Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Aanwijzing hondenverbod begraafplaats Blatensedijk (artikel 2:57 APV Buren)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing hondenverbod begraafplaats Blatensedijk (artikel 2:57 APV Buren)
CiteertitelAanwijzing hondenverbod begraafplaats Blatensedijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Buren/641994/CVDR641994_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-09-2020nieuw

08-09-2020

gmb-2020-237284

Z.012958

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing hondenverbod begraafplaats Blatensedijk (artikel 2:57 APV Buren)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Buren;

overwegende,

 

dat overlast wordt ondervonden als gevolg van honden, vooral van die worden uitgelaten, op de begraafplaats aan de Blatensedijk te Buren;

dat de begraafplaats niet is bedoeld als hondenuitlaatgebied en dat de hieruit voortkomende overlast als onaanvaardbaar moet worden aangemerkt;

dat het wenselijk is beschadiging aan grafeigendommen en bevuiling van graven door honden te voorkomen en tegen te gaan;

dat artikel 2:57, lid 1, onder c, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Buren het college van burgemeester en wethouders de mogelijkheid biedt een plaats aan te wijzen waar het de eigenaar of houder van een hond verboden is die hond te laten verblijven of te laten lopen zonder dat die hond is aangelijnd;

dat vanwege de overlast toepassing van dit artikel op de begraafplaats aan de Blatensedijk te Buren als gerechtvaardigd kan worden geacht;

gelet op de Algemene plaatselijke verordening gemeente Buren 2020, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

 

B E S L U I T

vast te stellen de

 

“Aanwijzing hondenverbod begraafplaats Blatumsedijk (artikel 2:57 APV Buren)”

 

Artikel 1

Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen op de openbare begraafplaats aan de Blatensedijk te Buren, kadastraal bekend onder BRN00, sectie H, nummer 56, indien de hond niet is aangelijnd.

 

Artikel 2

Het aanwijzingsbesluit hondenverbod begraafplaats Blatensedijk, vastgesteld op 7 oktober 2008, wordt ingetrokken.

 

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking.

 

Artikel 4

Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanwijzing hondenverbod begraafplaats Blatensedijk.

 

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Buren op 8 september 2020

 

Burgemeester en wethouders van Buren,

de secretaris, M. van Dalen MSc

de burgemeester, J.A. de Boer MSc