Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groengebied Amstelland

Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent overdracht bevoegdheden (Ondermandaat- en ondermachtigingsbesluit Groengebied Amstelland 2014)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroengebied Amstelland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent overdracht bevoegdheden (Ondermandaat- en ondermachtigingsbesluit Groengebied Amstelland 2014)
CiteertitelOndermandaat- en ondermachtigingsbesluit Groengebied Amstelland 2014
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit Groengebied Amstelland.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.groengebied-amstelland.nl/over/voor-ondernemers

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuwe regeling

18-09-2014

website Groengebied Amstelland

2014/13

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent overdracht bevoegdheden (Ondermandaat- en ondermachtigingsbesluit Groengebied Amstelland 2014)

Het dagelijks bestuur van Groengebied Amstelland;

 

gelet op artikel 3, vijfde lid onder d van de Organisatieverordening/regeling basismandaat 2008 van het Groengebied Amstelland, zoals laatstelijk gewijzigd op 19 juni 2008, waarin is bepaald dat het dagelijks bestuur de regeling goedkeurt waarin de directeur van de uitvoeringsorganisatie ondermandaat verleent;

 

gelet op het Mandaat-/machtigingsbesluit van de directeur van Recreatie Noord-Holland NV, laatstelijk gewijzigd op 16 juni 2005;

 

overwegend dat de directeur van Recreatie Noord-Holland NV op 18 september 2014 op basis van het hem toegekende mandaat, onderstaand Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit heeft vastgesteld;

 

keurt dit Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit, zoals vastgesteld door de directeur van Recreatie Noord-Holland NV op 18 september 2014, goed.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Bestuur: het algemeen en dagelijks bestuur van het Groengebied Amstelland;

 • b.

  Recreatie Noord-Holland NV (RNH); de niet-ambtelijke uitvoeringsorganisatie die in opdracht van het algemeen bestuur van het recreatieschap werkzaamheden voor en namens het recreatieschap uitvoert;

 • c.

  Directeur: de statutair directeur van RNH;

 • d.

  Manager: een hiërarchisch leidinggevende van een afdeling van RNH;

 • e.

  Programmamanager: functionaris, werkzaam op de afdeling Advies met functionele bevoegdheden om managers van RNH opdrachten te geven;

 • f.

  Ondermandaat: het doormandateren van een publiekrechtelijke bevoegdheid;

 • g.

  Ondermachtiging: het doormachtigen van een privaatrechtelijke bevoegdheid, waaronder zowel rechtshandelingen als feitelijke handelingen begrepen kunnen worden;

 • h.

  Budget: een deel van de goedgekeurde begroting;

 • i.

  Budgethouder: de directeur in zijn hoedanigheid van eindverantwoordelijke voor het doen van uitgaven en het verwerven van inkomsten voor het recreatieschap op grond van de goedgekeurde begroting van het recreatieschap;

 • j.

  Budgetbeheer: de verantwoordelijkheid voor het in ondermandaat verkregen budget, alsmede de bevoegdheid om binnen dit toegekende budget uitgaven te doen of inkomsten te verwerven;

 • k.

  Budgetbeheerder: de medewerker van RNH die door of namens de directeur is aangewezen voor het budgetbeheer.

Artikel 2 De manager van de afdeling Advies

Aan de manager Advies worden de bevoegdheden en mandaten toegekend die de directeur toekomen op grond artikel 7 van het mandaat/machtigingsbesluit Groengebied Amstelland; alsmede de bevoegdheden/mandaten voortvloeiend uit artikel 7, eerste lid onder b van het Financieringsstatuut Groengebied Amstelland (ondermeer het openen van bankrekeningen en het uitvoeren van betalingsopdrachten) en uit artikel 5:2 sub b juncto artikel 12 van de Verordening financieel beheer en controle Groengebied Amstelland (het budgetbeheer).

Artikel 3 De Programmamanager

Aan de Programmamanager worden de volgende bevoegdheden en, voor zover van toepassing, het volgende ondermandaat verleend:

 • a.

  de coördinatie van het jaarprogramma van het recreatieschap waaronder begrepen het geven van daartoe strekkende opdrachten aan de managers Beheer, Projecten, Toezicht en Bedrijfsbureau over de uitvoering van dat gedeelte van de vastgestelde begroting waarvoor ieder van hen verantwoordelijk is en de voorgenomen herallocatie van aan die managers toegewezen taken en middelen;

 • b.

  het geven van opdrachten aan de manager Financiën voor wat betreft het opstellen van de begroting, het opstellen van begrotingswijzigingen, het opstellen van de jaarrekening alsmede het opstellen van financiële rapportages en controles;

 • c.

  het vaststellen van de concept agenda met bijbehorende stukken van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur;

 • d.

  het beslissen over het aanvragen van subsidie door derden aan het recreatieschap;

 • e.

  het nemen van besluiten die ertoe strekken te reageren op en te adviseren over het beleid van andere overheidsinstanties;

 • f.

  het (doen) opstellen van het beleidsplan;

 • g.

  het nemen van beslissingen op grond van verzoeken om informatie volgens de Wet openbaarheid van bestuur.

Artikel 4 De manager van de afdeling Beheer

 • 1.

  Aan de manager Beheer worden de volgende bevoegdheden en, voor zover van toepassing, het volgende ondermandaat verleend:

  • a.

   de uitvoering van de vastgestelde begroting c.q. vastgestelde begrotingswijzingen voor zover betrekking hebbend op de taken die door de afdeling Beheer worden uitgevoerd;

  • b.

   het beslissen op aanvragen voor vergunningen en ontheffingen op grond van de Algemene Verordening, waaronder tevens begrepen het toevoegen en wijzigen van voorwaarden alsmede het intrekken van die vergunningen en ontheffingen;

  • c.

   het nemen van beslissingen, waaronder begrepen invorderings- en kwijtscheldingsbeslissingen, in het kader van toepassing van de legesverordening;

 • 2.

  De manager Beheer kan de in lid 1 beschreven bevoegdheden/ondermandaten doormandateren aan medewerkers van zijn afdeling.

Artikel 5 De manager van de afdeling Projecten

 • 1.

  Aan de manager Projecten worden de volgende bevoegdheden en, voor zover van toepassing, het volgende ondermandaat verleend:

  • a.

   de uitvoering van de vastgestelde begroting c.q. vastgestelde begrotingswijzigingen voor zover betrekking hebbend op de taken die door de afdeling Projecten worden uitgevoerd;

  • b.

   het plannen, voorbereiden en uitvoeren van projecten;

  • c.

   het voorbereiden, nemen en uitvoeren van beslissingen omtrent het onroerend goed beheer;

  • d.

   het plegen van marketing en acquisitie met als doel het verwerven van inkomsten voor het recreatieschap;

  • e.

   het (doen) voeren van juridische procedures, waaronder begrepen inschakeling van externe juridische bijstand, onderhandelingen in en buiten rechte, comparities, procesvertegenwoordiging en het nemen van de daarmee samenhangende beslissingen;

  • f.

   het nemen van beslissingen over de aanvraag van subsidies door het recreatie¬schap bij derden;

 • 2.

  De manager Projecten kan de in lid 1 beschreven bevoegdheden/ondermandaten doormandateren aan medewerkers van zijn afdeling.

Artikel 6 De manager van de afdeling Financiën

 • 1.

  Aan de manager Financiën worden de volgende bevoegdheden en, voor zover van toepassing, het volgende ondermandaat verleend: het voeren van het financiële beheer van het recreatieschap, waaronder begrepen:

  • a.

   het voeren van de planning en control cyclus;

  • b.

   het voeren van de financiële administratie;

  • c.

   het opstellen van de jaarlijkse programmabegroting;

  • d.

   het opstellen van de meerjarenbegroting;

  • e.

   het opstellen van de jaarrekening;

  • f.

   het opstellen van (periodieke) financiële rapportages;

  • g.

   het uitvoeren van invorderingsbeslissingen, waaronder begrepen het inschakelen van taxateurs, deurwaarders of advocaten ten behoeve van de onderhavige invordering.

 • 2.

  De manager Financiën kan de in lid 1 onder g verstrekte bevoegdheden/mandaten doormandateren aan medewerkers van zijn afdeling.

 • 3.

  Aan de manager Financiën wordt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, eerste lid onder b van het Financieringsstatuut Groengebied Amstelland, ondermandaat verleend voor:

  • a.

   Het voorbereiden, ondertekenen en versturen van betalingsopdrachten;

  • b.

   Het openen, wijzigen of sluiten van bankrekeningen, waaronder begrepen het wijzigen van de daaraan verbonden voorwaarden;

  • c.

   Het afspreken van bankcondities en tarieven;

 • 4.

  De manager Financiën kan de in lid 3, sub a van dit artikel verstrekte bevoegdheden/mandaten doormandateren aan medewerkers van zijn afdeling.

Artikel 7 De manager van de afdeling Toezicht

 • 1.

  Aan de manager Toezicht worden de volgende bevoegdheden en, voor zover van toepassing, het volgende ondermandaat verleend:

  • a.

   de uitvoering van de vastgestelde begroting c.q. vastgestelde begrotingswijzingen voor zover betrekking hebbend op de taken die door de afdeling Toezicht worden uitgevoerd;

  • b.

   het nemen van beslissingen omtrent het aankondigen of opleggen van bestuursdwang, het opleggen van een dwangsom, een last onder dwangsom daaronder begrepen, alsmede invorderings- en kwijtscheldingsbeslissingen, op grond van de Algemene Verordening.

 • 2.

  De manager Toezicht kan de in lid 1 verstrekte bevoegdheden/mandaten doormandateren aan medewerkers van zijn afdeling.

Artikel 8 De manager van de afdeling Bedrijfsbureau

 • 1.

  Aan de manager Bedrijfsbureau worden de volgende bevoegdheden en, voor zover van toepassing, het volgende ondermandaat verleend: de uitvoering van de vastgestelde begroting c.q. vastgestelde begrotingswijzingen voor zover betrekking hebbend op de taken die door de afdeling Bedrijfsbureau worden uitgevoerd.

 • 2.

  De manager Bedrijfsbureau kan de in lid 1 verstrekte bevoegdheden/mandaten doormandateren aan medewerkers van zijn afdeling.

Artikel 9 Aanbesteding en gunning

De bevoegdheden en voor zover van toepassing het (onder)mandaat met betrekking tot aanbesteden en gunnen zijn als volgt geregeld (zie onderstaande tabel) met dien verstande dat de bevoegdheid voor de managers en de overige medewerkers beperkt is tot het gedeelte van de programmabegroting waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

 

Werken Diensten Leveringen

Aard en omvang activiteiten

(bedragen zijn excl. btw)

Wijze van aanbesteding

Mandaat (zoals geregeld in

het Ondermandaat-/onder-

machtigingsbesluit van het

recreatieschap)

WDL

> Europees normbedrag

Europees

Directeur

W

> € 200.000.-

< Europees normbedrag

Openbaar; aanbestedings- reglement (1) volgen

Directeur

W

> € 100.000,-

< € 200.000,-

Meervoudig onderhands

Directeur

DL

>€ 100.000,-

< Europees normbedrag

Meervoudig onderhands

Directeur

WDL

> € 50.000,-

< € 100.000,-

Meervoudig onderhands

Manager

WDL

> € 25.000,-

< € 50.000,-

Meervoudig onderhands

Locatiebeheerder of manager

WDL

< € 25.000,-

Enkelvoudig onderhands

Locatiebeheerder of manager

WDL

< € 2.500,-

Rechtstreeks via werkopdracht

Medewerker beheer, BB, advies, Projecten, Toezicht, FEZ

Artikel 10 Budgetbeheer

 • 1.

  Het budgetbeheer op grond van artikel 5:2 sub b juncto artikel 12 van de Verordening financieel beheer en controle Groengebied Amstelland wordt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van dit besluit, in ondermandaat gegeven aan de managers Advies, Beheer, Projecten, Financiën, Toezicht en Bedrijfsbureau overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 4 t/m 10 van dit besluit.

 • 2.

  De managers Advies, Beheer, Projecten, Financiën, Toezicht en Bedrijfsbureau zijn bevoegd het budgetbeheer in ondermandaat toe te kennen aan een of meer budgetbeheerders binnen het bedrijfsonderdeel waarvoor zij verantwoordelijk zijn mits de toegekende bevoegdheden zijn opgenomen in een register dat daartoe door de manager Financiën namens de budgethouder wordt bijgehouden.

Artikel 11 Beslissingsmandaat is tevens ondertekeningmandaat

Tenzij in dit besluit anders is bepaald, houdt een verstrekt ondermandaat voor het nemen van een beslissing tevens in het ondertekenen van stukken waarin die beslissing kenbaar wordt gemaakt of tot uitvoering komt.

Artikel 12 Doormandateren en doormachtigen

 • 1.

  Een manager kan een hem verleende bevoegdheid of verleend mandaat doormachtigen of doormandateren aan de manager van een andere afdeling, die op zijn beurt kan overgaan tot ondermachtiging of ondermandatering aan een medewerker van zijn afdeling.

 • 2.

  Voor zover niet in dit besluit geregeld wordt elk ondermandaat of ondermachtiging schriftelijk vastgelegd door de (onder)mandaatgever of de (onder)machtiginggever.

Artikel 13 Bezwaar

Een beslissing op bezwaar kan niet worden genomen door degene die de oorspronkelijke beslissing heeft genomen.

Artikel 14 Ondermachtiging

 • 1.

  Aan de managers van de afdelingen Advies, Projecten, Beheer, Bedrijfsbureau en Toezicht wordt machtiging c.q. volmacht verleend om alle civielrechtelijke (rechts)handelingen te verrichten die voortvloeien uit het beheer van het budget dat zij, gegeven de goedgekeurde begroting en de taken van hun respectievelijke afdelingen, beheren met dien verstande dat alleen de directeur bevoegd is voor het doen van (Europese) aanbestedingen boven € 100.000,-.

 • 2.

  Aan de Senior medewerker onroerend goed wordt ondermachtiging verleend voor:

  • a.

   het aangaan, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten met derden in het kader van het gebruik van in het gebied gelegen gronden en opstallen, uitgezonderd overeenkomsten inzake evenementen;

  • b.

   het aangaan van overeenkomsten strekkende tot verkrijging, vervreemding of wijziging van zakelijke rechten;

  • c.

   het ondertekenen van notariële volmachten of akten strekkende tot verkrijging, vervreemding of wijziging van zakelijke rechten.

 • 3.

  Aan de manager Beheer wordt ondermachtiging verleend voor het aangaan van overeenkomsten inzake evenementen met een verwacht bezoekersaantal van maximaal 5000 waarbij er geen voorzienbaar veiligheid- of openbare orde risico is.

 • 4.

  Aan de managers Advies en Projecten wordt ondermachtiging verleend voor het aangaan van overeenkomsten inzake evenementen met een verwacht bezoekersaantal van meer dan 5000 dan wel evenementen met een voorzienbaar veiligheid- of openbare orde risico.

 • 5.

  De onderscheiden managers kunnen de hen op grond van dit artikel toekomende bevoegdheden doormachtigen aan een of meer (andere) medewerkers met dien verstande dat deze doormachtigingsbevoegdheid niet geldt voor het sluiten van overeenkomsten inzake evenementen met een verwacht bezoekersaantal van meer dan 5000 of een voorzienbaar veiligheid- of openbare orde risico.

Artikel 15 Plaatsvervanging

 • 1.

  Een manager kan uitsluitend worden vervangen door de directeur of door een andere manager.

 • 2.

  Een Locatiebeheerder kan door de manager Beheer worden vervangen door een andere Locatiebeheerder of een Beheermedewerker.

Artikel 16 Intrekking

De ondermandaatgever of de ondermachtiginggever blijft bevoegd om het ondermandaat of de ondermachtiging in te trekken of zelf de beslissing te nemen. Deze beslissing wordt op zo kort mogelijke termijn door de ondermandaatgever of de ondermachtiginggever op schrift gesteld en ter kennis gebracht van de betrokken medewerker.

Artikel 17 Voorleggen ter beslissing aan mandaatgever of machtiginggever

De ondergemandateerde of ondergemachtigde maakt geen gebruik van een in ondermandaat of ondermachtiging verleende bevoegdheid indien hij twijfelt of deze toereikend is. Als die situatie zich voordoet neemt de ondergemandateerde of ondergemachtigde hierover onder opgaaf van redenen per omgaande schriftelijk contact op met de ondermandaatgever of de ondermachtiginggever.

Artikel 18 Instructies

De ondermandaatgever of de ondermachtiginggever kan de ondergemandateerde of de ondergemachtigde per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de ondergemandateerde of ondergemachtigde bevoegdheid.

Artikel 19 Uitleg van dit besluit

In voorkomende gevallen beslist de directeur omtrent de uitleg of reikwijdte van dit besluit.

Artikel 20 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015 mits het voor die datum is bekend gemaakt op de website van het recreatieschap.

 • 2.

  Het Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit Groengebied Amstelland, laatstelijk gewijzigd op 5 april 2012, wordt ingetrokken.

Vastgesteld door de directeur van Recreatie Noord-Holland NV op 18 september 2014

Drs. J.L. Hylkema

Voor goedkeuring:

Amstelveen, 6 november 2014

De voorzitter van het dagelijks bestuur,

J.H.M. Bond