Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Gemeente Raalte Tijdelijke richtlijnen tenten en overkappingen in overige situaties (niet bij horeca)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Raalte Tijdelijke richtlijnen tenten en overkappingen in overige situaties (niet bij horeca)
CiteertitelTijdelijke richtlijnen tenten en overkappingen in overige situaties (niet bij horeca)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Raalte/86454/CVDR86454_11.html
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Raalte/314978/CVDR314978_1.html
 4. Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-09-202001-03-2021nieuwe regeling

21-09-2020

gmb-2020-245900

47102-2020

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Raalte Tijdelijke richtlijnen tenten en overkappingen in overige situaties (niet bij horeca)

 

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte heeft op 22 september 2020 besloten:

 

 

Tijdelijke richtlijnen tenten en overkappingen in overige situaties (niet bij horeca)

Aanleiding

Nu sporten weer mogelijk is en de herfst aanbreekt zoeken sportverenigingen naar mogelijkheden om weggevallen kantinecapaciteit op te vangen. Dit is van belang voor het sociale aspect dat bij sporten hoort, maar ook voor de verenigingsinkomsten. Sportverenigingen plaatsen tenten of overkappingen om capaciteit die in de kantine wegvalt buiten op te vangen. Sporadisch zien we ook in andere situatie (bijvoorbeeld bij een huisarts) een tent als oplossing voor corona-beperkingen. Verder zien we deze behoefte vooral bij de horeca. Voor tenten als onderdeel van terrassen bij horeca hebben we een afzonderlijk kader gemaakt (zie hierna onder ‘juridisch kader’). Voorliggende richtlijn is bedoeld voor alle overige situaties waarin vanwege corona-redenen de wens bestaat tijdelijk een tent te plaatsen.

 

Voor de leesbaarheid gebruiken we hierna steeds het woord ‘tent’. Daarmee bedoelen we ook vergelijkbare bouwsels zoals bedoeld in het BBgbop die kortdurend worden geplaatst om mensen in te laten verblijven.

 

Doel van deze richtlijnen

Als gemeente willen wij als het kan oplossingen mogelijk maken die de gevolgen van corona verzachten. Het mogelijk maken van tenten om verloren binnenruimte op te vangen is daar een voorbeeld van. We vinden het van belang dat dit op een veilige manier gebeurt. Het gaat hier om tenten die voor meerdere maanden worden geplaatst en tegen een stootje moeten kunnen (sneeuw of harde wind). Deze richtlijn is bedoeld als hulpmiddel voor gemeente en initiatiefnemer om te bepalen of de tent voldoende veilig is.

 

Juridisch kader en status van deze richtlijnen

Voorliggende richtlijnen zijn bedoeld voor tenten die geen onderdeel zijn van een terrasvergunningplichtig terras. Als de tent onderdeel is van een terras waarvoor een terrasvergunning nodig is, dan vormt de APV met de ‘nadere regels inzake terrassen gemeente Raalte’ (en de tijdelijke nadere regels voor winterterrassen 2020/2021) het toetsingskader.

 

Er zijn twee situaties denkbaar waarin voorliggende richtlijnen wel van toepassing zijn:

 • 1.

  Er is een vergunning nodig op grond van de APV, omdat door het plaatsen van een tent een Openbare Plaats anders wordt gebruikt dan voor de publieke functie ervan.1

 • 2.

  Er is geen vergunning nodig, omdat de tent wordt geplaatst op een plek die geen Openbare Plaats is2.

 

Ad 1. Als een vergunning op grond van de APV nodig is, dan gebruiken we deze richtlijn als toetsingskader, in aanvulling op wat in de APV zelf al is geregeld. In de APV is bijvoorbeeld al vastgelegd dat het belang van het gebruik van de openbare ruimte en eventuele overlast voor de omgeving wordt meegewogen. Dit herhalen wij niet in deze richtlijnen.

 

Ad 2.

 • Als geen vergunning op grond van de APV nodig is en het gaat om een tent die kortdurend3 geplaatst wordt, dan geldt formeel alleen het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’ (BBgbop). Het BBgbop is algemeen verbindend. Dat betekent dat de regels uit het BBgbop directe werking hebben voor iedereen die een tent plaatst of laat plaatsen.

 • Bij een tent die ruimte biedt aan meer dan 150 personen geldt op grond van het BBgbop een meldingsplicht.

 • Bij een tent die ruimte biedt aan minder dan 150 personen en waar geen APV-vergunning nodig is, moeten deze richtlijnen worden gezien als een advies aan organisaties in de gemeente Raalte die tijdelijk een tent willen plaatsen om corona-beperkingen op te vangen.

 • Als geen APV-vergunning nodig is, maar de locatie is wel in gemeentelijk eigendom (zoals bij sportparken veelal het geval is), dan moeten deze richtlijnen gezien worden als de voorwaarden die wij als grondeigenaar aan de gebruiker/huurder van de grond stellen.

Er kunnen zich dus juridisch gezien verschillende situaties voordoen. Wat we inhoudelijk willen borgen (veiligheid) verschilt echter niet: dat hebben wij hierna onder ‘richtlijnen’ verwoord. We bekijken samen met organisaties die een tent willen plaatsen of/welke vorm van toestemming nodig is.

 

Richtlijnen

Definities

In deze richtlijnen wordt met tenten ook bedoeld bouwsels zoals bedoeld in het BBgbop met een vergelijkbaar tijdelijk karakter.

 

Noodzaak en plaatsingsduur

Het moet gaan om een tent die nodig is vanwege corona-maatregelen. De tent wordt kortdurend geplaatst, dat wil zeggen: maximaal 6 maanden.

 

Brandveilig gebruik

De tent en tentinrichting moet voldoen aan de eisen die het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’ (BBgbop) stelt.

 

Constructieve veiligheid

Bij tenten van enige omvang worden professionele tenten gebruikt, waardoor inzicht ontstaat in de constructieve veiligheid door beschikbaarheid van een tentboek en de tenten door professionals worden opgebouwd en gecontroleerd. Dit geeft de organisatie op wiens verantwoordelijkheid de tent wordt geplaatst inzicht onder welke (weers)omstandigheden de tent nog veilig gebruikt kan worden. De constructieve veiligheid van de tent is geborgd voor bezoekers, de directe omgeving en het verkeer. De tent wordt regelmatig gecontroleerd op veiligheid (o.a. de bevestigingen).

 

Inrichting i.r.t. corona-regels

De tent wordt zo ingericht dat aan de geldende regels uit de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio IJsselland wordt voldaan.

 

Ventilatie

Een goede ventilatie lijkt belangrijk te zijn bij het voorkomen van verspreiding van het coronavirus. Op moment van vaststelling van deze richtlijn is nog niet duidelijk in hoeverre het verantwoord is tenten te plaatsen die aan meer dan 1 zijde gesloten zijn. Tenten mogen maximaal aan 1 zijde gesloten zijn, totdat op basis van een deskundigenadvies duidelijk is welke mate van ventilatie in tenten met meer dan één gesloten zijde vereist is.

 

Jaarwisseling

Indien de tent tijdens de jaarwisseling blijft staan dan overlegt de aanvrager een plan waaruit blijkt hoe de tent en de tentinrichting de jaarwisseling (vuurwerk) veilig kan doorstaan. De gemeente kan op dit punt een voorbehoud maken of aanvullende voorwaarden stellen.

 

Overige aandachtspunten

 • Bij bevestigen van de tent wordt voorkomen dat kabels- en leidingen worden beschadigd. Geadviseerd wordt een Klic-melding te doen.

 • Brandkranen worden niet geblokkeerd.

 • Toegankelijkheid voor hulpdiensten blijft gewaarborgd.

 

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Een toets of controle op constructieve- of brandveiligheid is altijd een momentopname. Degene die de tent plaatst of laat plaatsen blijft altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van gebruikers van de tent en de omgeving. Met deze richtlijnen wil de gemeente een bijdrage leveren aan het creëren van een veilige situatie. De gemeente aanvaart evenwel geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door het plaatsen van een tent.


1

Dit is een vergunning op grond van artikel 2.10 APV.

2

Dit is het geval bij de meeste sportparken. De ligging van de meeste kantines en bijbehorende terrassen op sportparken is dusdanig dat geen sprake is van een Openbare Plaats zoals bedoeld in de APV. Deze plekken hebben een meer besloten karakter. Let wel: er kunnen ook situaties zijn waar wel sprake is van een Openbare Plaats, bijvoorbeeld indien de tent grenst aan de openbare ruimte (bijv. de openbare weg).

3

De Memorie van Toelichting van de BBgbop geeft bij ‘kortdurend’ een termijn van maximaal 6 maanden in overweging. Wij sluiten ons aan bij die termijn en beschouwen tenten die vanwege corona noodzakelijk zijn tot 6 maanden als kortdurend.