Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrechtse Heuvelrug

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug houdende regels omtrent de toeslag die het college voor peuteropvang aan ouders kan verstrekken (Regeling Peutertoeslag gemeente Utrechtse Heuvelrug 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrechtse Heuvelrug
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug houdende regels omtrent de toeslag die het college voor peuteropvang aan ouders kan verstrekken (Regeling Peutertoeslag gemeente Utrechtse Heuvelrug 2020)
CiteertitelRegeling Peutertoeslag Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling Peutertoeslag gemeente Utrechtse Heuvelrug 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-09-2020nieuwe regeling

08-09-2020

gmb-2020-235310

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug houdende regels omtrent de toeslag die het college voor peuteropvang aan ouders kan verstrekken (Regeling Peutertoeslag gemeente Utrechtse Heuvelrug 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug;

Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit vast te stellen de Regeling Peutertoeslag gemeente Utrechtse Heuvelrug 2020

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Voorschoolse opvang: opvangvoorzieningen voor kinderen, die nog niet naar school gaan (leeftijd 2,5 tot 4 jaar);

 • 2.

  VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie, onderwijs voor peuters met een taalachterstand;

 • 3.

  Aanbieder: een aanbieder van voorschoolse opvang;

 • 4.

  Aanvrager: de ouder/verzorger van de peuter;

 • 5.

  Adviestabel Ouderbijdrage: de adviestabel ouderbijdrage peuterwerk voor het betreffende jaar zoals gepubliceerd op www.VNG.nl;

 • 6.

  Dagdeel voorschoolse opvang: een opvangaanbod voor peuters van minimaal 2,5 uur en maximaal 4 uur per dag;

 • 7.

  Inkomensverklaring: de Verklaring Geregistreerd Inkomen (VGI), een officiële verklaring van de Belastingdienst met inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar;

 • 8.

  Kinderopvangtoeslag: de toeslag die gerechtigden ontvangen van de Belastingdienst;

 • 9.

  Register: het register waarin aanbieders van kinderopvang zijn opgenomen die voldoen aan de Wet kinderopvang en daarbij behorende kwaliteitseisen;

 • 10.

  Maximum uurtarief kinderopvangtoeslag: het maximum uurtarief zoals opgenomen voor de dagopvang artikel 4 lid 1 sub a Besluit kinderopvangtoeslag voor het betreffende jaar;

 • 11.

  Ouderbijdrage: de inkomensafhankelijke bijdrage die door ouders wordt betaald aan de aanbieder;

 • 12.

  Peuter: bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug in het Basis Registratie Personen (BRP) ingeschreven kind van 2,5 tot 4 jaar;

 • 13.

  Wonen in gemeente Utrechtse Heuvelrug: het feitelijk ingeschreven staan in de Basis Registratie Personen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en feitelijk wonen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug;

 • 14.

  Peutertoeslag: de toeslag die het college voor peuteropvang aan ouders kan verstrekken (exclusief de inkomensafhankelijke ouderbijdrage) en die door het college rechtstreeks aan de aanbieders wordt uitbetaald;

 • 15.

  Bereik: het aantal peuters waarvan bekend is dat zij binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug deelnemen aan een vorm van voorschoolse opvang. Voor het bereik tellen in ieder geval mee de peuters die:

  • 1.

   Gebruik maken van VVE;

  • 2.

   Opgevangen worden in kinderdagverblijven (peutergroepen);

  • 3.

   Via gastouderbureaus bij gastouders worden opgevangen.

Artikel 2 Doel

Deze regeling heeft tot doel om zoveel mogelijk peuters te stimuleren in hun ontwikkeling waardoor zij goed starten op de basisschool.

Artikel 3 Criteria voor peutertoeslag

 • 1.

  Een ouder van een peuter komt in aanmerking voor maximaal 8 uur per week toeslag peuteropvang als:

  • 1.

   Men niet in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag en;

  • 2.

   De peuter(s), en ouders (biologisch dan wel wettelijke verzorgers) is/zijn ingeschreven in de BRP van de gemeente Utrechtse Heuvelrug;

  • 3.

   Men een (voorlopige) overeenkomst heeft met een aanbieder die geregistreerd is in het register. De overeenkomst bevat in ieder geval de volgende elementen:

   • a.

    De startdatum van de peuteropvang

   • b.

    Het aantal dagdelen waarop gebruik wordt gemaakt van de peuteropvang

   • c.

    De omvang van een dagdeel in uren

   • d.

    De prijs per uur van de peuteropvang

   • e.

    Het registratienummer van de aanbieder

   • f.

    Het BSN van de peuter

   • g.

    Het BSN van de ouders (biologisch dan wettelijke verzorgers)

 • 2.

  Peuters met een VVE indicatie komen niet in aanmerking voor deze toeslag.

Artikel 4 Procedure

 • 1.

  Een ouder kan de peutertoeslag aanvragen, door middel van het daarvoor vastgestelde aanvraagformulier (zie bijlage 1). De hoogte van de toeslag wordt hierop berekend;

 • 2.

  Het door de ouder ingevulde aanvraagformulier met bijbehorende documenten en gevraagde informatie, wordt minimaal 2 maanden voorafgaand aan de gewenste start van de peuteropvang ingediend;

 • 3.

  Indien de ouder een zelfstandige ondernemer is overlegt men in plaats van een inkomensverklaring een kopie van de meest recente aanslag inkomstenbelasting;

 • 4.

  Op een aanvraag om peutertoeslag beschikt de gemeente Utrechtse Heuvelrug uiterlijk 8 weken na ontvangst hiervan;

 • 5.

  Van de in lid 4 genoemde termijn kan het college afwijken indien de aanvraag niet compleet is of aanvullende informatie vereist is om een zorgvuldig besluit te nemen;

 • 6.

  Een toegekende toeslag wordt door de gemeente betaald aan de aanbieder waarmee de aanvrager een contract heeft afgesloten voor opvang;

 • 7.

  Wijzigingen in de inkomens- of gezinssituatie waardoor er recht ontstaat op kinderopvangtoeslag moeten per direct worden gemeld aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Onterechte betaling van toeslagen, die door een niet gemelde wijziging ontstaan, kunnen door het college worden teruggevorderd van de aanvrager.

Artikel 5 Maximum uurtarief peutertoeslag

 • 1.

  Het maximum uurtarief waarvoor toeslag kan worden verstrekt is gelijk aan het maximum uurtarief kinderopvangtoeslag dat door de Belastingdienst wordt gehanteerd in het jaar waarop de toeslag betrekking heeft.

Artikel 6 Maximum aantal weken peutertoeslag

 • 1.

  Het maximum aantal weken waarvoor peutertoeslag wordt toegekend bedraagt 40 weken per kalenderjaar.

Artikel 7 Ouderbijdrage

 • 1.

  Ouders die in aanmerking komen voor de peutertoeslag betalen de ouderbijdrage aan de aanbieder conform de VNG ouderbijdrage tabel die van kracht is in het jaar van de aanvraag.

 • 2.

  Ouders die voldoen aan de criteria voor toekenning van de toeslag en een inkomen hebben onder het drempelbedrag van de in lid 1 genoemde tabel kunnen worden vrijgesteld van betaling van de ouderbijdrage.

 • 3.

  Ouders kunnen een aanvraag indienen tot herziening van de ouderbijdrage als zij kunnen aantonen dat het inkomen verlaagd is. Bij de aanvraag overlegt men: de meest recente loongegevens of inkomensverklaring, loonstrook of uitkeringsbeschikking.

 • 4.

  De herzieningsaanvraag uit het voorgaande lid wordt afgehandeld binnen dezelfde termijn als een aanvraag om peutertoeslag.

Artikel 8 Hoogte van de toeslag per uur

 • 1.

  De hoogte van de toeslag per uur wordt berekend door het maximum uurtarief te verminderen met de ouderbijdrage per uur;

 • 2.

  De toeslag wordt toegekend voor het aantal overeengekomen uren, met een maximum van 8 uur per week.

Artikel 9 Beschikbaar budget en wijze van verdeling

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks een budget beschikbaar voor de uitvoering van deze regeling;

 • 2.

  Aanvragen worden op volgorde van datum van ontvangst behandeld;

 • 3.

  Het toekennen van toeslagen vindt plaats zolang het in lid 1 genoemde budget toereikend is en er wordt voldaan aan de criteria om in aanmerking te komen voor de peutertoeslag;

 • 4.

  Een aanvraag om peutertoeslag wordt geweigerd als het in lid 1 genoemde budget op is.

 • 5.

  Het college kan besluiten om minder dan het in lid 1 genoemde budget beschikbaar te stellen ter uitvoering van deze regeling.

Artikel 10 Beëindiging en wijzigingen in beschikking peutertoeslag

 • 1.

  De toeslag wordt beëindigd als het kind naar de basisschool gaat

 • 2.

  De toeslag wordt beëindigd op de dag waarop het kind feitelijk geen gebruik meer maakt van de opvang;

 • 3.

  De toeslag wordt beëindigd op de datum waarop is vastgesteld dat de ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag;

 • 4.

  De toeslag wordt beëindigd op de dag dat het kind en/of de ouder feitelijk niet meer in de gemeente Utrechtse Heuvelrug woont;

 • 5.

  De toeslag wordt gewijzigd als aangetoond wordt dat ouders in aanmerking komen voor indeling in een andere staffel van de ouderbijdragetabel genoemd in artikel 7;

 • 6.

  De toeslag kan gemotiveerd door het college beëindigd of gewijzigd worden als daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 11 Evaluatie

 • 1.

  Het college evalueert jaarlijks welk effect deze regeling heeft op het bereik. Bij de evaluatie wordt ook melding gemaakt van activiteiten en maatregelen die naast deze regeling genomen zijn om het bereik positief te beïnvloeden.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13 Intrekking oude regeling

De Regeling Peutertoeslag gemeente Utrechtse Heuvelrug 2017 wordt ingetrokken,

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als de Regeling Peutertoeslag Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2020.

Vastgesteld in de vergadering van 8 september 2020

drs. M.J.T.H. Havekes

Secretaris

G.F. Naafs

Burgemeester