene Subsidieregeling gemeente Het Hogeland

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Het Hogeland;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Het Hogeland 2019 (verder: ASV)

besluit vast te stellen de Algemene Subsidieregeling gemeente Het Hogeland

 

Inleiding

 

Na de herindeling van 1 januari 2019 vervallen per 1 januari 2021 de subsidieregels van de voormalige gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Gemeente Het Hogeland heeft nieuwe uitgangspunten voor het subsidiebeleid vastgelegd in de nota subsidiebeleid. Deze nota is vastgesteld door de gemeenteraad op 8 april 2020.

 

In deze notitie zijn de onderliggende algemene subsidieregels van gemeente Het Hogeland opgenomen. Het vormt een onderdeel van het totale subsidiebeleid van de gemeente. Het subsidiebeleid bestaat uit 3 onderdelen:

  • Onderdeel 1: de algemene subsidieverordening (ASV), vastgesteld door de gemeenteraad op 2 januari 2019 en aangepast op 18 september 2019;

  • Onderdeel 2: de Nota beleidskader subsidiebeleid gemeente Het Hogeland, vastgesteld door de raad op 8 april 2020;

  • Onderdeel 3: de onderliggende algemene subsidieregeling gemeente Het Hogeland per beleidsterrein, vast te stellen door het college. De subsidieregels zijn zo opgebouwd dat doelgroepen en criteria voor subsidie tussentijds kunnen wijzigen.

Naast de algemene subsidieregels zijn er ook specifieke regelingen vastgesteld. Dit gebeurt met name wanneer een regeling niet binnen de algemene subsidieregels past.

Andere subsidieregels zijn o.a. vastgesteld voor:

1. De subsidieregeling Dorpsbudget

2. De subsidieregeling VVE en peuteropvang

3. De subsidieregeling Plus op vier centrumplannen Het Hogeland

 

De subsidieregels zijn overeenkomstig de nota beleidskaders subsidiebeleid ingedeeld volgens de vastgestelde structuur in de gemeentebegroting:

Hoofdstuk 1. Veiligheid

Hoofdstuk 2. Bereikbaarheid [gereserveerd]

Hoofdstuk 3. Economie & Werkgelegenheid [gereserveerd]

Hoofdstuk 4. Leefbaarheid & voorzieningen

Hoofdstuk 5. Sociaal Domein & Volksgezondheid

Hoofdstuk 6. Ruimtelijke Ordening, Wonen & Duurzaamheid

Hoofdstuk 7. Burger & Bestuur [gereserveerd]

Hoofdstuk 8. Bedrijfsvoering [gereserveerd]

 

Voorafgaand aan de onderliggende subsidieregels per beleidsterrein worden in artikel 2 de algemene bepalingen aangegeven, die gelden voor alle onderliggende subsidieregels.

Vervolgens staan overeenkomstig de hoofdstukkenindeling van de gemeentebegroting per hoofdstuk de onderliggende subsidieregels uitgewerkt.

 

Uitgangspunten

 

1. Gelijkheid en transparantie

Een van de uitgangspunten van deze subsidieregeling is te komen tot een eenduidig subsidiestelsel. Onder het mom van gelijke monniken, gelijke kappen wordt verondersteld dat activiteiten met een min of meer gelijke doelstelling op een gelijke manier worden gewaardeerd.

 

2. Eenvoud

In de subsidieregels is gestreefd naar het vereenvoudigen van de regels en het beperken van de administratieve lasten voor zowel de aanvragers als de gemeente.

 

3. Vertrouwen

Als uitgangspunt van het toekennen van subsidies tot € 5.000,00 hanteert de gemeente, conform de algemene subsidieverordening, het vertrouwen dat de activiteiten ook daadwerkelijk uitgevoerd worden waarvoor de subsidie is aangevraagd. De gemeente loopt hierbij het risico dat er subsidie onterecht wordt uitgekeerd. Dit risico wordt beperkt door het uitvoeren van steekproefcontroles. In plaats van het standaard vragen om een verantwoording, kiest de gemeente voor een ‘actieve meldingsplicht’ voor de aanvrager als hij niet (meer) voldoet aan de eisen die gelden voor de betreffende subsidie.

 

4. Inclusief beleid

Met inclusief beleid wordt bedoeld dat er rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van mensen. Inclusief beleid (en daaruit voortvloeiende activiteiten) sluit geen mensen uit, maar maakt participatie en meedoen voor iedereen mogelijk.

 

5. Iedereen kan meedoen

Het verenigingsleven (zoals bijvoorbeeld sport-, zang-, dansverenigingen en andere verenigingen) worden niet gesubsidieerd. De gemeente heeft wel als uitgangspunt dat alle inwoners lid moeten kunnen zijn van een vereniging. Voor individuele mogelijkheden wordt verwezen naar het minimabeleid.

 

Overgangsregeling

Organisaties die de afgelopen vier jaren op basis van voorgaande beleid van de voormalige gemeenten subsidie hebben ontvangen, kunnen in bepaalde situaties voor een overgangsregeling in aanmerking komen. De overgangsregeling is bedoeld voor organisaties die aantoonbaar meer tijd nodig hebben om hun organisatie financieel op orde te krijgen als ze geen gemeentelijke subsidie meer ontvangen. Of een organisatie hiervoor in aanmerking komt, wordt op individueel niveau beoordeeld.

 

Hoofdstuk 0 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. Eigen vermogen: het vermogen van een organisatie, vermeld op de balans van een organisatie, niet zijnde vreemd vermogen en voorzieningen, onder aftrek van bestemmingsreserves, maar inclusief egalisatiereserves;

2. Egalisatiereserve: het verschil tussen het vastgestelde subsidie en de kosten van de activiteiten waarvoor subsidie werd verleend komt ten gunste of ten laste van de egalisatiereserve. De reserve wordt gevormd om tot een gelijkmatige verdeling van lasten te komen. De egalisatiereserve wordt gevormd uit exploitatieoverschotten om eventuele toekomstige tekorten op te vangen.

3. Bestemmingsreserve: reserve ter dekking van een vooraf vastgestelde bestemming, passend binnen de doelstelling van de organisatie.

4. Representatiekosten en vergoedingen: kosten die de organisatie maakt om de activiteit goed te presenteren, waar geen directe tegenprestatie aan verbonden is. Te denken valt aan bijvoorbeeld bedankjes, bloemen etc.

Artikel 2 Algemene Bepalingen

1. Activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt, moeten een openbaar karakter hebben.

2. Een subsidie wordt uitsluitend verleend aan rechtspersonen zonder winstoogmerk. Het college kan in bijzondere gevallen hiervan afwijken.

3. Subsidie wordt niet toegekend, indien de subsidieontvanger zelf over voldoende eigen vermogen beschikt voor de uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Bij de beoordeling van de hoogte van het eigen vermogen, speelt de omvang van het eigen vermogen zonder bestemmingsreserve, maar met egalisatiereserve een belangrijke rol. Een uitzondering op deze regel vormen de organisaties waarmee afspraken zijn gemaakt over het reserveren van gelden voor grote, toekomstige noodzakelijke uitgaven.

4. Subsidie is altijd een aanvulling op de eigen inkomsten van de organisatie. Eigen inkomsten van organisaties betreffen bijvoorbeeld contributies van leden, heffen van entree, zelfwerkzaamheid, fondsen, sponsoring, etc. De hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald aan de hand van in welke mate de activiteit ten goede komt aan de inwoners van gemeente Het Hogeland, het aantal deelnemers en/of bezoekers en in hoeverre het aansluit bij gemeentelijk beleid

5. Representatiekosten en – vergoedingen, energiekosten, consumpties, reisjes en uitstapjes worden niet gesubsidieerd.

 

Hoofdstuk 1 Veiligheid

Artikel 1.1 Bestrijding jeugdcriminaliteit

Doelstelling: De wettelijke taak om grensoverschrijdend gedrag van jongeren te bestraffen wordt voor het Ministerie van Justitie door Halt uitgevoerd. De gemeente heeft een belangrijke rol om de straftrajecten door preventieve maatregelen te voorkomen.

 

Subsidiecriteria

• Bureau Halt dient bij de gemeente een voorstel voor een werkplan in;

• Na goedkeuring van het werkplan door de gemeente, inventariseert Bureau Halt bij scholen voor het basis- en voortgezet onderwijs in gemeente Het Hogeland hun wensen voor deelname aan specifieke HALT-projecten, conform het HALT-aanbod;

• Bureau HALT stelt op basis van deze inventarisatie een lijst op van alle gewenste projecten per school;

• Bureau Halt zorgt voor:

- het aanleveren van advies en cijfers

- afstemming met ketenpartners

- aansluiting bij jongeren/signaleringsoverleg

• De subsidie heeft betrekking op de preventieve taken van Bureau Halt.

 

Subsidienormen

• Bureau halt ontvangt een jaarlijkse subsidie. De subsidie dient jaarlijks voor 1 juni voorafgaand aan het subsidiejaar te worden aangevraagd;

• De hoogte van het subsidiebedrag vloeit voort uit de vooraf gemaakte afspraken tussen Bureau Halt en de gemeente inzake de werkzaamheden die Bureau Halt verricht om de gemeentelijke doelstellingen te behalen.

 

Artikel 1.2 Discriminatie

Doelstelling: De Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen heeft als doel dat eenieder toegang heeft tot een laagdrempelige gemeentelijke voorziening die klachten over discriminatie behandeld. Iedere gemeente is wettelijk verplicht om een laagdrempelige, onafhankelijke voorziening in te stellen, waar burgers terecht kunnen met klachten over discriminatie.

 

Subsidiecriteria

• Het antidiscriminatiebureau geeft aan personen, die een klacht hebben over discriminatie, onafhankelijk advies en verleent ondersteuning bij de afwikkeling van die klacht;

• Het antidiscriminatiebureau registreert en rapporteert de klachten, zodat de gemeente weet wat er speelt op het gebied van discriminatie;

• Voorafgaand aan het subsidiejaar bespreekt de gemeente met het antidiscriminatiebureau het aanbod voor de gemeente;

• De gemaakte afspraken worden vastgelegd in de beschikking.

 

Subsidienormen

• Het antidiscriminatiebureau ontvangt een jaarlijkse subsidie op basis van de vooraf gemaakte afspraken. De subsidie dient jaarlijks voor 1 juni voorafgaand aan het subsidiejaar te worden aangevraagd;

• De subsidie bestaat uit een vast bedrag per inwoner. Als peildatum wordt gehanteerd 1 januari voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 

Artikel 1.3 Slachtofferhulp

Doelstelling: ondersteuning van slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen op juridisch, praktisch en emotioneel gebied.

 

Subsidiecriteria

Het gratis hulp bieden en verlenen aan slachtoffers (of hun nabestaanden), betrokken en getuigen van:

• Geweldsmisdrijven zoals moord, doodslag, zware mishandeling, gijzeling, mensenroof en huiselijk geweld;

• Zedenmisdrijven zoals verkrachting, incest, aanranding;

• Vermogensdelicten als diefstal met geweld en woninginbraken;

• Verkeersongelukken met dodelijke afloop of lichamelijk letsel;

• Strafbare feiten zoals zakkenrollerij, (fietsen)diefstal, (poging tot) inbraak in auto, vernielingen, branden, zelfmoord, verdrinking of vermissing.

 

Subsidienormen

• Slachtofferhulp Nederland ontvangt een jaarlijkse subsidie. De subsidie dient jaarlijks voor 1 juni voorafgaand aan het subsidiejaar te worden aangevraagd;

• De subsidie bestaat uit een vast bedrag per inwoner. Als peildatum wordt gehanteerd 1 januari voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Hoofdstuk 2 Bereikbaarheid

[GERESERVEERD]

Voor dit hoofdstuk zijn (nog) geen subsidieregels van toepassing.

Hoofdstuk 3 Economie & Werkgelegenheid

[GERESERVEERD]

Voor dit hoofdstuk zijn (nog) geen subsidieregels van toepassing.

Hoofdstuk 4 Leefbaarheid & Voorzieningen

Artikel 4.1 Activiteitensubsidie

Doelstelling: het stimuleren van activiteiten die een (sociale) meerwaarde hebben voor de lokale samenleving en kwetsbare burgers in het bijzonder.

 

Subsidiecriteria

• De activiteit is gericht op het stimuleren van sociaal/maatschappelijke, educatieve, sportieve en/of culturele activiteiten;

• De activiteit is openbaar toegankelijk;

• De activiteit dient een bijdrage te leveren aan de vergroting van de diversiteit van het aanbod in de gemeente;

• De activiteit is voldoende duidelijk en concreet;

• De aanvraag wordt voorafgaand aan de activiteit ingediend middels het aanvraagformulier activiteiten en evenementen subsidie;

• De aanvraag kan niet worden gesubsidieerd uit het dorpsbudget.

• Voor culturele activiteiten geldt bovendien dat de nadruk moet liggen op amateurkunst en dat de activiteit voldoet aan tenminste één van de in de Cultuurvisie gemeente Het Hogeland genoemde doelstellingen:

- overal cultuur van en voor iedereen: breed aanbod voor verschillende doelgroepen;

- verbinding en/of de activiteit wordt uitgevoerd door verschillende samenwerkende partijen en/of de activiteit is een cross-over met andere beleidsdomeinen;

- vernieuwing en/of de activiteit product levert een bijdrage aan de vernieuwing van het culturele klimaat in de gemeente Het Hogeland;

- cultureel ondernemerschap, culturele profilering en citymarketing: de activiteit is van betekenis voor de uitstraling van de gemeente op cultureel en /of promotioneel oogpunt en/of de activiteit is gericht op kennisuitwisseling, trainingen, workshops en cursussen voor culturele organisaties in samenwerking met initiatieven en de toeristische en economische sector.

 

Subsidienormen

- Subsidie is altijd een aanvulling op de eigen inkomsten van de organisatie. Eigen inkomsten van organisaties betreffen bijvoorbeeld contributies van leden, heffen van entree, zelfwerkzaamheid, fondsen, sponsoring, etc. De hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald aan de hand van in welke mate de activiteit ten goede komt aan de inwoners van gemeente Het Hogeland, het bereik van de activiteit (alleen de eigen kern of meerdere kernen), het aantal deelnemers en/of bezoekers en in hoeverre het aansluit bij gemeentelijk beleid. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Bij de subsidiabele kosten mag maximaal 7,5% van de begroting als post onvoorzien gerekend worden;

- Representatiekosten en – vergoedingen, energiekosten, consumpties, reisjes en uitstapjes vallen onder niet subsidiabele kosten;

- De subsidie bedraagt maximaal € 1.000,00.

 

Subsidieplafond en verdeling

• Voor de activiteitensubsidie geldt een subsidieplafond dat jaarlijks door het college wordt vastgesteld.

- Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

- Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

- Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 

Artikel 4.2 Evenementensubsidie

 

Doelstelling: Evenementen zijn belangrijk voor (de inwoners van) gemeente Het Hogeland. Ze dragen bij aan de levendigheid van de gemeente, trekken bezoekers van buitenaf en zorgen voor een prettige leefomgeving. Een evenement wordt gezien als een voor publiek toegankelijke vertoning of gebeurtenis die doelbewust georganiseerd is en gericht is op een relatief groot publiek.

 

Subsidiecriteria

• Het evenement is openbaar toegankelijk en vindt hoofdzakelijk binnen de gemeentegrenzen plaats;

• Het evenement levert een bijdrage aan de vergroting van de diversiteit van het aanbod in de gemeente en heeft een onderscheidend karakter ten opzichte van andere evenementen;

• Het evenement heeft een grote uitstraling en levert een positieve bijdrage aan het imago van gemeente Het Hogeland;

• Het plan moet deugdelijk zijn met aandacht voor marketing- en communicatie;

• Uit de begroting moet duidelijk blijken welke opbrengsten (ook van andere financiers) en uitgaven het evenement met zich meebrengt en dat er een financiële noodzaak tot een subsidieaanvraag is;

• De aanvraag wordt voorafgaand aan het evenement ingediend middels het aanvraagformulier activiteiten en evenementen subsidie.

• Voor evenementen die gericht zijn op cultuur geldt bovendien dat de nadruk moet liggen op amateurkunst en dat het evenement voldoet aan tenminste één van de in de Cultuurvisie gemeente Het Hogeland genoemde doelstellingen:

- overal cultuur van en voor iedereen: breed aanbod voor verschillende doelgroepen;

- verbinding en/of de activiteit wordt uitgevoerd door verschillende samenwerkende partijen en/of de activiteit is een cross-over met andere beleidsdomeinen;

- vernieuwing en/of de activiteit product levert een bijdrage aan de vernieuwing van het culturele klimaat in de gemeente Het Hogeland;

- cultureel ondernemerschap, culturele profilering en citymarketing: de activiteit is van betekenis voor de uitstraling va de gemeente op cultureel en /of promotioneel oogpunt en/of de activiteit is gericht op kennisuitwisseling, trainingen, workshops en cursussen voor culturele organisaties in samenwerking met initiatieven en de toeristische en economische sector.

 

Subsidienormen

• Subsidie wordt verleend als bijdrage in de kosten die direct betrekking hebben op het evenement, zoals artiesten, accommodatie, organisatie, materiaal en communicatie. Kosten in verband met verstrekking van consumpties, catering, reis- en verblijfskosten, cadeaus, presentjes en prijzen zijn niet subsidiabel;

• De hoogte van de subsidie wordt mede bepaald door het aantal verwachte bezoekers- en /of deelnemersaantallen, verwachte herkomst van bezoekers (lokaal/regionaal/provinciaal/

(inter)nationaal) en verwachte mediabelangstelling (lokaal/regionaal/provinciaal/

(inter)nationaal).

 

Subsidieplafond en verdeling

• Voor de evenementensubsidie geldt een subsidieplafond dat jaarlijks door het college wordt vastgesteld.

- Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

- Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

- Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 

Artikel 4.3 Dorpsbelangen

Doelstelling: het bevorderen van de leefbaarheid in de dorpen en belangenbehartiging voor de inwoners.

 

Subsidiecriteria

• Blijkens de statutaire doelstelling is de vereniging (of stichting) voor dorpsbelangen opgericht voor en door de inwoners van een van de dorpen van gemeente Het Hogeland;

• Per dorpskern komt slechts één vereniging voor dorpsbelangen in aanmerking;

• De subsidie moet aangewend worden ten behoeve van de belangenbehartigingsfunctie en/of voor het uitvoeren van activiteiten;

• Indien een vereniging voor dorpsbelangen gebruik maakt van commissies of sub verenigingen voor de uitvoering van werkzaamheden dan geldt dat alleen de overkoepelende vereniging, dat is de vereniging voor dorpsbelangen, in aanmerking komt voor subsidie.

 

Subsidienormen

• Een vereniging (of stichting) voor dorpsbelangen komt in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie. De subsidie dient jaarlijks voor 1 juni voorafgaand aan het subsidiejaar te worden aangevraagd. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal inwoners die de vereniging behartigt:

- Voor dorpen met minder dan 250 inwoners bedraagt de subsidie maximaal € 250,00;

- Voor dorpen van 250-500 inwoners bedraagt de subsidie maximaal € 400,00;

- Voor dorpen van 501-1000 inwoners bedraagt de subsidie maximaal € 600,00;

- Voor dorpen van 1001 - 2500 inwoners bedraagt de subsidie maximaal € 800,00;

- Voor dorpen boven de 2500 inwoners bedraagt de subsidie maximaal € 1.000,00.

• Als peildatum wordt gehanteerd 1 januari voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

• Vereniging Groninger Dorpen ontvangt een jaarlijkse subsidie.

 

Artikel 4.4 Dorpsfeesten

 

Doelstelling: het versterken van de sociale cohesie in het dorp.

 

Subsidiecriteria

• Een organisatie die een dorpsfeest organiseert kan in aanmerking komen voor een subsidie. Hiertoe kan een aanvraag eenmalige subsidie worden ingediend;

• Per dorpskern wordt slechts één aanvraag per jaar gehonoreerd. Indien meerdere organisaties in een dorp een dorpsfeest wil organiseren is samenwerking aan te raden;

• De activiteiten zijn openbaar voor alle dorpsbewoners.

 

Subsidienormen

• Voor het organiseren van een dorpsfeest bedraagt de subsidie maximaal € 250,00.

 

Subsidieplafond en verdeling

• Voor het organiseren van dorpsfeesten geldt een subsidieplafond van € 250,00 per dorpskern.

- Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

- Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

- Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 

Artikel 4.5 Viering nationale feestdagen en herdenkingen

 

Doelstelling: het stimuleren van deelname aan Koningsdag (27 april), nationale dodenherdenking (4 mei) en Bevrijdingsdag (5 mei).

 

Subsidiecriteria

• De activiteiten die worden georganiseerd op 27 april, 4 en 5 mei komen in aanmerking voor een subsidie. Hiertoe kan voorafgaand aan de festiviteit of herdenking het aanvraagformulier activiteiten en evenementen subsidie worden ingediend;

• Per dorpskern wordt slechts één aanvraag per festiviteit of herdenking gehonoreerd. Indien meerdere organisaties in een dorp festiviteiten wil organiseren is samenwerking aan te raden;

• De activiteiten zijn openbaar voor alle dorpsbewoners.

 

Subsidienormen

• Voor het organiseren van festiviteiten op Koningsdag en/of 5 mei bedraagt de subsidie maximaal € 250,00;

• Voor het organiseren van een herdenking op 4 mei bedraagt de subsidie maximaal € 500,00 (dit bedrag is inclusief de kosten voor de ceremonie en het vervaardigen van kransen voor de kranslegging).

 

Subsidieplafond en verdeling

• Voor de subsidie viering nationale feestdagen en herdenkingen geldt een subsidieplafond per dorpskern van € 250,00 voor Koningsdag en Bevrijdingsdag en € 500,00 voor een herdenking op 4 mei.

• Indien er in een dorpskern meerdere aanvragers zijn en samenwerking niet mogelijk is geldt de volgende verdeling:

- Voor aanvragen die voor 1 februari zijn ingediend vindt verstrekking plaats in volgorde van de door het college aangebrachte rangschikking.

- Bij de rangschikking van de aanvragen bepaalt het college voorrang op basis van:

a. bestaande Oranjevereniging of Herdenkingscomité organiseren de activiteiten;

b. de mate waarvan het activiteitenaanbod is gericht op alle inwoners van het dorp;

c. de mate van een speciaal activiteitenaanbod voor jongeren.

- Voor aanvragen die na 1 februari worden ingediend vindt verstrekking van subsidie plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

- Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

- Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 

Artikel 4.6 Sinterklaasviering

 

Doelstelling: een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in het dorp door het organiseren van een Sinterklaasintocht.

 

Subsidiecriteria

• Organisaties die zich bezig houden met het organiseren van een Sinterklaasintocht in de kernen van gemeente Het Hogeland komen in aanmerking voor een subsidie. Hiertoe wordt voorafgaand aan de activiteit het aanvraagformulier activiteiten en evenementen subsidie ingediend;

• De Sinterklaasintocht is toegankelijk voor alle dorpsbewoners.

 

Subsidienormen

• De subsidie bedraagt maximaal € 150,00.

 

Artikel 4.7 Oudejaarsfeesten

 

Doelstelling: het stimuleren van jaarwisselingsfeesten ter voorkoming van vernielingen en ongeregeldheden op oudejaarsavond.

 

Subsidiecriteria

• Organisaties die zich bezig houden met het organiseren van een jaarwisselingsfeest komen in aanmerking voor een subsidie. Hiertoe wordt voorafgaand aan de activiteit het aanvraagformulier activiteiten en evenementen subsidie ingediend;

• De jaarwisselingsfeesten moeten op oudejaarsavond plaatsvinden;

• Het feest is toegankelijk voor alle (dorps)bewoners;

• De activiteit moet verband houden met bescherming van de openbare orde;

• Per dorpskern wordt slechts één aanvraag gehonoreerd. Indien meerdere organisaties in een dorp een oudejaarsfeest wil organiseren is samenwerking aan te raden;

 

Subsidienormen

• Voor inhuur van muziek wordt maximaal € 500,00 gesubsidieerd;

• Voor inhuur van beveiliging wordt maximaal € 1.000,00 gesubsidieerd. Het moet gaan om een erkend beveiligingsbedrijf.

 

Subsidieplafond en verdeling

• Voor de subsidie Oudejaarsfeesten subsidie geldt een subsidieplafond per dorpskern van € 1.500,00.

• Indien er in een dorpskern meerdere aanvragers zijn en samenwerking niet mogelijk is geldt de volgende verdeling:

- Voor aanvragen die voor 1 oktober zijn ingediend vindt verstrekking plaats in volgorde van de door het college aangebrachte rangschikking.

- Bij de rangschikking van de aanvragen bepaalt het college voorrang op basis van:

a. de mate waarin de organisatie verantwoordelijkheid neemt, dat leidt tot bescherming van de openbare orde;

b. de mate waarin jongeren worden betrokken bij het organiseren van het feest.

- Voor aanvragen die na 1 oktober worden ingediend vindt verstrekking van subsidie plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

- Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

- Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 

Artikel 4.8 Carnaval

 

Doelstelling: het bevorderen van de beleving van carnaval.

 

Subsidiecriteria

• Organisaties die zich bezig houden met het organiseren van carnaval komen in aanmerking voor een subsidie. De subsidie dient jaarlijks voor 1 juni voorafgaand aan het subsidiejaar te worden aangevraagd;

• Het feest is openbaar toegankelijk.

 

Subsidienorm

• Carnavalsverenigingen komen in aanmerking voor een subsidie van maximaal € 1.750,00.

 

Artikel 4.9 Sport en bewegen

 

Doelstelling: het stimuleren en ontwikkelen van de sport- en beweegdeelname.

 

Subsidiecriteria

• Organisaties die jaarlijks een aantal sport- en/of beweegactiviteiten met een stimulerend karakter hebben, kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Deze organisaties moeten zich richten op een brede doelgroep, een algemeen karakter hebben en tot doel hebben mensen te stimuleren sportief bezig te zijn;

• Activiteiten op het gebied van sport en bewegen gericht op doelgroepen ouderen, jongeren en mensen met een beperking kunnen in aanmerking komen voor subsidie voor ten hoogste twee jaren. Met name activiteiten die in samenwerking tussen sportverenigingen, welzijnsinstellingen en eventueel ook een verbinding met het onderwijs en andere aanpalende beleidsterreinen hebben, worden gestimuleerd. Na het tweede jaar moet de activiteit zonder gemeentelijke subsidie door kunnen gaan;

• Speciale sportevenementen, toernooien en wedstrijden die van belang zijn om de sportbeoefening in gemeente Het Hogeland te stimuleren of met een (boven) regionale uitstraling voor de gemeente kunnen voor subsidie in aanmerking komen;

• De aanvraag wordt voorafgaand aan de activiteit ingediend middels het aanvraagformulier activiteiten en evenementen subsidie.

 

Subsidienormen

• De hoogte van de subsidie wordt mede bepaald door het aantal verwachte deelnemers, het bereik en toegankelijkheid van de activiteit (een of meerdere doelgroepen) en in hoeverre het aansluit bij gemeentelijk beleid.

 

Subsidieplafond en verdeling

• Voor de sportactivering subsidie geldt een subsidieplafond dat jaarlijks door het college wordt vastgesteld.

- Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

- Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

- Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 

Artikel 4.10 Dorpshuizen

 

Het dorpshuizenbeleid is nog in ontwikkeling. Uit het dorpshuizenbeleid vloeien de subsidiemogelijkheden voor de dorpshuizen. Na vaststelling van het dorpshuizenbeleid, wordt dit artikel opgesteld en kunnen de subsidies voor 2021 worden verleend. Mocht begin 2021 het dorpshuizenbeleid nog niet zijn vastgesteld, dan kunnen dorpshuisorganisaties een voorlopige subsidie ontvangen onder dezelfde voorwaarden met een maximum van het toegekende bedrag dat ze in 2020 hebben ontvangen.

 

Artikel 4.11 Ontmoetings- en informatiepunten

 

Doelstelling: bevorderen van de leefbaarheid van kleine kernen middels de realisatie van een ontmoetings- en informatiepunt

 

Subsidiecriteria

• De organisatie wordt beheerd en geëxploiteerd door een non-profit rechtspersoon;

• De organisatie heeft draagvlak in het dorp. Dit houdt in dat er vanuit de bevolking een bestuur kan worden gevormd en dat er voldoende deelnemers zijn die gebruik maken van de voorziening;

• Er is sprake van een specifiek activiteitenaanbod voor doelgroepen.

 

Subsidienormen

• Organisaties die aan bovenstaande criteria voldoen, kunnen in aanmerking komen voor een jaarlijkse subsidie voor het uitvoeren van activiteiten. De subsidie dient jaarlijks voor 1 juni voorafgaand aan het subsidiejaar te worden aangevraagd;

• De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het activiteitenaanbod en het aantal deelnemers.

 

Artikel 4.12 Zeemanshuis

 

Doelstelling: het aanbieden van ruimte en faciliteiten waar zeelieden en (internationale) vrachtwagenchauffeurs zich kunnen ontspannen en contact kunnen leggen met het thuisfront.

 

Subsidiecriteria

• Organisaties die ruimte en faciliteiten beschikbaar stellen waar zeelieden en (internationale) vrachtwagenchauffeurs zich kunnen ontspannen, kunnen voor een subsidie in aanmerking komen;

• De organisatie wordt gerund door vrijwilligers en er is geen sprake van commerciële bedrijfsvoering;

• De organisatie biedt de mogelijkheid dat zeelieden op een professionele wijze worden bijgestaan (bijvoorbeeld door een pastor).

 

Subsidienormen

• Een organisaties die aan bovenstaande criteria voldoet komt in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie. De subsidie dient jaarlijks voor 1 juni voorafgaand aan het subsidiejaar te worden aangevraagd;

• De subsidie bedraagt maximaal € 1.500,00.

 

Artikel 4.13 Zwembaden

 

Doelstelling: het in stand houden van de (openlucht)zwembaden in de gemeente met als doel om de inwoners te stimuleren om te (blijven) bewegen.

 

Subsidiecriteria

• Organisaties die een (openlucht)zwembad in de gemeente exploiteren, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie;

• De subsidie dient jaarlijks voor 1 juni voorafgaand aan het subsidiejaar te worden aangevraagd;

• Het zwembad dient voor zowel recreatief gebruik als voor het aanbieden van zwemlessen.

 

Subsidienormen

• De zwembaden ontvangen een jaarlijkse subsidie. Het maximale subsidiebedrag wordt jaarlijks opgenomen in de gemeentelijke begroting.

Kunst & Cultuur

Artikel 4.14 Muziekverenigingen

Doelstelling: een bijdrage leveren aan het culturele klimaat in de gemeente middels een vrijetijdsbesteding en het bevorderen van sociale contacten.

 

Subsidiecriteria

• Onder muziekverenigingen wordt verstaan amateurblaasmuziekorkesten en slagwerkensembles met of zonder majorettegroepen;

• Onder een zelfstandige eenheid wordt verstaan:

- Blaasorkesten zoals harmonieën, fanfares, brassbands, bigbands, blaaskapellen

- Mars- en showorkesten, bestaande uit slagwerk en/of blaasinstrumenten, zoals drumfanfares, showbands, drum- en malletbands, tamboer-, fluit-, lyra-, pijper- en jachthoornkorpsen

- Majorette-, twirl- en color guardgroepen

• Majorette-, twirl- en color quard verenigingen, die geen onderdeel uitmaken van een muziekvereniging, komen niet in aanmerking voor subsidie;

• Muziekverenigingen dienen minimaal tweemaal per jaar een gratis openbaar optreden te verzorgen in de gemeente.

 

Subsidienormen

• De structurele subsidie voor muziekverenigingen bedraagt maximaal 50% van het totaalbedrag opgebouwd uit de onderstaande componenten

 Vereniging met een zelfstandige eenheid: € 1.021,00

 Vereniging met twee zelfstandige eenheden: € 1.521,00

 Verenigingen met drie of meer zelfstandige eenheden: € 1.909,00

 Bijdrage instrument per lid (maximaal 1) € 94,00

 Bijdrage honorarium dirigent: 30% met een maximum van € 1.500,00

 Bijdrage huur accommodatie: 50% met een maximum van € 500,00

• Er wordt geen bijdrage verstrekt in de opleidingskosten, aanschaf muziekinstrumenten en kostuums;

• Er wordt geen bijdrage verstrekt in de kosten van deelname aan wedstrijden.

 

Artikel 4.15 Cultuureducatie

 

Doelstelling: het bieden van een zo breed mogelijk aanbod van cultuureducatie (= muziekonderwijs, kunsteducatie, streektaal, erfgoededucatie en theater) waarbij leerlingen in de gelegenheid worden gesteld zich te oriënteren op hun culturele interesses en culturele mogelijkheden.

 

Subsidiecriteria

• Organisatie die cultuurlessen (m.u.v. Kunst- en Cultuurcentrum Het Hogeland) voor minderjarigen in de gemeente verzorgen, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. Subsidie kan aangevraagd worden met het aanvraagformulier activiteiten- en evenementen subsidie;

• Activiteiten voor binnen schoolse cultuureducatie (die niet door Kunst- en Cultuurcentrum Het Hogeland worden georganiseerd) kunnen worden ingediend door de school/scholen en/of door de uitvoerder van de activiteit, waarbij duidelijk is dat de vraag bij de school vandaan komt. Subsidie kan aangevraagd worden met het aanvraagformulier activiteiten- en evenementen subsidie;

• Kunst- en Cultuurcentrum Het Hogeland ontvangt een jaarlijkse subsidie. De subsidie dient jaarlijks voor 1 juni voorafgaand aan het subsidiejaar te worden aangevraagd.

- De subsidie wordt verstrekt voor cultuurlessen voor minderjarigen in de gemeente;

- Het aanbieden van een basispakket van producten en diensten afgestemd op de behoefte van de bevolking, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende doelgroepen, met name die groepen voor wie toegang tot het cultuuronderwijs niet vanzelfsprekend is;

- Ter bepaling van het lesaanbod staat de vraag van de klant centraal, waarbij de vraag van niet-leden eveneens in overweging wordt genomen;

- Het structurele aanbod voor binnen schoolse cultuureducatie is tot stand gekomen in overleg met de scholen. Het aanbod is vraaggericht;

- Kunst- en Cultuurcentrum Het Hogeland stelt zich actief op om de interne organisatie, en daarmee het lesaanbod, te flexibiliseren. Samenwerking met andere organisaties in de regio moet leiden tot efficiëntievoordelen dan wel tot kwaliteitsverbetering en idealiter tot beide;

- Kunst- en Cultuurcentrum Het Hogeland draagt er zorg voor dat het publiek in voldoende mate op de hoogte is van de activiteiten van het kunstencentrum;

- Kunst- en Cultuurcentrum Het Hogeland stimuleert de belangstelling voor jeugd voor cultuur, onder andere door het actief bereik onder basisschoolkinderen in de gemeente Het Hogeland te vergroten;

- Kunst- en Cultuurcentrum Het Hogeland neemt deel aan diverse relevante lokale netwerken en participeert in lokale ontwikkelingen zover deze relevant zijn voor het bereiken van gemeentelijke doelen voor het cultuuronderwijs;

- Kunst- en Cultuurcentrum Het Hogeland dient aantoonbaar inhoud te geven aan de gemeentelijke doelstellingen van de Cultuurvisie. Dit komt tot uitdrukking in het jaarverslag. Tevens stelt zij, in overleg met de gemeente, een beleidsplan op.

 

Subsidienormen

• Voor de subsidie cultuureducatie (m.u.v. Kunst- en Cultuurcentrum Het Hogeland) geldt een subsidieplafond dat jaarlijks door het college wordt vastgesteld.

- Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

- Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

- Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

• Kunst- en Cultuurcentrum Het Hogeland ontvangt een jaarlijkse subsidie. Het maximale subsidiebedrag wordt jaarlijks opgenomen in de gemeentelijke begroting.

 

Artikel 4.16 Bibliotheek

 

Doelstelling: Op grond van de “Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen” is de gemeente verantwoordelijk voor het lokale bibliotheekwerk. Het bibliotheekwerk omvat de volgende functies, die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen voor de inwoners van de gemeente:

a. Ter beschikking stellen van kennis en informatie;

b. Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;

c. Het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;

d. Het organiseren van ontmoeting en debat;

e. Het laten kennis maken met kunst en cultuur.

 

Subsidiecriteria

• Er vindt minimaal één keer per jaar een overleg plaats tussen de bibliotheekvoorziening en de gemeente. Specifieke afspraken worden meegenomen in de beschikking;

• De subsidie dient jaarlijks voor 1 juni voorafgaand aan het subsidiejaar te worden aangevraagd;

• De bibliotheekvoorziening draagt ervoor zorg dat, conform de doelstelling van de subsidie, de volgende taken/activiteiten worden uitgevoerd, waarbij de prioriteit ligt bij kennis bevordering:

- Het aanbieden van een basispakket van producten en diensten afgestemd op de behoefte van de bevolking waarbij rekening wordt gehouden met verschillende doelgroepen, met name die groepen voor wie de toegang tot cultuur en informatie niet vanzelfsprekend is;

- Voor de invulling van het basispakket zijn de landelijke richtlijnen maatgevend;

- Ter bepaling van de collectie staat de vraag van de klant centraal, waarbij de vraag van niet-abonnementhouders eveneens in overweging wordt genomen;

- De bibliotheekvoorziening spant zich in om het aantal gebruikers te vergroten;

- Het beheer van een bibliotheekvoorziening en het beheer en onderhoud van de bibliotheekcollectie, alsmede het aanvullen en registreren van deze collectie;

- Het op een laagdrempelige en stimulerende manier toegankelijk maken van de collectie voor het publiek;

- Een voor het publiek toegankelijke aansluiting op internet;

- De bibliotheekvoorziening neemt deel aan diverse relevante lokale netwerken en participeert in lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen zover die relevant zijn voor het bereiken van gemeentelijke doelen voor het bibliotheekwerk;

- De bibliotheekvoorziening stelt zich actief op in het proces van bibliotheekvernieuwing, waarbij samenwerking met bibliotheken in de regio moet leiden tot efficiëntievoordelen dan wel tot kwaliteitsverbetering en idealiter tot beide;

- De bibliotheekvoorziening draagt er zorg voor dat het publiek in voldoende mate op de hoogte is van de activiteiten van de bibliotheek;

- De bibliotheekvoorziening stimuleert de belangstelling van de jeugd voor lezen o.a. door een aanbod aan de basisscholen in de gemeente Het Hogeland;

- Op basis van de Producten- en diensten Catalogus van de bibliotheekvoorziening maakt de gemeente afspraken over welke producten en diensten we in het betreffende jaar van de bibliotheekvoorziening afnemen. Op basis van de afname van de diensten- en producten, dient de bibliotheekvoorziening hun verantwoording in.

 

Subsidienormen

• De bibliotheekvoorziening ontvangt een jaarlijkse subsidie. Het maximale subsidiebedrag wordt jaarlijks opgenomen in de gemeentelijke begroting.

 

Artikel 4.17 Media, de lokale omroep

 

Doelstelling: Het Commissariaat voor de Media (CvdM) is de instantie die een lokale omroep aanwijst. Een omroep moet voldoen aan de eisen die de Mediawet stelt en een lokaal toereikend media-aanbod verzorgen. Per gemeente mag slechts een lokale omroep actief zijn. Gemeente hebben de zorgplicht voor de bekostiging van de eigen lokale publieke omroep.

 

Subsidiecriteria:

• De gemeente zorgt voor de bekostiging van het functioneren van de lokale omroep onder de voorwaarde dat de gemeenteraad het Commissariaat voor de Media positief heeft geadviseerd over de aanwijzingsaanvraag.

• De bekostiging betreft de vergoeding van de kosten die rechtstreeks verband houden met het verzorgen van het media-aanbod en wel zodanig dat in een lokaal toereikend media-aanbod kan worden voorzien en de continuïteit van bekostiging is gewaarborgd.

• Het programma van de lokale omroep moet gericht zijn op de bevrediging van de maatschappelijke behoeften die in een gemeente leven en het programma moet bestemd zijn voor de inwoners van de gemeente. De inhoud van het programma van de lokale omroep moet voldoen aan de eisen van de Mediawet.

• De lokale omroep bepaalt, met inachtneming van de Mediawet, vorm en inhoud van het media-aanbod en is daar verantwoordelijk voor.

• De lokale omroep kan geen extra middelen aanvragen bij de gemeente wanneer de lokale

omroep specifieke onderwerpen wil belichten. Dit kan alleen wanneer de gemeente zelf een extra opdracht verstrekt aan een partij zoals de lokale omroep.

 

Subsidienorm

• De lokale omroep ontvangt een jaarlijkse subsidie.

• De subsidie bestaat uit een vast bedrag per wooneenheid. De peildatum is 1 januari van het desbetreffende jaar (cijfers CBS).

 

Cultureel erfgoed

Artikel 4.18 Molens

 

Doelstelling: het behouden van de molens in gemeente Het Hogeland.

 

Subsidiecriteria

• Het beheer, onderhoud en exploitatie van de molen ligt in handen van een stichting.

 

Subsidienormen

• Stichtingen die het beheer, onderhoud en exploitatie van molens verzorgen, komen in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie van maximaal € 5.800 per molen.

• De subsidie dient voor 1 juni voorafgaand aan het subsidiejaar te worden aangevraagd.

Artikel 4.19 Musea

Doelstelling: musea die laagdrempelig en stimulerend toegankelijk zijn voor een breed publiek met als specifieke subdoelstelling dat zij een educatieve en maatschappelijk vormende bijdrage leveren voor met name de doelgroep jongeren.

 

Subsidiecriteria

• Op een laagdrempelige en stimulerende manier toegankelijk houden van de vaste collectie aan het publiek;

• Minimaal eens per jaar een tijdelijke expositie organiseren over een thema dat een relatie heeft met de geschiedenis van gemeente Het Hogeland, dan wel met onderdelen van de vaste collectie;

• Er voor zorg dragen dat het publiek in voldoende mate op de hoogte is van de activiteiten van het museum;

• Het vergroten van de bekendheid van het museum en de collectie die wordt gehuisvest;

• Stimuleren van de belangstelling van jongeren voor museumbezoek;

• Participeren in voorkomende gevallen in overleg binnen gemeente Het Hogeland dat tot doel heeft het cultuurtoerisme te bevorderen;

• Openstelling tijdens de jaarlijkse open monumentendag en museumdagen.

• Zowel voor bewoners als toeristen draagt het museum bij aan de aantrekkelijkheid en cultuurhistorische waarde van het Hogeland.

 

Subsidienormen

• Het museum ontvangt ook een provinciale subsidie van minimaal € 50.000,00.

• De musea ontvangen een jaarlijkse subsidie. De subsidie dient voor 1 juni voorafgaand aan het subsidiejaar te worden aangevraagd.

• Het maximale subsidiebedrag wordt jaarlijks opgenomen in de gemeentelijke begroting.

Artikel 4.20 Bijzondere tuinen

 

Doelstelling: het behoud van bijzondere tuinen in gemeente Het Hogeland met een educatieve waarde.

 

Subsidiecriteria

• De tuin staat geregistreerd als museum in het museumregister;

• De tuin is opgenomen in de Open Tuinen Gids;

• De tuin heeft een educatieve waarde. Er worden bijvoorbeeld rondleidingen gegeven of erfgoed educatieprojecten voor scholen uitgevoerd.

 

Subsidienormen

• De tuin ontvangt een jaarlijkse subsidie. De subsidie dient voor 1 juni voorafgaand aan het subsidiejaar te worden aangevraagd.

• Het subsidiebedrag wordt jaarlijks opgenomen in de gemeentelijke begroting.

Artikel 4.21 Stolpersteine (gedenksteentjes)

 

Doelstelling: het aanbrengen van gedenktekens van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn.

 

Subsidiecriteria

• Nabestaanden, stichtingen en particulieren kunnen een aanvraag indienen voor het plaatsen van Stolpersteine in de openbare ruimte van gemeente Het Hogeland;

• De aanvrager is verantwoordelijk voor:

 Het contact met eventuele nabestaanden van de omgekomene;

 Het contact met de Stolpersteine-organisatie;

 Het verzamelen en checken van de benodigde gegevens;

 Aanvraag eventuele vergunning;

 Informeren bewoners van de aangrenzende panden;

 Contact met belangenverenigingen in de gemeente;

 Het contact met de gemeente (eigenaar trottoir en verantwoordelijk voor de veiligheid);

 Gegevensoverdracht aan de gemeente (locatie, aantal, contactpersoon);

 Het beheer van de Stolpersteine.

• De gemeente is verantwoordelijk voor:

 Het toetsen van vergunningen en locaties;

 Het registreren van de stenen.

 

Subsidienormen

• De eenmalige subsidie bedraagt € 60,00 per gedenksteen.

Hoofdstuk 5 Sociaal Domein & Volksgezondheid

Artikel 5.1 Vakantiespeelweken

 

Doelstelling: het bieden van vakantiespeelweken voor kinderen van gemeente Het Hogeland.

 

Subsidiecriteria

• Vakantiespeelweekcommissies komen in aanmerking voor een subsidie als zij een volwaardig kinderspeelweekprogramma van ten minste drie dagen opzetten. Zij kunnen hiervoor het aanvraagformulier eenmalige subsidie gebruiken;

• De activiteiten moeten algemeen toegankelijk zijn. Alle kinderen in het doelgroepgebied moeten toegang hebben tot de activiteiten;

• Het aantal deelnemende kinderen is minimaal 15.

 

Subsidienormen

• De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 300,00.

Artikel 5.2 Jeugdsozen

 

Het jeugsozenbeleid is nog in ontwikkeling. Uit het jeugdsozenbeleid vloeien de subsidiemogelijkheden voor de jeugdsozen. Na vaststelling van het jeugdsozenbeleid, wordt dit artikel opgesteld en kunnen de subsidies voor 2021 worden verleend. Mocht begin 2021 het jeugdsozenbeleid nog niet zijn vastgesteld, dan kunnen de jeugdsozen een voorlopige subsidie ontvangen onder dezelfde voorwaarden met een maximum van het toegekende bedrag dat ze in 2020 hebben ontvangen.

Artikel 5.3 Ouderen en mensen met een beperking

 

Doelstelling: het bevorderen van de sociale contacten, gezondheid en zelfredzaamheid van ouderen en mensen met een beperking.

 

Subsidiecriteria

• Activiteiten die een bijdrage leveren aan het behoud van zelfstandigheid, stimulering van zelfredzaamheid en preventie (het voorkomen van isolement, bevordering van gezondheid en veiligheid) van ouderen van 55 jaar en ouder en mensen met een beperking kunnen in aanmerking komen voor een subsidie;

• De groep bestaat uit minimaal 10 inwoners uit gemeente Het Hogeland;

• Voor activiteiten die structureel van aard zijn, moet voor 1 juni voorafgaand aan het subsidiejaar een subsidieaanvraag worden ingediend;

• Voor niet structurele activiteiten kan voorafgaand aan de activiteit het aanvraagformulier activiteiten en evenementensubsidie worden ingediend;

• Voor structurele activiteiten geldt dat:

- de activiteiten onder deskundige leiding plaatsvinden;

- de activiteiten minimaal 26 keer per jaar worden aangeboden.

 

Subsidienormen

• Het maximale subsidiebedrag bestaat uit:

- 35% van de huurkosten met een maximum van € 750,00;

- 35% van de personeelskosten met een maximum van € 500,00;

- 35% van de activiteitenkosten (kosten materialen e.d.) met een maximum van € 500,00.

Organisatiekosten (verzekeringen, porti-/telefoonkosten) zijn niet subsidiabel.

• Stichtingen of verenigingen waarin minimaal 3 ouderen- en/of gehandicapten- activiteitengroepen samenwerken kunnen in aanmerking komen voor een extra subsidie van maximaal € 50,00 per ouderen- en/of gehandicaptenactiviteitengroep.

 

Subsidieplafond en verdeling

• Voor deze subsidie geldt een subsidieplafond dat jaarlijks door het college wordt vastgesteld.

- Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

- Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

- Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 5.4 Ondersteuning vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en activering

 

Doelstelling: het bieden van ondersteuning aan vrijwilligers en organisaties die gericht zijn op leefbaarheid, participatie, sociale activering en vrijwilligerswerk.

 

Subsidiecriteria

• Coördinatie en uitvoering van werkzaamheden voor de Steunpunten Vrijwilligerswerk;

• Vraag en aanbod van vrijwilligersvacatures bij elkaar brengen (maatwerk) en partijen

verbinden;

• Bevorderen vrijwilligerswerk van en voor specifieke groepen via een projectmatige aanpak:

met name mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en kwetsbare inwoners;

• Organisaties en verenigingen in Het Hogeland ondersteunen bij het opzetten van goed

vrijwilligerswerkbeleid;

• Maatwerk kunnen leveren en goed kunnen inspelen op concrete vragen uit de samenleving

• Organisatie van themabijeenkomsten, waarderingsbijeenkomsten, training en uitwisseling van

goede voorbeelden;

• Stimuleren zichtbaarheid van vrijwilligerswerk en de grote variatie in vrijwillige inzet;

• Stimuleren en faciliteren van nieuwe werkwijzen en initiatieven;

• Verbeteren randvoorwaarden voor vrijwilligers(werk).

 

Subsidienormen

• Coördinatie en uitvoering van de werkzaamheden door een non-profitorganisatie

• Advies en bemiddeling vrijwilligers via gesprekken en digitale website

www.vrijwilligersgroningen.nl.

• Voor inwoners voor wie het wenselijk en mogelijk is doorverwijzen naar werkcoaches en

inkomensconsulenten om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en viceversa.

• Aansluiting bij www.VrijwilligersGroningen.nl en het provinciale overleg Vrijwilligers.

• Inzicht geven in aantal bemiddelingen naar vrijwilligerswerk en ondersteuning van

Vrijwilligersorganisaties.

• Beschikken over ruime ervaring en een groot netwerk om met name kwetsbare inwoners te

ondersteunen en zinvolle activiteiten te kunnen bieden in de regio.

• In staat om nieuwe vormen van vrijwilligerswerk te faciliteren, met inachtneming NOV-criteria

tegen verdringing van arbeid en organisaties die met vrijwilligers werken.

• Dichtbij en bereikbaar zijn voor alle inwoners en organisaties in Het Hogeland via fysieke

steunpunten vrijwilligerswerk in Winsum en in Uithuizen, telefonisch overleg en e-mail en

social media.

• De non-profitorganisatie beschikt over het kwaliteitskeurmerk HKZ.

 

NB: Hierboven zijn de subsidiecriteria uitgewerkt voor ondersteuning vrijwilligers en organisaties

die zijn gebaseerd op de activiteiten van de Steunpunten Vrijwilligerswerk in de gemeente.

Deze criteria en normen zijn gebaseerd op het vastgestelde Uitvoeringsplan Vrijwilligerswerkbeleid 2019.

Artikel 5.5 Eerste hulp bij ongelukken

 

Doelstelling: Het bieden van trainingen eerste hulp bij ongelukken en het verlenen van eerste hulp tijdens evenementen.

 

Subsidiecriteria

• De EHBO-vereniging dient jaarlijks trainingen aan te bieden.

• De leden van de EHBO-vereniging zijn bereid aanwezig te zijn bij evenementen om, indien noodzakelijk, eerste hulp te verlenen.

 

Subsidienormen

• De EHBO-vereniging ontvangt een jaarlijkse subsidie. De subsidie dient jaarlijks voor 1 juni voorafgaand aan het subsidiejaar te worden aangevraagd.

• De subsidie bedraagt maximaal € 150,00 per vereniging.

 

Artikel 5.6 Reanimatie

 

Doelstelling: de overlevingskans van reanimatie te vergroten door het opzetten van een provincie breed netwerk van goed getrainde vrijwilligers, die binnen 6 minuten adequaat een reanimatie kunnen opstarten, daarbij zo mogelijk ondersteund door een lokale AED, waarbij de alarmering wordt uitgevoerd door de Centrale Meldkamer met behulp van een digitaal SMS alarmering systeem.

 

Subsidiecriteria

• Het verzorgen van voorlichtingsavonden;

• Het verzorgen van 6 minuten trainingen aan vrijwilligers;

• Het verlenen van nazorg bij een reanimatie-oproep.

 

Subsidienorm

• Stichting Groningen Hartveilig ontvangt een jaarlijkse subsidie. De subsidie dient jaarlijks voor 1 juni voorafgaand aan het subsidiejaar te worden aangevraagd.

• De subsidie bestaat uit € 0,12 per inwoner. Als peildatum wordt gehanteerd 1 januari voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 

Hoofdstuk 6 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Duurzaamheid

Artikel 6.1 zelfwerkzaamheden openbare ruimte

 

Doelstelling: Stimuleren betrokkenheid bij openbare ruimte en mogelijkheid bieden voor realiseren van een kwaliteitsimpuls.

 

Subsidiecriteria

• Organisaties die werkzaamheden verrichten in de openbare ruimte kunnen in aanmerking komen voor een subsidie als:

o de organisatie schriftelijke afspraken met de gemeente heeft gemaakt welke werkzaamheden worden uitgevoerd en welke voorwaarden daarbij van toepassing zijn;

o de werkzaamheden regulier onderhoud betreft, dit zijn werkzaamheden die anders door gemeente zelf zouden zijn uitgevoerd. (Overige werkzaamheden, voor zover opgenomen in een overeenkomst, worden evt. ondersteund en gefaciliteerd maar worden niet gesubsidieerd).

o de vastgestelde kwaliteit minimaal gehandhaafd blijft.

o uit schriftelijke afspraken blijkt dat de werkzaamheden minimaal gedurende een aaneengesloten periode van drie jaar worden uitgevoerd.

o nut en noodzaak van aangevraagde subsidie voldoende inzichtelijk is gemaakt.

• De aanvraag kan niet worden gesubsidieerd uit het dorpsbudget.

 

Subsidienormen

• De subsidie bestaat uit een vergoeding voor aanschaf, beschikbaar stellen en gebruik van gereedschap, materieel en overige benodigdheden (waaronder planten en zaden), en bedraagt maximaal € 1.500 per jaar. De hoogte van de subsidie wordt niet bepaald op basis van het aantal deelnemers, besteedde tijd of te onderhouden hoeveelheid.

Nut en noodzaak van aanschaf is ter beoordeling van de gemeente en is bepalend voor het te verlenen subsidiebedrag.

• Voor het volgen van een snoeicursus ten behoeve van hoogstam vruchtbomen worden de cursuskosten vergoed tot een maximum van € 80,00 per persoon met een maximum van 4 personen per jaar.

• Voor werkzaamheden die tevens een educatief karakter hebben is voor aanschaf van lesmateriaal, organisatie van bijvoorbeeld workshops, en promotiedoeleinden een jaarlijkse subsidie mogelijk van maximaal € 250,00.

Hoofdstuk 7 Burger & Bestuur

[GERESERVEERD]

Voor dit hoofdstuk zijn (nog) geen subsidieregels van toepassing.

Hoofdstuk 8 Bedrijfsvoering

[GERESERVEERD]

Voor dit hoofdstuk zijn (nog) geen subsidieregels van toepassing.

Hoofdstuk 9 Slotbepalingen

Artikel 9.1 Intrekken oude regelingen

Voor zover oude regelingen niet overeenkomstig artikel 28 Wet algemene regels herindeling komen te vervallen, worden de volgende regelingen ingetrokken overeenkomstig artikel 28 Wet algemene regels herindeling, op de eerste dag dat deze regeling in werking treedt:

a. Uitvoeringsregels subsidiebeleid gemeente Eemsmond 2018-2020

b. Nota subsidiebeleid Welzijn gemeente Winsum

c. Nadere regels “subsidie samenleving” gemeente Winsum

d. Sportnota gemeente Winsum 2013-2020

e. Nadere regels Algemene Subsidieverordening gemeente Bedum 2011

Artikel 9.2 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021.

Artikel 9.3 Overgangsregeling

Indien vόόr het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling een aanvraag om subsidieverstrekking op grond van één van onder artikel 9.1 genoemde regelingen is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt die betreffende regeling toegepast indien de activiteiten nog betrekking hebben op 2020. Indien de activiteiten betrekking hebben op 2021 wordt de Algemene Subsidieregeling gemeente Het Hogeland toegepast.

Op bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag om subsidieverstrekking krachtens één van de onder artikel 9.1 genoemde regelingen wordt beslist met toepassing van die subsidieregeling.

Artikel 9.3 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Algemene Subsidieregeling gemeente Het Hogeland

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland op 8 september 2020

H.J. Bolding, burgemeester

P.P.M. van Vilsteren, secretaris