Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent het adviescommissie (Regeling Adviescommissie Cultuur)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent het adviescommissie (Regeling Adviescommissie Cultuur)
CiteertitelRegeling adviescommissie cultuur
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 84, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-09-202001-01-2020nieuwe regeling

12-05-2020

gmb-2020-235029

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent het adviescommissie (Regeling Adviescommissie Cultuur)

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Altena besluit op grond van artikel 84 lid 1 van de Gemeentewet en het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers:

 

Besluit:

 • 1.

  een commissie in te stellen onder de naam ‘Adviescommissie Cultuur gemeente Altena’.

 • 2.

  de taak, samenstelling en werkwijze van de Adviescommissie Cultuur Altena als volgt te regelen.

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • a.

  Gemeente: gemeente Altena;

   

 • b.

  College: college van burgemeester en wethouders van gemeente Altena;

   

 • c.

  Adviescommissie: de door het college bij deze regeling ingestelde commissie cultuur;

   

 • d.

  Lid/ leden: de door het college aangestelde personen die zitting nemen in de bij deze regeling ingestelde adviescommissie cultuur;

   

 • e.

  Voorzitter: de door het college aangestelde persoon die voorzitter en tevens lid is van de in deze regeling ingestelde adviescommissie Cultuur.

Artikel 2 Taak adviescommissie

 • 1.

  De adviescommissie heeft tot taak het college, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over de artistieke beoordeling en budgettaire prioritering van incidentele subsidieaanvragen en cultuurprojectenbetreffende, alsmede over het voorbereiden, vaststellen, uitvoeren en evalueren van het cultuurbeleid.

 • 2.

  De adviescommissie heeft een verbindende en stimulerende rol op het gebied van culturele activiteiten in Altena.

 • 3.

  De adviescommissie laat zich actief informeren over dat wat er speelt bij de culturele instellingen en is zichtbaar in het veld.

 • 4.

  De adviescommissie betrekt jongeren in de uitvoering van haar taken.

Artikel 3 Samenstelling adviescommissie

 • 1.

  De adviescommissie bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste vijftien deskundigen afkomstig uit de gemeente Altena, de voorzitter daaronder inbegrepen.

 • 2.

  In de samenstelling van de adviescommissie wordt ernaar gestreefd dat zowel de verschillende kernen van de gemeente Altena als de verschillende culturele disciplines (muziek, theater, letteren, dans, erfgoed, media, beeldende kunst) vertegenwoordigd zijn.

 • 3.

  De leden van de adviescommissie worden benoemd, geschorst of ontslagen door het college.

 • 4.

  De leden van de adviescommissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een van de bestuursorganen van de gemeente Altena.

Artikel 4 Voorzitter

De voorzitter is lid van de adviescommissie en wordt door de adviescommissie uit haar midden gekozen. De voorzitter wordt benoemt door het college. De voorzitter is in iedere vergadering aanwezig en neemt ook deel aan de vergaderingen. Bij ziekte of onverwachte afwezigheid wijst de voorzitter een plaatsvervanger aan. In ieder geval is de voorzitter belast met de volgende taken:

 • a.

  Het leiden van de vergaderingen van de adviescommissie

 • b.

  Het handhaven van de orde tijdens de vergaderingen van de adviescommissie

Artikel 5 Secretaris

 • 1.

  Het college wijst ter ondersteuning van de werkzaamheden van de adviescommissie een ambtelijk secretaris uit de gemeentelijke organisatie aan.

 • 2.

  In de vergaderingen van de adviescommissie heeft de secretaris geen stem.

Artikel 6 Periode benoeming leden

 • 1.

  De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar.

 • 2.

  Afgetreden leden zijn terstond voor één periode van vier jaar herbenoembaar, tenzij zij reeds twee aaneengesloten periodes lid zijn.

 • 3.

  De leden kunnen steeds tussentijds hun ontslag indienen bij het college.

 • 4.

  Het college voorziet zo spoedig mogelijk in de opengevallen vacature.

 • 5.

  Een tussentijds benoemd lid treedt af op het moment waarop het lid waarvoor hij in de plaats komt moest aftreden met dien verstande dat het tussentijds benoemde lid wel voor herbenoeming in aanmerking komt, indien het lid wiens plaats hij vervult op grond van het gestelde in het tweede lid van dit artikel niet voor herbenoeming in aanmerking zou zijn gekomen.

 • 6.

  Om bovenstaande te borgen wordt een rooster van aftreden opgesteld.

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1.

  De adviescommissie vergadert zo vaak als zij door de voorzitter bijeen wordt geroepen.

 • 2.

  De adviescommissie beraadslaagt noch besluit als niet tenminste de meerderheid van het aantal leden dat zich niet van stemming moet onthouden aanwezig is.

 • 3.

  Besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen. De leden van de adviescommissie stemmen zonder last of ruggespraak.

 • 4.

  Indien de stemmen staken, dan wordt de beslissing aangehouden tot de volgende vergadering. Indien de stemmen dan opnieuw staken, dan beslist de stem van de voorzitter.

 • 5.

  Een lid van de adviescommissie onthoudt zich van stemming en woont de beraadslaging niet bij indien hij persoonlijk, functioneel dan wel bestuurlijk direct of indirect betrokken is bij een project of subsidieaanvraag waarover de adviescommissie een advies uitbrengt.

 • 6.

  Het lid van het college, de teammanager en de beleidsmedewerker met cultuur in hun portefeuille kunnen de vergaderingen van de Commissie bijwonen en, indien de adviescommissie dat toestaat, aan de beraadslagingen deelnemen. Zij hebben echter geen stem.

 • 7.

  De vergaderingen van de adviescommissie zijn niet openbaar.

 • 8.

  Van de vergaderingen wordt door de secretaris een presentielijst bijgehouden en een verslag gemaakt.

 • 9.

  De verslagen van de vergaderingen worden in de daarop volgende vergadering vastgesteld en ter kennisname naar de portefeuillehouder gestuurd.

Artikel 8 Advisering

 • 1.

  De adviescommissie is bevoegd uit eigener beweging omtrent onderwerpen op het gebied van cultuur haar opvattingen kenbaar te maken aan het college en daaromtrent adviezen uit te brengen.

 • 2.

  De adviescommissie maakt haar oordeel schriftelijk en gemotiveerd kenbaar aan het college. Haar oordeel wordt ondertekend door de voorzitter van de adviescommissie.

 • 3.

  In het oordeel worden minderheidsstandpunten bekend gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 4.

  Indien het college afwijkend besluit stelt de portefeuillehouder de voorzitter hiervan op de hoogte en geeft een toelichting op het besluit.

Artikel 9 Vergoedingen

Conform artikel 3.4.1 Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen commissieleden van de landelijke regeling Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers wordt aan een lid van de commissie een onkostenvergoeding voor aan de uitoefening van het commissielidmaatschap verbonden kosten toegekend per aanwezige vergadering.

Artikel 10 Citeerartikel

Deze regeling wordt aangehaald als de 'Regeling Adviescommissie Cultuur' en treedt in werking met ingang van de dag na openbare bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena in de vergadering van 12 mei 2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Altena

De secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

De burgemeester,

Drs. E.B.A. Lichtenberg MCM