Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Mook en Middelaar

Algemeen aanwijzingsbesluit en nadere regels APV 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMook en Middelaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen aanwijzingsbesluit en nadere regels APV 2020
CiteertitelAlgemeen aanwijzingsbesluit en nadere regels APV 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-80638.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-09-202009-02-2021nieuwe regeling

25-08-2020

gmb-2020-233716

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen aanwijzingsbesluit en nadere regels APV 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar en de burgemeester van Mook en Middelaar, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft;

 

Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Mook en Middelaar 2020 (APV);

 

Overwegende dat deze APV op 30 juli 2020 in werking is getreden en dat het noodzakelijk is ter uitvoering hiervan aanwijzingsbesluiten te nemen en nadere regels vast te stellen;

 

B E S L U I T:

vast te stellen het volgende Algemeen aanwijzingsbesluit en nadere regels APV 2020.

 

Artikel 1. Beperking verspreiding gedrukte stukken of afbeeldingen

Ter uitvoering van artikel 2:6, lid 1 van de APV wordt het volgende gebied aangewezen als een openbare plaats waar het verboden is gedrukte of geschreven stukken/afbeeldingen onder het publiek te verspreiden:

 • het recreatiegebied Mookerplas: het gebied binnen de blauw gearceerde lijnen, conform bijgevoegde kaart, waarbij het verbod niet geldt wanneer door Leisurelands B.V. (rechthebbende) toestemming is verleend.

Artikel 2. Straatartiest

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:9 van de APV worden op dit moment geen openbare plaatsen aangewezen waar het verboden is om als straatartiest op te treden.

Artikel 3. Plakken en kladden

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:42, vijfde lid, van de APV wordt de volgende locatie voor een permanent aanplakbord, bestemd voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen aangewezen:

 • Mook, Koningin Julianastraat, parkeerterrein bij het winkelcentrum;

Daaraan worden de volgende tijdelijke locaties toegevoegd enkele weken voordat er Europese, Landelijke, Decentrale of Gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden:

 • Mook, Rijksweg/Groesbeekseweg, langs de rotonde tegenover het gemeentehuis;

 • Molenhoek, Esdoornlaan/Singel, nabij het winkelcentrum;

 • Plasmolen, Witteweg/Muldershofweg, parkeerterrein;

 • Middelaar, Dorpsstraat, nabij basisschool en gemeenschapshuis.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:42, zevende lid, van de APV worden de volgende nadere regels gesteld voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen:

 • op de aanplakborden mogen uitsluitend meningsuitingen en bekendmakingen worden aangebracht;

 • per meningsuiting of bekendmaking mag één poster per bord worden geplakt;

 • het is verboden op de aanplakborden handelsreclame (reclame met een commercieel doel) aan te brengen, waaronder ook begrepen is: aankondigingen voor commerciële doeleinden; affiches met commerciële activiteiten en andere vormen van illegale reclame-uitingen worden op kosten van de overtreder verwijderd;

 • onder handelsreclame wordt niet verstaan: reclame-uitingen van verenigingen en stichtingen met een ideëel, sociaal-cultureel, sportief, educatief, levensbeschouwelijk of godsdienstig doel;

 • het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen mag uitsluitend plaatsvinden door het op de aanplakborden aanbrengen van op papier geplaatste teksten, aanduidingen en dergelijke; het op de aanplakborden zelf aanbrengen van teksten, afbeeldingen en dergelijke met enige kleur- of verfstof is verboden;

 • indien daar ruimte voor is dient bij het plakken rekening te worden gehouden met de posters die er al hangen;

 • degenen die meningsuitingen en/of bekendmakingen op de aanplakborden hebben aangebracht, dienen te gedogen dat ook anderen van de aanplakborden gebruik maken; het over andere teksten, aanduidingen en dergelijke heen plakken wordt van gemeentewege niet verhinderd;

 • de bekendmakingen en meningsuitingen mogen alleen worden aangebracht met zodanige plakmiddelen dat zij na enkele weken eenvoudig kunnen worden verwijderd.

Artikel 4. Verboden drankgebruik

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:48, eerste lid van de APV worden aangewezen alle bebouwde kommen van de gemeente Mook en Middelaar als gebieden waar het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben, met uitzondering van (meldingsplichtige) evenementen, als bedoeld in artikel 2:25 lid 2 en 3 APV, die door de gemeente zijn geaccordeerd. Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:48, eerste lid van de APV wordt voorts wordt aangewezen de hangplek, en de onmiddellijke omgeving daarvan, tegenover de Lierweg nr. 2 te Molenhoek, kadastraal bekend als MOO00 A 7023, als een gebied waar het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Artikel 5. Overlast van fiets of bromfiets

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:52 van de APV wordt het volgende terrein aangewezen waar het verboden is zich met een fiets of bromfiets te bevinden:

 • het recreatiegebied Mookerplas: het gebied binnen de blauw gearceerde lijnen, conform bijgevoegde kaart.

Artikel 6. Loslopende honden

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:57, eerste lid, aanhef en onder a van de APV wordt de volgende publiek toegankelijke plaats aangewezen waar het verboden is een hond te laten verblijven of te laten lopen:

 • het recreatiegebied Mookerplas: het gebied binnen de blauw gearceerde lijnen, conform bijgevoegde kaart, in de periode van 1 mei tot 16 september van elk jaar.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:57, tweede lid, van de APV worden de volgende plaatsen aangewezen waar het verbod van het eerste lid aanhef en onder b niet geldt:

 • het losloopveld aan de Veldweg, ter hoogte van de ingang van de milieustraat in Mook;

 • het losloopveld in de Kloostertuin, schuin tegenover parkeerterrein hoek Kloostertuin/Paterserf in Molenhoek.

Artikel 7. Verontreiniging door honden

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:58, eerste lid, aanhef en onder c van de APV worden de volgende plaatsen aangewezen waar de eigenaar of houder van een hond verplicht is ervoor te zorgen dat die hond zich niet van uitwerpselen ontdoet:

 • alle gemeentelijke plantsoenen en groenstroken;

 • het recreatiegebied Mookerplas: het gebied binnen de blauw gearceerde lijnen, conform bijgevoegde kaart.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:58, tweede lid, van de APV worden de bermen langs wegen buiten de bebouwde kom aangewezen als plaatsen waar het verbod van artikel 2:58, eerste lid, aanhef en onder a van de APV en de opruimplicht van het derde lid niet van toepassing zijn.

Artikel 8. Hinderlijke of schadelijke dieren

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:60 van de APV worden op dit moment geen plaatsen aangewezen waar het verboden is om hinderlijke of schadelijke dieren te houden.

Artikel 9. Bedelarij

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:65 van de APV worden de bebouwde kommen van de gemeente aangewezen als gebieden waar het verboden is te bedelen om geld of andere zaken.

Artikel 10. Bezigen van consumentenvuurwerk

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:73 van de APV worden vooralsnog geen plaatsen aangewezen.

Artikel 11. Collectieve festiviteiten

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:2, eerste lid, van de APV gelden de daarin genoemde geluidsnormen niet voor de volgende aangewezen jaarlijkse collectieve festiviteiten:

 • Carnaval gedurende maximaal 5 dagen van vrijdag tot en met dinsdag;

 • Kermis Mook gedurende maximaal 5 dagen van woensdag tot en met zondag;

 • Kermis Middelaar gedurende maximaal 3 dagen van vrijdag tot en met zondag;

 • Doorkomst 4-daagse op donderdag vanaf 06.00 uur en op vrijdag vanaf 08.00 uur;

 • Molenhoekdag gedurende maximaal 2 dagen van zaterdag tot en met zondag;

 • Molenhoeks Makkie gedurende maximaal 3 dagen van vrijdag tot en met zondag.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:2, tweede lid, van de APV, waarvoor de daarin genoemde voorwaarden met betrekking tot verlichting ten behoeve van sportbeoefening niet gelden, worden geen andere collectieve festiviteiten aangewezen.

Artikel 12. Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:13, eerste en tweede lid, van de APV worden voor het opslaan, plaatsen of aanwezig hebben van voorwerpen of stoffen op dit moment geen plaatsen aangewezen of nadere regels gesteld.

Artikel 13. Kampeerplaatsen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:19, eerste lid, van de APV wordt de volgende plaats aangewezen waar het verbod tot het plaatsen van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf buiten een kampeerterrein niet geldt:

 • het recreatiegebied Mookerplas: het gebied binnen de blauw gearceerde lijnen, conform bijgevoegde kaart, waar incidenteel gekampeerd mag worden, mits toestemming van de rechthebbende (Leisurelands B.V.) is verkregen.

Artikel 14. Te koop aanbieden van voertuigen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:3 van de APV worden op dit moment geen wegen aangewezen waar het verboden is een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.

Artikel 15. Kampeermiddelen en andere voertuigen

Ter uitvoering het bepaalde in artikel 5:6, eerste lid, aanhef en onder a en b van de APV worden de bebouwde kommen van de gemeente aangewezen waar de onder a en b genoemde verboden van kracht zijn.

Artikel 16. Parkeren grote voertuigen

 • 1.

  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:8, eerste, van de APV worden aangewezen:

  • de bebouwde kommen van de gemeente;

  • de parkeerplaatsen langs de Rijksweg N271 tussen:

   • hectometerpaal 119,7 en hectometerpaal 119,9 (zuidzijde);

   • hectometerpaal 119,9 en hectometerpaal 120,1 (noordzijde);

   • hectometerpaal 120,0 en hectometerpaal 120,2 (zuidzijde),

 • waar het verboden is voertuigen, aanhangers of opleggers die, met inbegrip van de lading een lengte hebben van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren.

 • 2.

  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:8, tweede lid, van de APV worden aangewezen:

 • de wegen binnen de bebouwde kommen van de gemeente;

 • de overige openbaar toegankelijke wegen van de gemeente,

 • waar het verboden is voertuigen, aanhangers of opleggers die, met inbegrip van de lading een lengte hebben van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren.

 

Artikel 17. Overlast van fietsen en bromfietsen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:12 van de APV worden op dit moment geen plaatsen aangewezen waar het verboden is fietsen en bromfietsen te plaatsen.

Artikel 18. Inzameling van geld of goederen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:13, derde lid aanhef en onder b en c van de APV verleent het college vrijstelling van het in het eerste lid gestelde verbod, inhoudende het houden van een openbare inzamelingen van geld of goederen of intekenlijst aan te bieden, aan de volgende (lokale) verenigingen en instellingen: Astrantia S.V.; C.v. De Heikneuters; C.v. De Meulenwiekers; C.v. Krölstarte; Drum-Showband Mook; Fanfare St. Caecilia; Harmonie Erica; Oudervereniging Basisschool de Staaij; R.K.S.V. Eendracht ’30; Schuttersgilde St. Antonius Abt; Scouting Don Bosco; Sinterklaascomité Molenhoek; St. Goede Doelen Week; St. Jeugd en Jongerenwerk; Vrouwen in beweging.

Deze vrijstelling is bedoeld voor jaarlijks terugkerende inzamel- en verkoopacties van lokale charitatieve/non-profit instellingen, onder voorwaarden dat door de vereniging/instelling minimaal 4 weken voorafgaand aan de exacte datum van de inzamelactie een melding wordt gedaan bij het college.

Artikel 19. Venten

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:15, eerste lid, van de APV worden aangewezen:

 • het gehele winkelcentrum Komook alsmede de daarbij behorende entree en parkeerplaats aan de Koningin Julianastraat/Prinses Beatrixstraat;

 • het gehele winkelcentrum Prinsenweg alsmede het daarbij behorende plein en parkeerplaats tot aan de Singel te Molenhoek,

waar het verboden is te venten.

Artikel 20. Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:25, eerste lid, van de APV wordt als het gedeelte van het openbaar water waar het verboden is met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben of beschikbaar te stellen aangewezen:

 • het recreatiegebied Mookerplas: het gebied binnen de blauw gearceerde lijnen, conform bijgevoegde kaart.

Artikel 21. Crossterreinen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:32, tweede lid, van de APV worden op dit moment geen terreinen aangewezen waar het verbod van het eerste lid niet geldt.

Artikel 22. Beperking verkeer in natuurgebieden

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:33, tweede lid, van de APV worden op dit moment geen terreinen aangewezen waar het verbod van het eerste lid niet geldt.

Artikel 23. Toezichthouders

Ter uitvoering van artikel 6:2, tweede lid , van de APV zijn voorts met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de verordening belast:

 • toezichthouders van het Team vergunningverlening, toezicht en handhaving (Team VTH) van de gemeente Venray;

 • de bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeenten Heumen, Gennep en Cuijk;

 • toezichthouders aangesteld door de Leisurelands B.V.*, alleen voor zover het toezicht betrekking heeft op mogelijke overtredingen van de APV op het recreatiegebied de Mookerplas;

 • toezichthouders van de Vereniging Natuurmonumenten, alleen voor zover het toezicht betrekking heeft op mogelijke overtredingen van de APV op percelen in eigendom bij de Vereniging Natuurmonumenten;

 • toezichthouders van Staatsbosbeheer, alleen voor zover het toezicht betrekking heeft op mogelijke overtredingen van de APV op percelen in eigendom bij Staatsbosbeheer;

 • toezichthouders van de Wild Beheer Eenheid Maas en Niers;

 • medewerkers van de Regionale uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD);

 • politieagenten van de basiseenheid Venray-Gennep;

 • medewerkers van de vreemdelingenpolitie van de politie Limburg-Noord voor zover het betreft het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde in of bij deze verordening op het gebied van de uitvoering van het lokaal prostitutiebeleid met inbegrip van de escortbranche.

Artikel 24. Citeertitel, inwerkingtreding en intrekking oud aanwijzingsbesluit

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Algemeen aanwijzingsbesluit en nadere regels APV 2020.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie.

 • 3.

  Het Algemeen aanwijzingsbesluit APV 2018 wordt ingetrokken met ingang van de dag bedoeld in het tweede lid.

 

Aldus vastgesteld in de gezamenlijke vergadering van college en burgemeester van 25 augustus 2020.

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

J.M.G. Smits-de Kinkelder

De burgemeester,

mr. drs. W. Gradisen

De burgemeester van Mook en Middelaar,

mr. drs. W. Gradisen

Bijlage