Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Aanwijzing plaatsen en wegen verbod parkeren grote voertuigen (artikel 5:8 APV Buren)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing plaatsen en wegen verbod parkeren grote voertuigen (artikel 5:8 APV Buren)
CiteertitelAanwijzing plaatsen en wegen verbod parkeren grote voertuigen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Buren/641994/CVDR641994_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-09-2020nieuw

08-09-2020

gmb-2020-238060

Z.012958

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing plaatsen en wegen verbod parkeren grote voertuigen (artikel 5:8 APV Buren)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Buren;

overwegende,

 

dat op grond van artikel 5:8, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Buren 2020 (hierna: APV) plaatsen en wegen kunnen worden aangewezen waar het parkeren met grote voertuigen schadelijk is voor het aanzien van de gemeente of waar het parkeren buitensporig veel ruimte in beslag neemt;

dat reeds een besluit “Aanwijzing plaatsen en wegen verbod parkeren grote voertuigen gemeente Buren 2003 (artikel 5.1.7 APV)” van kracht is welke met toepassing van de Afdeling 3.4 procedure van de Algemene wet bestuursrecht was voorbereid;

dat de noodzaak tot het nemen van dit nieuwe Aanwijzingsbesluit uitsluitend is gelegen in het feit dat een nieuwe APV 2020 wordt vastgesteld en bekend gemaakt en dat inhoudelijk de aan te wijzen plaatsen niet zijn gewijzigd ten opzichte van de plaatsen die zijn aangewezen in het besluit “Aanwijzing plaatsen en wegen verbod parkeren grote voertuigen gemeente Buren 2003 (artikel 5.1.7 APV)” ;

dat een nieuwe voorbereidingsprocedure redelijkerwijs niet hoeft te worden gvolgd;

gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Buren 2020, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

 

B E S L U I T

vast te stellen de

“Aanwijzing plaatsen en wegen verbod parkeren grote voertuigen (artikel 5:8 APV Buren)”

 

Artikel 1  

Het is verboden om te parkeren met een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter op alle wegen en plaatsen binnen de bebouwde kom of kommen van de gemeente Buren.

Artikel 2  

Het verbod, zoals bedoeld onder artikel 1 van dit besluit, geldt niet voor:

a. de wegen gelegen op het bedrijventerrein ’t Hulster te Buren;

b. de wegen gelegen op het bedrijventerrein Beusichem te Beusichem;

c. de wegen gelegen op het bedrijventerrein Hofstede te Lienden;

d. de wegen gelegen op het bedrijventerrein Doejenburg I te Eck en Wiel;

e. de parkeerplaatsen gelegen aan Beyerdstraat te Beusichem;

f. de parkeerplaatsen gelegen aan Groeneweg te Zoelmond;

g. de als zodanig aangegeven parkeerplaatsen gelegen aan rotonde Tielseweg te Buren;

h. de parkeerplaatsen gelegen aan Hoge Kornseweg te Erichem.

zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen (e tot en met h).

Artikel 3  

Het verbod, zoals bedoeld onder artikel 1 van dit besluit, geldt niet op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Artikel 4  

Het besluit Aanwijzing plaatsen en wegen verbod parkeren grote voertuigen gemeente Buren 2003, vastgesteld op 18 maart 2003, wordt ingetrokken.

Artikel 5  

Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking.

Artikel 6  

Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanwijzing plaatsen en wegen verbod parkeren grote voertuigen.

 

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Buren op 8 september 2020.

 

Burgemeester en wethouders van Buren,

de secretaris, M. van Dalen MSc

de burgemeester, J.A. de Boer MSc