Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Aanwijzing wegen verbod parkeren caravans (artikel 5:6 APV Buren)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing wegen verbod parkeren caravans (artikel 5:6 APV Buren)
CiteertitelAanwijzing wegen verbod parkeren caravans
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Buren/641994/CVDR641994_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-09-2020nieuw

08-09-2020

gmb-2020-237307

Z.012958

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing wegen verbod parkeren caravans (artikel 5:6 APV Buren)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Buren;

overwegende,

 

dat op grond van artikel 5:6, lid 1 onder a van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Buren 2020 (hierna: APV) het verboden is om een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het college aangewezen weg, waar dit naar haar oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

dat naar het oordeel van het college het parkeren van een voertuig, dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, op wegen buitensporig veel ruimte in beslag neemt en dat het met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte of in verband met de aantasting van het uiterlijk aanzien van de gemeente noodzakelijk is een aanwijzingsbesluit te nemen;

gelet op Algemene plaatselijke verordening gemeente Buren 2020, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

 

B E S L U I T

vast te stellen de

 

“Aanwijzing wegen verbod parkeren caravans (artikel 5:6 APV Buren)”

 

Artikel 1  

Het is verboden om een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op alle wegen binnen de bebouwde kom of kommen van de gemeente Buren.

Artikel 2  

Het besluit Aanwijzing wegen verbod parkeren caravans gemeente Buren 2005 (artikel 5.1.5 APV) vastgesteld op 5 juli 2005 wordt ingetrokken.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking.

Artikel 4  

Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanwijzing wegen verbod parkeren caravans.

 

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Buren op 8 september 2020.

 

Burgemeester en wethouders van Buren,

de secretaris, M. van Dalen MSc

de burgemeester, J.A. de Boer MSc