Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westervoort houdende regels omtrent energiebesparende maatregelen (Verordening Voucher Energiebesparende maatregelen Westervoort 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Westervoort houdende regels omtrent energiebesparende maatregelen (Verordening Voucher Energiebesparende maatregelen Westervoort 2020)
CiteertitelVerordening Voucher Energiebesparende maatregelen Westervoort 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 maart 2021 of tot het moment dat het beschikbare Subsidieplafond is bereikt.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2020nieuwe regeling

06-07-2020

gmb-2020-221450

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westervoort houdende regels omtrent energiebesparende maatregelen (Verordening Voucher Energiebesparende maatregelen Westervoort 2020)

De raad van de gemeente Westervoort,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 juni 2020

Gezien het advies van de gecombineerde commissie Samenleving & Bestuur en Ruimte & Financiën van 23 juni 2020;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen:

 

Verordening Voucher Energiebesparende maatregelen woningen Westervoort 2020

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. begripsbepalingen

De verordening verstaat onder:

 

 • a.

  Aanvrager: een woningeigenaar tevens bewoner van een bestaande woning die een aanvraag vaststelling voucher doet in de zin van deze verordening;

 • b.

  Verordening: “Verordening Voucher Energiebesparende maatregelen Westervoort 2020”;

 • c.

  Bestaande woning: een bewoonbare woning, die is opgeleverd aan de eigenaar vóór de aanvraag in het kader van onderhavige verordening.

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort;

 • e.

  Energiebesparende maatregel(en): één (of meer) maatregel(en) in, op of aan een bestaande woning die beoogt/beogen energie te besparen, zoals omschreven in artikel 3 en opgenomen in bijlage 1 RRE Maatregelenlijst Vouchers Energiebesparing;

 • f.

  Raad : de gemeenteraad van de gemeente Westervoort;

 • g.

  Regeling specifieke uitkering reductie energieverbruik (RRE): Regeling van de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties van 1 oktober 2019 nr. 2019-0000096953, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van een eenmalige specifieke uitkering ten behoeve van de reductie van energiegebruik bij koopwoningen;

 • h.

  Subsidieplafond: het bedrag dat aan de gemeente Westervoort beschikbaar is gesteld ten behoeve van vouchercode op grond van de Verordening Voucher Energiebesparende maatregelen Westervoort 2020;

 • i.

  Voucher of Vouchercodes: een door de gemeente uitgegeven unieke code die eenmalig recht geeft op subsidie als bedoeld in deze verordening;

 • j.

  Eigenaar-bewoner: de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens eigenaar is van de bestaande woning én volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van de bestaande woning

Artikel 2. Doelstelling

Deze verordening heeft tot doel het stimuleren van energiebesparende maatregelen, door middel van het inwisselen van vouchers voor kleine maatregelen.

Artikel 3. Reikwijdte

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

 • 1.

  Aanvragen die betrekking hebben op een Bestaande woning binnen het grondgebied van de gemeente Westervoort.

 • 2.

  Een aanvrager in de zin van een natuurlijke persoon die eigenaar én bewoner is van een Bestaande woning op het grondgebied van de gemeente Westervoort;

 • 3.

  Maatregelen

  • a.

   Die zijn opgenomen in bijlage 1 van deze verordening, met inachtneming van eventuele specifieke voorwaarden per maatregel;

  • b.

   die direct bij plaatsing eigendom worden van de aanvrager. Maatregelen die worden gehuurd of geleased dan wel anderszins al zodanig gefinancierd worden vallen hier buiten.

Artikel 4. Subsidieplafond

 • 1.

  Het beschikbare budget van (euroteken) €105.593 is ten behoeve van de uitgifte van vouchercodes met dien verstande dat (van energiebesparende maatregelen en diensten zoals opgenomen in bijlage 1):

  • a.

   tot 31 maart 2021 is in de gemeente Westervoort genoemd bedrag beschikbaar voor de uitgifte van maximaal 1508 vouchers

 • 2.

  Het subsidieplafond wordt als volgt verdeeld:

  • a.

   volledig ingediende aanvragen tot vaststelling van de voucher worden behandeld op volgorde van binnenkomst;

  • b.

   wanneer de aanvrager vanwege ontbrekende informatie krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen geldt als datum van binnenkomst van de aanvraag de datum waarop alle gevraagde informatie is ontvangen.

Artikel 5. Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om:

 • a.

  aanvullende informatie te vragen die nodig is ter beoordeling van de aanvraag;

 • b.

  met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een beschikking vast te stellen;

 • c.

  aan een vaststellingsbesluit nadere voorwaarden te verbinden;

 • d.

  de in bijlage 1 vermelde duurzaamheidsmaatregelen en/of voorwaarden te wijzigen;

 • e.

  de maximale bijdragen vermeld in bijlage 1 te wijzigen.

Hoofdstuk 2 Procedure van vaststellen voucher

Artikel 6 Aanvraag vaststelling voucher

 • 1.

  De aanvrager vraagt bij het college een subsidie aan voor reeds geplaatste of uitgevoerde maatregel(en) zoals bedoeld in bijlage 1, aan op een volledig ingevuld (digitaal) aanvraagformulier, beschikbaar gesteld door het college.

 • 2.

  De volledig ingediende aanvraag bevat ten minste:

  • a.

   de eenmalig te gebruiken Vouchercode

  • b.

   naam van de aanvrager en de adresgegevens van de bestaande woning van de aanvrager waar de gebruikte vouchercode betrekking op heeft

  • c.

   het emailadres en het telefoonnummer van de aanvrager;

  • d.

   de factuur van de aangevraagde energiebesparende maatregel(en)

  • e.

   goed leesbare foto of kopie van het complete betaalbewijs (of betaalbewijzen) voor aanschaf voor de maatregel(en) en diensten zoals opgenomen in bijlage 1;

  • f.

   de datum of data van aanschaf

  • g.

   enkele antwoorden op vragen over de aangeschafte maatregel(en) en diensten inclusief het totale subsidiebedrag waar de aanvrager recht op heeft.

  • h.

   een akkoord op de verklaring dat de aangeschafte maatregel(en) en diensten zijn besteed aan maatregel(en) en diensten zoals opgenomen in bijlage 1.

 • Bij een uitbetaling aan de aanvrager:

  • i.

   het rekeningnummer van aanvrager

 • 3.

  Indien een aanvrager geen toegang heeft tot internet kan aanvrager de bovenstaande stukken en verklaringen per post worden aangeleverd.

Artikel 7 Procedure verzoek om vaststelling en afhandeling voucher

 • 1.

  De aanvraag als bedoeld in artikel 6 is de aanvraag voor het:

  • a.

   Inwisselen van de vouchercode voor een advies energiebesparing

  • b.

   Inwisselen en uitbetaling van de voucher, nadat de maatregel is geplaatst of uitgevoerd

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag vaststelling voucher binnen 5 vijfwerkdagen

 • 3.

  Het college neemt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit op de aanvraag tot vaststelling voucher

 • 4.

  Het college kan, onder vermelding van de reden, deze termijn eenmalig verlengen met 4 weken. De rechten van de aanvrager vervallen hierdoor niet

 • 5.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van 4 weken aan te vullen

 • 6.

  Indien de aanvraag niet binnen de in lid 5 genoemde termijn volledig is aangevuld, kan het college de aanvraag buiten behandeling stellen en doet het college daarvan binnen 4 weken mededeling aan de aanvrager.

 • 7.

  Het college handelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst af met toepassing van artikel 4, lid 2

 • 8.

  Wanneer de vouchercode wordt gebruikt voor een maatregel zoals genoemd in lid 1 sub b wordt het vastgestelde subsidiebedrag binnen 6 weken na de vaststelling van de subsidie uitbetaald op het rekeningnummer van de aanvrager zoals vermeld op het aanvraagformulier;

 • 9.

  Uit overschrijding van de in lid 3 bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag vaststelling voucher en intrekken vaststelling voucher

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 4:48 en artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht wijst het college de aanvraag voucher af indien:

  • a.

   Er voor de woning reeds eerder een aanvraag is vastgesteld

  • b.

   Het budget niet toereikend (meer) is om de aanvraag voucher te honoreren, doordat het in artikel 4 van deze verordening opgenomen subsidieplafon bereikt is

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 4:48 en artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht wijst het college de aanvraag voucher af of zal de vaststelling van de voucher alsnog intrekken indien:

  • a.

   naar het oordeel van het college gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel als vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen inclusief bijlage 1 wordt of zal worden voldaan

  • b.

   in het kader van de aanvraag de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben of heeft geleid

  • c.

   aanvrager failliet is verklaard of aan hem surséance van betaling is verleend dan wel een verzoek daarvoor is neergelegd bij de rechtbank

  • d.

   de materialen van de maatregel zijn aangekocht vóór de datum dat deze verordening in werking is getreden

Artikel 9. Inhoud van de beschikking tot verlening van de voucher

 • 1.

  het college neemt een besluit tot vaststelling van de voucher indien uit de bij de aanvraag ingediende informatie en eventuele aanvullende informatie blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening;

 • 2.

  het besluit tot vaststelling voucher wordt bekendgemaakt aan de aanvrager en vermeldt

  • a.

   een goedkeuring advies energiebesparing of

  • b.

   het bedrag van de subsidie en de maatregelen waarvoor subsidie is toegekend

Hoofdstuk 3 Overige en slotbepalingen

Artikel 10 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering nadere regels vaststellen

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3, 4 en 8 voor zover toepassing, gelet op het belang van de aanvrager leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12 Inwerkingtreding en looptijd

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking en vervalt, indien geen toepassing wordt gegeven aan het tweede lid van artikel 8 van de Regeling specifieke uitkering reductie van energiegebruik op 31 maart 2021.

 • 2.

  Indien artikel 8, tweede lid van de Regeling specifieke uitkering reductie van energiegebruik wordt toegepast, vervalt deze regeling op het moment dat het restant van de specifieke uitkering is besteed aan activiteiten als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Regeling specifieke uitkering reductie van energiegebruik

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Voucher Energiebesparende maatregelen Westervoort 2020’.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westervoort gehouden op 6 juli 2020.

De griffier

mr. M. Smits - Jansen

de voorzitter

drs. A.J. van Hout

bijlage 1 RRE Maatregelenlijst Vouchers Energiebesparing;

 

behorende bij de Verordening Voucher Energiebesparende maatregelen Westervoort 2020

 

Productenlijst Vouchers Energiebesparing

Regeling Reductie Energiegebruik

A Doe het zelf maatregelen

 

 

Productsoort/productcategorie

Toelichting

Tochtstrips (alu / pvc)

Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet je goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met kierende ramen.

Brievenbusborstel

Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet je goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met kierende ramen.

Tochtborstel onder de buitendeuren

Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet je goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met kierende ramen.

Tochtband (foam / rubber)

Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet je goed ventileren met roosters, klepraampjes of ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met kierende ramen.

Deurdranger en deurveren

Dichte deuren in huis voorkomen warmteverlies

Ledlampen, minimaal energielabel A++, regulier model, maximaal 6 ledlampen per voucher

Je gloei- of halogeenlamp vervangen door een ledlamp terwijl die nog niet kapot is, lijkt misschien zonde. Maar, dat is het niet. Het is klimaatvriendelijker om ze nu al te vervangen. Vervang je al je onzuinige lampen in één keer? Dan ben je maar één keer bezig en maak je een mooie klapper voor het klimaat. Als je het kleiner wilt houden: begin dan met de lampen die het meeste aan staan.

Pompschakelaar vloerverwarming

Heb je vloerverwarming met een wat oudere pomp, kijk dan of er een pompschakelaar tussen de pomp en het stopcontact zit. Zonder schakelaar draait de pomp voortdurend. Mét schakelaar draait de alleen als het nodig is en dat bespaart energie.

Nog energiezuiniger is het om een oude onzuinige pomp te vervangen door een zuinige moderne pomp inclusief pompschakelaar.

Radiatorfolie

Radiatorfolie is het meest zinvol bij een radiator tegen een buitenmuur die niet of matig is geïsoleerd. Met radiatorfolie ontsnapt er minder warmte via de buitenmuur naar buiten.

Nog beter is het om de buitenmuur beter te (laten) isoleren.

Kozijnfolie (niet verwarren met raamfolie)

Folie dat je over het kozijn voor het raam plakt en dat als het ware een tweede laag ‘glas’ vormt waartussen een stilstaand laagje lucht zit. Bijvoorbeeld Tesa Moll.

Uitgesloten is raamfolie, dat is folie op het glas. Dit is vooral voor monumenten bedoeld, en kan alleen door een professional worden aangebracht.

Leidingisolatie voor cv-leidingen in onverwarmde ruimtes

In verwarmde ruimtes hoef je de CV-buizen niet te isoleren, omdat die de ruimte gewoon mee verwarmen. Isoleer niet de drinkwaterleidingen, om risico op legionella te voorkomen.

Radiatorventilator

Met een radiator-ventilator is je huis sneller warm met minder energie. Het is een klein apparaat met ventilatoren dat je met magneten aan de onderkant van de radiator clickt.

Thermostaatknop voor radiator

Bespaart t.o.v. gewone radiatorkraan. Let op: Thermostaatknoppen niet toepassen in een kamer waar de thermostaat zit.

Let op: Het vervangen van radiatorknoppen is geen eenvoudige klus.

Slimme thermostaat met zelflerend opwarmen, modulerend stoken en instelbaar klokprogramma

Alleen als de slimme thermostaat over de volgende functionaliteiten beschikt:

Zelflerend opwarmen. Met zelflerend opwarmen leert de thermostaat om je woning zo efficiënt mogelijk op te warmen.

Modulerend stoken. Als de slimme thermostaat de cv-ketel modulerend kan aansturen brandt de ketel minder hard als er minder warmte nodig is. Je cv-ketel verwarmt dan efficiënter.

Klokprogramma dat je zelf kan programmeren. Veel slimme thermostaten beschikken ook over zelflerend klokprogramma. Dat is prima mits je het ook zelf kan instellen. Zelf instellen kan meer besparing opleveren omdat het nauwkeuriger is.

Let op: Het vervangen van een thermostaat is geen eenvoudige klus.

Waterbesparend mondstuk of doorstroombegrenzer voor waterkraan (perlator)

Bespaart warm water, dus energie.

Waterbesparende douchekop. Voorwaarde is 7,2 liter water per minuut of minder.

Bespaart warm water, dus energie. Een waterbesparende douchekop levert maximaal 7,2 liter water per minuut (volgens KIWA methodiek).

Thermostaatmengkraan

Bespaart warm water, dus energie. Doordat de temperatuur goed instelbaar is verlies je minder warm water tijdens het instellen van de juiste temperatuur.

Let op: Het vervangen van een mengkraan is geen eenvoudige klus.