Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Nadere regels compensatie eigen risico gemeente Elburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels compensatie eigen risico gemeente Elburg
CiteertitelNadere regels compensatie eigen risico gemeente Elburg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Elburg/604365/CVDR604365_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2020gewijzigde regels

22-09-2020

gmb-2020-254176

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels compensatie eigen risico gemeente Elburg

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg tot vaststelling van beleidsregels voor de uitvoering van artikel20, lid 2 van de Verordening maatschappelijke ondersteuninggemeente Elburg

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

 

gelezen het voorstel van 22 september 2020;

 

overwegende dat,

 

het gewenst is om een beleidsregel vast te stellen omtrent een financiële vergoeding voor chronisch zieken en gehandicapten, ter compensatie van de meerkosten in de vorm van een compensatie van een deel van het wettelijk verplicht eigen risico van de zorgverzekering,

 

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de bepalingen in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Elburg en de beleidsregel bijzondere bijstand gemeente Elburg;

 

b e s l u i t vast te stellen de volgende beleidsregel: nadere regels voor de compensatie van het wettelijk eigen risico van de zorgverzekering voor chronisch zieken en gehandicapten gemeente Elburg.

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvraag: de aanvraag voor compensatie van het wettelijk eigen risico van de zorgverzekering.

 • b.

  belanghebbende: de in de gemeente Elburg woonachtige persoon die ten behoeve van zichzelf en/of partner verzoekt om in aanmerking te komen voor compensatie;

 • c.

  compensatie: de financiële vergoeding voor een deel van het wettelijk eigen risico van de zorgverzekering.

 • d.

  doelgroep: personen van 18 jaar en ouder die een inkomen hebben lager dan 120 procent van de van toepassing zijnde bijstandsnorm zoals genoemd in artikel 20 t/m 22 van de Participatiewet en een vermogen hebben dat maximaal twee maal het bedrag is van de in artikel 34, lid 3 Participatiewet bedoelde vermogensgrens, waarbij bezit eigen woning en auto buiten beschouwing worden gelaten.

 • e.

  Wettelijk eigen risico: het jaarlijks door de rijksoverheid vastgestelde bedrag aan zorgkosten die een persoon van 18 jaar en ouder zelf dient te betalen, voordat de zorgverzekeraar de kosten betaald, zoals omschreven in artikel 19 Zorgverzekeringswet.

 • f.

  Zorgjaar: het kalenderjaar waarop het verbruikte eigen risico van de zorgverzekering betrekking heeft, waarvoor compensatie eigen risico wordt aangevraagd.

 

Artikel 2. Hoogte en vorm compensatie

1. De hoogte van de compensatie bedraagt € 150,00 per persoon per kalenderjaar;

2. De compensatie is niet overdraagbaar en wordt verstrekt om niet.

 

Artikel 3. Rechthebbende

1. Een belanghebbende heeft recht op de compensatie als hij of zij voldoet aan de voorwaarden als beschreven in artikel 4 van deze nadere regels.

2. Geen recht op een compensatie als bedoeld in het eerste lid, wordt verleend aan degene die gedurende het kalenderjaar waarop de compensatie betrekking heeft, is overleden.

 

Artikel 4. Vaststellen recht

1. Om het recht vast te stellen, dient de belanghebbende:

 • a.

  18 jaar of ouder te zijn;

 • b.

  in het zorgjaar ingeschreven te staan in de BasisRegistratie Personen (BRP) in de gemeente Elburg;

 • c.

  het wettelijk verplicht eigen risico van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft, volledig te hebben betaald;

 • d.

  een inkomen te hebben lager dan 120 procent van de van toepassing zijnde bijstandsnorm zoals genoemd in artikel 20 t/m 22 van de Participatiewet;

 • e.

  een vermogen te hebben dat maximaal twee maal het bedrag is van de in artikel 34, lid 3 Participatiewet bedoelde vermogensgrens, waarbij bezit eigen woning en auto buiten beschouwing worden gelaten;

 • f.

  een aanvraag voor compensatie van een deel van het wettelijk eigen risico bij de gemeente ingediend te hebben.

2. De aanvraag als bedoeld in het eerste lid onder f. kan ingediend worden in het kalenderjaar waarin het wettelijk eigen risico is opgemaakt of in het volgende kalenderjaar na het betreffende zorgjaar.

 

Artikel 5. Verstrekking

Aan belanghebbende wordt een financiële vergoeding verstrekt van € 150,00 per zorgjaar als is voldaan aan de voorwaarden van de aanvraag en het recht is vastgesteld.

 

Artikel 6. Evaluatie

1. Het college evalueert de nadere regels binnen twee jaar na inwerkingtreding.

2. Het college kan op basis van de evaluatie zijn beleid aanpassen.

 

Artikel 7. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze beleidsregel indien toepassing van de beleidsregel tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking met ingang van 1 oktober 2020, onder gelijktijdige intrekking van de op 5 december 2017 vastgestelde Nadere regels compensatie eigen risico gemeente Elburg.

 

Artikel 9. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels compensatie eigen risico gemeente Elburg.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in de vergadering van 22 september 2020.

De burgemeester, ir J.N. Rozendaal

De secretaris, P.W. Wanrooij