Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Aanwijzing gebieden hinderlijk drankgebruik (artikel 2:48 APV Buren)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing gebieden hinderlijk drankgebruik (artikel 2:48 APV Buren)
CiteertitelAanwijzing gebieden hinderlijk drankgebruik
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Buren/641994/CVDR641994_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-09-2020nieuw

08-09-2020

gmb-2020-237272

Artikel 2:48 APV Buren

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing gebieden hinderlijk drankgebruik (artikel 2:48 APV Buren)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Buren;

overwegende,

 

dat op grond van artikel 2:48, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Buren 2020 (hierna: APV) gebieden kunnen worden aangewezen waarbinnen het voor personen ouder dan 18 jaar verboden is alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

dat het verbod van artikel 2:48 van de APV niet geldt voor een terras bij een horecabedrijf en een plaats waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Drank- en horecawet;

gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Buren 2020, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

 

B E S L U I T 

vast te stellen de

“Aanwijzing gebieden hinderlijk drankgebruik (artikel 2:48 APV Buren)”

 

Artikel 1  

Het is verboden om alcoholhoudende dranken te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben binnen de volgende gebieden:

 • a.

  alle wegen binnen de bebouwde kom of kommen van de gemeente Buren;

 • b.

  de jongerenontmoetingsplaats (JOP) in de Papestraat in Lienden, kadastraal bekend gemeente Lienden, sectie L1577 (ged) tot en met het gebied in een straal van 500 om deze JOP;

 • c.

  het recreatiegebied De Beldert in Zoelen;

 • d.

  het recreatiegebied Eiland van Maurik in Maurik;

 • e.

  het recreatiegebied De Meent in Beusichem;

 • f.

  de strandjes en uiterwaarden langs de rivieren de Rijn, de Linge en de Korne, voor zover gelegen binnen de gemeente Buren.

Artikel 2.  

 • 1.

  Het besluit Aanwijzing gebieden hinderlijk drankgebruik, vastgesteld op 20 februari 2001, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Het besluit Tweede aanwijzing gebieden hinderlijk drankgebruik, vastgesteld op 10 augustus 2004, wordt ingetrokken.

Artikel 3.  

Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking.

 

Artikel 4.  

Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanwijzing gebieden hinderlijk drankgebruik.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Buren op 8 september 2020.

 

Burgemeester en wethouders van Buren,

De secretaris, M. van Dalen MSc

De burgemeester, J.A. de Boer MSc