Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wierden

Beleidslijn vestiging opslag- en verkoop consumentenvuurwerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidslijn vestiging opslag- en verkoop consumentenvuurwerk
Citeertitelbeleidslijn vestiging opslag- en verkoop consumentenvuurwerk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-201131-12-2020nieuw beleid

15-02-2011

gmb-2020-237794

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidslijn vestiging opslag- en verkoop consumentenvuurwerk

 

Inleiding

Kort geleden heeft uw college ingestemd met de verkoop van consumentenvuurwerk op het industrieterrein Hogelucht (Nijverheidsstraat 8). Daarnaast zijn er recent enkele principe-verzoeken binnengekomen voor het vestigen van nieuwe verkoop- en opslagpunten voor consumentenvuurwerk. Het betreft een verzoek van Dijkstra bouw aan de Rijssensestraat 136b en een verzoek van Rubro BV aan de Violenhoeksweg 6. Hierover moet uw college nog een beslissing nemen.

 

Om nu en in de toekomst een goede beslissing te kunnen nemen over nieuwe verzoeken voor de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk is in deze nota een beleidslijn opgesteld. Het beleidsvoorstel heeft primair betrekking op de ruimtelijke afweging in welke gebieden zich wel en in welke zich geen nieuwe bedrijven voor consumentenvuurwerk (met een opslag tot maximaal 10.00 kg) mogen vestigen.

 

Via het milieuspoor zal de “fijnafstemming” moeten plaatsvinden of een specifieke locatie geschikt is. Dit kan door het beantwoorden van de vraag of een nieuwe inrichting voor de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk voldoet aan de veiligheidseisen in het Vuurwerkbesluit.

Korte terugblik

Tot nu toe heeft het college altijd ingestemd met de verkoop van consumentenvuurwerk in de gemeente Wierden. In deze nota is dit als een gegeven beschouwd. Daarom wordt niet verder ingegaan op de vraag of de verkoop en opslag van consumentenvuurwerk in de gemeente wel of niet toegestaan moet worden.

 

Het beleid van de gemeente Wierden is er altijd op gericht geweest detailhandel te concentreren in de centra. Om deze reden is door de gemeente Wierden altijd terughoudend omgegaan met aanvragen voor de opslag en verkoop van vuurwerk op bedrijventerreinen of in het buitengebied.

De verkoop van vuurwerk vindt echter maar enkele dagen per jaar plaats, er is dus geen sprake van reguliere detailhandel door het hele jaar heen.

 

Vuurwerkbesluit

Op 1 maart 2002 is het Vuurwerkbesluit in werking getreden. Het doel van het Vuurwerkbesluit is om betere waarborgen te scheppen voor de bescherming van mens en milieu tegen de mogelijke effecten die het opslaan, bewerken en afsteken van vuurwerk kunnen veroorzaken. Het besluit heeft betrekking op zowel de handelingen met vuurwerk als de inrichtingen waarin vuurwerk wordt opgeslagen.

 

In het besluit zijn onder andere veiligheidsafstanden opgenomen die in het kader van de vaststelling van besluiten in de sfeer van de ruimtelijke ordening in acht genomen moeten worden. Daarbij is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen consumentenvuurwerk, ofwel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik, en professioneel vuurwerk.

 

Uit het besluit blijkt dat het soort vuurwerk (consumentenvuurwerk of professioneel vuurwerk) en de maximale hoeveelheid die mag worden opgeslagen, maatgevend zijn voor de afstand die minimaal tot een aanwezig of geprojecteerd kwetsbaar object moet worden aangehouden.

 

Voor inrichtingen met een opslag van minder dan 10.000 kilogram consumentenvuurwerk geldt een afstand van ten minste 8 meter tot kwetsbare objecten. De afstand die minimaal moet worden aangehouden is onder andere afhankelijk van de plaats en maat van de deuropening van de (buffer)bewaarplaats. Het spreekt voor zich dat voor de verschillende opslagen rekening gehouden moet worden met de regels die hiervoor in het Vuurwerkbesluit zijn gesteld. Via het milieuspoor/ brandweer wordt gecontroleerd of aan deze regels voldaan wordt. De provincie Overijssel coördineert de aanvragen.

 

Ruimtelijke afweging:

Voorgesteld wordt om bij de beoordeling van nieuwe locaties voor de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk de volgende criteria te hanteren:

 

• Bedrijventerreinen:

Consumentenvuurwerk wordt bij voorkeur opgeslagen en verkocht op bedrijventerreinen. Hier is het minste overlast voor burgers, ook is hier over het algemeen voldoende parkeergelegenheid. Tijdens de verkoopdagen worden bedrijventerreinen niet intensief gebruikt. De verkoop van vuurwerk wordt niet gezien als reguliere detailhandel, aangezien verkoop maar 3 dagen in het jaar plaatsvindt.

 

• Centrumgebieden:

Opslag en verkoop van consumentenvuurwerk in de centrumgebieden heeft niet de voorkeur in verband met overlast voor winkelend publiek. Gezien de bestemmingsplanregels kan opslag en verkoop binnen voor detailhandel aangewezen gebouwen vooralsnog niet geweerd worden.

 

• Woongebieden:

Opslag en verkoop van consumentenvuurwerk in woongebieden wordt niet toegestaan.

 

• Buitengebied:

Uitgangspunt van beleid voor het buitengebied is dat er in beginsel in het buitengebied geen extra detailhandel komt. De verkoop van vuurwerk vindt echter maar enkele dagen per jaar plaats, er is dus geen sprake van reguliere detailhandel gedurende het gehele jaar.

 

Afgelopen jaar was er slechts één verkooppunt van consumentenverkoop aanwezig in de gemeente Wierden. Op grond van het vorenstaande wordt de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk in het buitengebied alleen toegestaan op plaatsen waar al detailhandel plaatsvindt (geregeld in het bestemmingsplan). Daarnaast moeten opslag- en verkooppunten goed bereikbaar zijn en een centrale ligging hebben ten opzichte van de klanten. Dit wordt van geval tot geval afgewogen. Voor het overige wordt opslag en verkoop van vuurwerk in het buitengebied niet toegestaan.

 

Verkeer:

Per concreet verzoek zal beoordeeld worden of de infrastructuur / locatie is berekend op de mogelijke extra verkeersbewegingen en het benodigde aantal parkeerplaatsen.

 

Voorstel:

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de beleidslijn voor het vestigen van de opslag- en verkoop van consumentenvuurwerk.