Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Rozendaal houdende regels omtrent coffeeshops (Beleidsregel voor coffeeshops in de gemeente Rozendaal)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van de burgemeester van de gemeente Rozendaal houdende regels omtrent coffeeshops (Beleidsregel voor coffeeshops in de gemeente Rozendaal)
CiteertitelBeleidsregel voor coffeeshops in de gemeente Rozendaal
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3 van de Opiumwet
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Rozendaal/489465/CVDR489465_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-09-2020nieuwe regeling

03-09-2020

gmb-2020-233431

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Rozendaal houdende regels omtrent coffeeshops (Beleidsregel voor coffeeshops in de gemeente Rozendaal)

De burgemeester van de gemeente Rozendaal;

Overwegende dat:

 

  • Het landelijk drugsbeleid zich richt op het voorkomen van drugsgebruik en het beperken van de risico's van drugsgebruik, voor de gebruiker zelf, de directe omgeving en de samenleving.

  • Het op grond van de Opiumwet verboden is om zowel softdrugs als harddrugs te telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, aanwezig hebben en/ of vervaardigen, of dit nu vanuit een coffeeshop gebeurt of niet.

  • Op landelijk niveau wordt onderkend dat er maatregelen getroffen dienen te worden om de overlast en criminaliteitsrisico’s rondom coffeeshops beter in de hand te houden;

  • Een coffeeshop het probleem van verkoop van drugs aan minderjarigen niet oplost;

  • Tussen Politie en gemeenten in Oost-Nederland is afgesproken dat de productie en handel van softdrugs moet worden bestreden (Hennepconvenant);

  • De aanwezigheid van een coffeeshop ongewenste effecten kan hebben voor het sociale leven in de gemeente, het woon- en leefklimaat en de openbare orde en veiligheid;

  • In de buurgemeente Arnhem coffeeshops aanwezig zijn om aan de behoeften van gebruikers uit de regio te voldoen;

  • Vestiging van een coffeeshop niet past bij het (rustieke) karakter (zonder winkels en nagenoeg zonder horeca) van de gemeente Rozendaal;

Gelet op artikel 3 van de Opiumwet alsmede artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening;

 

B e s l u i t :

 

Vast te stellen de volgende “Beleidsregel voor coffeeshops in de gemeente Rozendaal”.

Artikel 1 Nuloptie coffeeshops

In de gemeente Rozendaal mogen geen coffeeshops worden gevestigd.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt één dag na bekendmaking in werking.

Artikel 3 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel voor coffeeshops in de gemeente

Rozendaal.

Aldus vastgesteld op 3 september 2020

E. Weststeijn

Burgemeester van Rozendaal