Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Duiven

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven houdende regels omtrent het mandaat omtrent de subsidieregeling over energiebesparende maatregelen (Mandaatbesluit Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen gemeente Duiven 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDuiven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven houdende regels omtrent het mandaat omtrent de subsidieregeling over energiebesparende maatregelen (Mandaatbesluit Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen gemeente Duiven 2020)
CiteertitelMandaatbesluit Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen Duiven 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Duiven/607440/CVDR607440_1.html
 2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2020nieuwe regeling

16-06-2020

gmb-2020-221217

Z/20/065809

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven houdende regels omtrent het mandaat omtrent de subsidieregeling over energiebesparende maatregelen (Mandaatbesluit Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen gemeente Duiven 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven;

 

overwegende dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is de uitoefening van zijn daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden naast de aan hem ondergeschikte ambtenaren te mandateren aan anderen;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening Duiven 2018 en de Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen Duiven 2020;

 

alsmede gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en titel 10.1, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit vast te stellen

 

 

Mandaatbesluit Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen gemeente Duiven

artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder

 • -

  directeur: de operationeel directeur van de besloten vennootschap Winst uit je Woning B.V.

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven;

Artikel 2 Mandaat en ondermandaat

 • 1.

  Het college verleent aan de directeur mandaat voor het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen welke nodig zijn ter uitvoering van de Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen.

 • 2.

  Het mandaat, bedoeld in het eerste lid, behelst niet de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaarschriften, bedoeld in artikel 6:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, of het vertegenwoordigen van de gemeentelijke bestuursorganen in beroepsprocedures bij de bestuursrechter.

 • 3.

  De directeur kan de bevoegdheden, genoemd in het eerste lid, in ondermandaat opdragen aan personen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn.

Artikel 3 Instructie

De gemandateerde bevoegdheden worden uitgeoefend met inachtneming van de bepalingen van de Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen Duiven 2020

Artikel 4 Verslaglegging

De directeur draagt zorg voor periodieke verslaglegging van de door hem in mandaat genomen besluiten. De verslaglegging wordt ter kennisneming van het college gezonden en dit wordt elk kwartaal uitgevoerd.

Artikel 5 Ondertekening

In (onder)mandaat genomen besluiten worden als volgt ondertekend:

 

“namens burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven,

[handtekening]

[naam (onder)gemandateerde]

[functieaanduiding]”

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen Duiven 2020.

Duiven.16-06-2020. 2020

Burgemeester en wethouders van Duiven

de secretaris,

de burgemeester