Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Aanwijzing verbod exploitatie sekswinkel (artikel 3:10 APV Buren)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing verbod exploitatie sekswinkel (artikel 3:10 APV Buren)
CiteertitelAanwijzing verbod exploitatie sekswinkel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Buren/641994/CVDR641994_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-09-2020nieuw

08-09-2020

gmb-2020-237248

Z.012958

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing verbod exploitatie sekswinkel (artikel 3:10 APV Buren)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Buren;

overwegende,

 

dat het college op grond van artikel 3:10 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Buren 2020 (hierna: APV) de bevoegdheid heeft gebieden of delen van de gemeente aan te wijzen waarin een verbod voor de exploitatie van sekswinkels geldt;

dat het college het in het belang van de openbare orde acht de exploitatie van sekswinkels in de bebouwde kommen te verbieden;

gelet op de Algemene plaatselijke verordening gemeente Buren 2020, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

 

B E S L U I T

vast te stellen de

“Aanwijzing verbod exploitatie sekswinkel (artikel 3:10 APV Buren)”

 

Artikel 1  

Het is verboden een sekswinkel te exploiteren in alle bebouwde kommen van de gemeente Buren.

Artikel 2  

Het besluit Aanwijzing verbod exploitatie sekswinkel, vastgesteld op 22 februari 2005, wordt ingetrokken.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking een dag na de bekendmaking.

Artikel 4  

Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanwijzing verbod exploitatie sekswinkel.

 

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Buren op 8 september 2020.

 

Burgemeester en wethouders van Buren,

de secretaris, M. van Dalen MSc

de burgemeester, J.A. de Boer MSc