Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eijsden-Margraten

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent het marktreglement (Marktreglement gemeente Eijsden-Margraten 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEijsden-Margraten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent het marktreglement (Marktreglement gemeente Eijsden-Margraten 2020)
CiteertitelMarktreglement gemeente Eijsden-Margraten 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Eijsden-Margraten/246644/CVDR246644_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-08-2020nieuwe regeling

21-07-2020

gmb-2020-216472

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten houdende regels omtrent het marktreglement (Marktreglement gemeente Eijsden-Margraten 2020)

Het College van de gemeente Eijsden-Margraten,

 

 • gelet op artikelen 160, eerste lid sub h van de Gemeentewet, artikel 3 van de Marktverordening gemeente Eijsden-Margraten 2013, de algemene wet bestuursrecht;

 • Overwegend dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot uitvoering van de marktverordening en een ordelijk verloop van de markt(en);

 

BESLUIT:

 

vast te stellen het:

"MARKTREGLEMENT EIJSDEN-MARGRATEN 2020."

 

Hoofdstuk 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijving

De in artikel 1 van de Marktverordening gemeente Eijsden-Margraten 2013 gegeven

begripsomschrijvingen zijn van overeenkomstige van toepassing op deze nadere regels.

Hoofdstuk 2. BEPALINGEN OVER VERGUNNINGEN

Artikel 2. Inhoud vaste standplaatsvergunning

 • 1.

  Een vaste standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:

  • a.

   de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de vergunninghouder;

  • b.

   een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaats met vermelding van het nummer en de afmetingen daarvan;

  • c.

   de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag gebruiken;

  • d.

   het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe de vergunninghouder behoort;

  • e.

   de datum waarop aan de vergunninghouder voor het eerst vergunning is verleend en zijn volgnummer op de anciënniteitlijst;

  • f.

   dat de vergunninghouder zelf zorg draagt voor de inzameling en afvoer van zijn afval en dat hij zijn standplaats schoon oplevert.

 • 2.

  Aan de vergunning wordt een middel identificatie gehecht.

Artikel 3. Inschrijving op de anciënniteitlijst

Vergunninghouders van vaste standplaatsen worden ingeschreven op een doorlopend genummerde

lijst met vermelding van en in volgorde van de datum waarop aan hen voor het eerst een vaste

standplaats is toegewezen. Bij deze inschrijving wordt tevens vermeld de soort artikelen die de

vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe hij behoort.

Artikel 4. Inschrijving op de wachtlijst

 • 1.

  Het college schrijft de aanvrager op zijn verzoek in op de wachtlijst, indien hij voldoet aan de in artikel 6 van de Marktverordening Eijsden-Margraten 2013 gestelde vereisten, maar aan hem geen vaste standplaats kan worden toegewezen.

 • 2.

  Het college vermeldt bij de inschrijving in ieder geval:

  • a.

   de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de aanvrager;

  • b.

   de datum waarop de aanvraag door hem is ontvangen;

  • c.

   de soort artikelen die de aanvrager wil verhandelen of de branche waartoe hij behoort;

  • d.

   de kraam of andere verkoopmaterialen die de aanvrager wil gebruiken.

 • 3.

  Het college verstrekt de aanvrager een schriftelijk bewijs van inschrijving.

 • 4.

  De inschrijving op de wachtlijst blijft gehandhaafd, indien deze door de ingeschrevene jaarlijks voor 1 januari schriftelijk wordt verlengd.

Artikel 5. Doorhalen van inschrijving op wachtlijst

De inschrijving op de wachtlijst wordt doorgehaald:

 • a.

  indien de ingeschrevene zijn inschrijving niet jaarlijks voor 1 januari heeft verlengd;

 • b.

  op schriftelijk verzoek van de ingeschrevene;

 • c.

  bij overlijden van de ingeschrevene;

 • d.

  wanneer aan de ingeschrevene een vergunning voor een vaste standplaats is verleend, tenzij

 • hij deze grond van bijzondere omstandigheden niet aanvaardt;

 • e.

  indien niet meer aan de vereisten van artikel 6 Marktverordening Eijsden-Margraten 2013 wordt voldaan.

Artikel 6. Volgorde toewijzing vaste standplaats

Indien voor de toewijzing van een beschikbare vaste standplaats meer aanvragers in aanmerking

komen, wordt de standplaats achtereenvolgens toegewezen aan:

 • a.

  de vergunninghouder van een vaste standplaats die aan het college schriftelijk de wens te kennen heeft gegeven van standplaats te willen veranderen, in volgorde van plaatsing op de anciënniteitlijst;

 • b.

  degene die zich op de wachtlijst heeft laten inschrijven, in volgorde van inschrijving op de lijst.

Artikel 7. Overschrijving vaste standplaatsvergunning

 • 1.

  In geval van overlijden, of blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder, of ingeval van bedrijfsbeëindiging kan de vast standplaatsvergunning worden overgeschreven op de echtgenoot, de geregistreerde partner of een andere achterblijvende persoon met wie hij duurzaam samenwoonde.

 • 2.

  Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste lid, kan een kind of een medewerk(st)er van de vergunninghouder de vergunning voor een vaste standplaats krijgen indien hij ten minste driejaar in loondienst van het marktbedrijf van de vergunninghouder heeft gewerkt of gedurende eenzelfde periode als mede-eigenaar in dit bedrijf heeft gefunctioneerd en zich heeft laten inschrijven op de wachtlijst.

 • 3.

  Een aanvraag tot overschrijving wordt ingediend binnen twee maanden na het overlijden van de vergunninghouder of nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld.

Artikel 8. Toewijzing dagplaats

 • 1.

  Toewijzing van een dagplaats geschiedt door afgifte van een vergunning door het college op het moment dat de standplaats niet als vaste standplaats wordt ingenomen.

 • 2.

  De dagplaats wordt toegewezen overeenkomstig de plaats op de wachtlijst van de gegadigden die zich daarvoor op de dag zelf vóór 13.00 uur aanmelden bij de marktmeester.

Artikel 9. Toewijzing standwerkers plaats

 • 1.

  Het college wijst een standwerkers plaats toe door middel van loting.

 • 2.

  Het is ingeschrevene op de wachtlijst niet toegestaan deel te nemen aan de loting voor een standwerkers plaats zolang deze inschrijving niet definitief is vervallen.

 • 3.

  Indien een standwerker zich wil doe bijstaan, meldt hij dit vooraf aan de marktmeester onder vermelding van de naam van degene die hem zal bijstaan. Degene die hem zal bijstaan, mag niet op eigen naam deelnemen aan de loting.

Hoofdstuk 3. DE INRICHTING VAN DE MARKTEN EN EEN ORDELIJK VERLOOP VAN DE MARKTEN

Artikel 10. Plaats- en tijdsbepaling van de te houden markten

 • 1.

  De markten vinden plaats op:

  • a.

   donderdag van 13.30 uur tot 18.00 uur op het Kerkplein te Eijsden (Plein voor kerk in Breust);

  • b.

   donderdag van 13.30 uur tot 17.00 uur op het Amerikaplein te Margraten;

  • c.

   woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur op het Raadhuisplein te Cadier en Keer.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan het college toestemming geven om eerder met de verkoop te beginnen of langer door te gaan.

 • 3.

  Het college kan op grond van dringende redenen, in afwijking van het eerste lid, bepalen dat de markt tijdelijk zal plaatsvinden:

  • a.

   op een andere dag;

  • b.

   op een andere tijd;

  • c.

   op een andere plaats.

 • 4.

  Het college is bevoegd te bepalen dat de markt op een bepaalde dag niet doorgaat of eenmalig plaatsvindt op een andere dag dan wel doorgang vindt op een andere locatie, indien de in het eerste lid bedoelde dag samenvalt met een algemeen erkende feestdag.

 • 5.

  Het college kan in het geval dat minder dan 25% van de marktkooplieden aangeeft aanwezig te zullen zijn, indien het voornemen bestaat de markt, op grond van lid 3 of 4 van dit artikel te verplaatsen of op een andere dag dan wel tijdstip te houden, besluiten de markt die dag geen doorgang te laten vinden.

Artikel 11. Aantal kramenverkoopwaqens op het Kerkplein te Eijsden (Plein voor kerk in Breust)

Het maximum aantal standplaatsen te bepalen op 12.

Artikel 12. Aantal kramen/verkoopwaqens op het Amerikaplein te Margraten

Het maximum aantal standplaatsen te bepalen op 5.

Artikel 13. Aantal kramen/verkoopwagens op het Raadhuisplein te Cadier en Keer

Het maximum aantal standplaatsen te bepalen op 5.

Artikel 14. Percentage eigen materiaal

Op Kerkplein in Breust, het Amerikaplein en het Raadhuisplein kan uitsluitend gebruik worden gemaakt van eigen materiaal.

Artikel 15. Persoonlijk innemen standplaats; bijstand

 • 1.

  De vergunninghouder neemt de standplaats die hem is toegewezen persoonlijk in. Hij mag de standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven.

 • 2.

  De vergunninghouder mag zich op de standplaats doen bijstaan.

Artikel 16. Afwezigheid wegens vakantie of bijzondere omstandigheden

 • 1.

  De vergunninghouder van een vaste standplaats die wegens vakantie of bijzondere omstandigheden verhinderd is zijn vaste standplaats in te nemen, deelt dit schriftelijk mee aan het college. Bij vakantie geeft de vergunninghouder aan hoe lang zijn afwezigheid duurt.

 • 2.

  De schriftelijke mededeling wordt tijdig voor de desbetreffende marktdag gedaan. Plotselinge verhindering wordt mondeling of telefonisch aan de marktmeester gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging daarvan aan het college.

Artikel 17. Ontheffing en vervanging

 • 1.

  In geval van vakantie of bijzondere omstandigheden kan het college op aanvraag van de vergunninghouder van een vaste standplaats hem tijdelijk ontheffing verlenen van de verplichting uit artikel 11.

 • 2.

  Het college kan op aanvraag van de vergunninghouder hem vergunning verlenen zich op zijn standplaats te laten vervangen door een met name genoemd persoon.

Artikel 18. Legitimatie en identiteit vergunninghouder

 • 1.

  Degene die een standplaats op de markt inneemt of wenst in te nemen, dient op eerste aanvraag van de marktmeester aan te tonen dat hij de vergunninghouder is.

 • 2.

  vergunninghouder dient bij zijn standplaats duidelijk zichtbaar zijn naam en eventuele bedrijfsnaam aan te geven.

Artikel 19. Tijdstip innemen standplaats/ aan- en afvoer goederen

 • 1.

  Het is verboden voor vergunninghouders op het marktterrein meer dan drie uur voor aanvang en meer dan 1 uur na afloop van de markt met een voertuig, goederen of anderszins ruimte in te nemen of goederen aan of af te voeren. Een ontheffing als bedoeld in artikel 14, lid 1 van de Marktverordening kan worden verkregen, indien men aan kan tonen dat men meer tijd nodig heeft voor de aanvoer en uitstalling van de goederen, dan wel dat de aan de koopman toegewezen standplaats anders niet meer te bereiken is doordat collega -vergunninghouders de doorgang belemmeren. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de marktmeester.

 • 2.

  De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen. Het college kan hiervan ontheffing verlenen. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de marktmeester.

 • 3.

  Indien de vergunninghouder zijn vaste standplaats niet uiterlijk om 14.30 uur heeft ingenomen, wordt de desbetreffende standplaats voor die dag als dagplaats aangemerkt, tenzij de marktmeester de standplaats op tijdig verzoek van de vergunninghouder voor hem beschikbaar houdt.

Artikel 20. Schoonhouden en schoon opleveren standplaats

 • 1.

  De vergunninghouder dient:

  • a.

   ervoor te zorgen dat zijn standplaats en de zich daarop bevindende verkoopinrichting steeds een goed verzorgd aanzien biedt;

  • b.

   tijdens de markt, zelf zijn afval, verpakkingsmaterialen en dergelijke in te zamelen;

  • c.

   voordat hij het marktterrein verlaat, zijn standplaats en onmiddellijke omgeving daarvan, schoon op te leveren en zelf voor de afvoer van zijn marktafval zorg te dragen.

 • 2.

  Een vergunninghouder die handel drijft in producten en of artikelen waaruit zou kunnen voortvloeien dat de ondergrond en omgeving van zijn standplaats vervuild raakt, dient hiervoor maatregelen te treffen om dit te voorkomen. De te treffen maatregelen dienen ter goedkeuring van de marktmeester, en zo nodig op aanwijzingen, te geschieden.

 • 3.

  Indien de vergunninghouder de standplaats niet schoon achterlaat zal hij door de marktmeester hem hierop schriftelijk worden gewezen. Gebeurt dit nogmaals dan zullen de schoonmaakkosten hiervoor aan de vergunninghouder worden doorberekend.

Artikel 21. Propaganda

Het is niet toegestaan een kraam of standwerkersplaats in te richten voor godsdienstige, politieke of

andere propaganda.

Hoofdstuk 4, BRANCHEPATROON DIVERSE MARKTEN

Artikel 22. Branchepatroon Eijsden

 

Branchegroep

Toelichting

 

 

 

 

Textiel

 

1.

1 Senioren bovenkleding

 

2.

1 Onder- en nachtkleding (volwassenen en

kinderen);

Beenbekleding

Incl. T-shirts

 

Kousen, sokken, panty's nylon kousen, kniekousen, kousenvoetjes, zowel voor

kinderen als wel voor volwassenen

3.

1 Bovenkleding volwassenen (dames)

Ook wanneer het een complete outfit betreft

 

 

 

 

Levensmiddelen

 

4.

1 Aardappelen, groenten en fruit

----

5.

1 Poelierswaren en eieren;

Sub branche kaas

----

Als sub branche uitsluitend kaas

6.

1 Vis

Alle soorten bewerkt en onbewerkt, gebakken

en ongebakken

7.

1 Brood, koek en banket

----

8.

1 Chocolade, drop en suikerwerken

----

9.

1 Zuivelproducten

Melk, boter, kaas en eieren

10.

1 Vleeswaren bewerkt als broodbeleg;

 

 

 

Vlees

Fijn gesneden, bewerkte en verduurzaamde

soorten, (ook worstensoorten) en aanverwante

producten zoals salades

Onbewerkt, vers van het mes en niet bewerkt

of verduurzaamd

11.

1 Noten en verduurzaamde zuidvruchten;

 

Kruiden en specerijen, thee en koffiesoorten

Alle bewerkte en voor snackgebruik bedoelde

soorten, bewerkt en onbewerkt, incl. zoutjes

----

12.

1 Geringe eet- en drinkwaren, bestemd om teplaatse te consumeren

Sub branche Poeliers waren

Gegrilde haantjes, spareribs, dranken en

aanverwante producten

Als sub branche uitsluitend poeliers waren

 

 

 

 

Schoeisel, lederwaren, sierraden en

reisartikelen

 

13.

1 Tassen, koffers, portefeuilles en

portemonnees;

Lederwaren;

 

Sierraden en mode accessoires

Van alle soorten grondstofmateriaal

 

Riemen, lederen veters en schoenreparatie

Artikelen

----

 

 

 

 

Tuin en plantartikelen, bloemen

 

14.

1 Snijbloemen;

 

Kamerplanten, pootplanten en planten;

Bloembollen;

Tuinartikelen

Bloemstukken (Pasen, Kerst en Allerheiligen)

en diverse aanverwante producten

----

----

----

 

 

 

 

Bezigheidsartikelen

 

15.

1 Wenskaarten

hobbyartikelen

----

----

 

Artikelen die niet aanwezig zijn op de markt kunnen plaats krijgen indien mogelijk.

 

Artikel 23. Branchepatroon Margraten

 

Branchegroep

Toelichting

 

 

 

 

Levensmiddelen

 

1.

1 Aardappelen, groenten en fruit

 

2.

1 Vis

Alle soorten bewerkt en onbewerkt, gebakken

en ongebakken

3.

1 Zuivelproducten

Melk, boter, kaas en eieren

4.

1 Brood, koek en banket

----

 

Artikelen die niet aanwezig zijn op de markt kunnen plaats krijgen indien mogelijk.

Artikel 24. Branchepatroon Cadier en Keer

 

Branchegroep

Toelichting

 

 

 

 

Levensmiddelen

 

1.

1 Aardappelen, groenten en fruit

 

2.

1 Vis

Alle soorten bewerkt en onbewerkt, gebakken

en ongebakken

3.

1 Zuivelproducten

Melk, boter, kaas en eieren

4.

1 Brood, koek en banket

----

 

Artikelen die niet aanwezig zijn op de markt kunnen plaats krijgen indien mogelijk.

 

Hoofdstuk 5, GEBRUIK STORMANKERS

Artikel 25. Verplichting tot het gebruik van stormankers

 • a.

  Afhankelijk van de weersverwachting van weerbureau HWS, vanaf 19.00 uur de avond voorafgaande aan de dag waarop de markt wordt gehouden, kan de marktmeester namens ons bepalen dat het gebruik van stormankers verplicht is voor marktkramen bij een windkracht gelijk of groter dan windkracht vijf beaufort, dan wel windstoten met vergelijkbare kracht. Zo nodig kan de marktmeester namens ons bepalen dat bij verslechterende weersomstandigheden ook vanaf het moment dat de standplaatsen worden ingericht tot aan het moment dat de standplaatsen worden verlaten de stormankers moeten worden gebruikt.

 • b.

  Bij sterk verslechterende weersomstandigheden of een afgegeven weeralarm gedurende de dag dat de markt wordt gehouden, is de marktmeester, namens ons bevoegd de markt per direct te beëindigen.

 • c.

  Binnen één uur na het besluit tot het beëindigen van de markt, dient het marktterrein geheel ontruimd zijn.

 • d.

  Het is verboden om marktkramen anders te verankeren dan door gebruik te maken van stormankers, dan wel door gewichten.

 • e.

  Schade die aan het plein wordt aangebracht wordt verhaald op de vergunninghouder, meeloper of standwerker.

 • f.

  Een ieder die waren op de markt wenst te verkopen dient zelf voor voorzieningen te zorgen om de marktkramen, verkoopwagen en andere toebehoren afdoende te kunnen verankeren en is verplicht deze voorziening ten alle tijden mee naar de markt te nemen.

 • g.

  Een ieder die waren op de markt verkoopt, is gedurende de gehele dag verantwoordelijk en aansprakelijk voor een deugdelijke verankering van de marktkra(a)m(en), die door hem of haar worden gebruikt.

 • h.

  Indien een kraam, verkoopwagen en andere toebehoren niet verankerd wordt of kan worden, op het moment dat de marktmeester dit verlangt, dan dient de vergunninghouder, meeloper of standwerker het marktterrein te verlaten en kan zijn standplaats aan een andere vergunninghouder, meeloper of standwerker worden vergeven.

Hoofdstuk 6. SLOTBEPALINGEN

Artikel 26. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking na publicatie.

Artikel 27. Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Marktreglement gemeente Eijsden-Margraten 2020.

Eijsden-Margraten, 21 juli 2020

Het college van Eijsden-Margraten

M.A.G. Gerits

De secretaris

D.A.M. Akkermans

De burgemeester