Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hellevoetsluis

Publicatie Terrasbepalingen Struytse Hoeck

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHellevoetsluis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPublicatie Terrasbepalingen Struytse Hoeck
CiteertitelPublicatie Terrasbepalingen Struytse Hoeck
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpPublicatie Terrasbepalingen Struytse Hoeck

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-202025-03-2020nieuw besluit

24-03-2020

gmb-2020-206428

Tekst van de regeling

Intitulé

Publicatie Terrasbepalingen Struytse Hoeck

 

Eerste alinea bekendmaking

Het college van Burgermeester en Wethouders van de gemeente Hellevoetsluis heeft in haar collegevergadering van 24 maart 2020 de terrasbepalingen van Winkelcentrum de Struytse Hoeck te Hellevoetsluis vastgesteld.

 

Inhoud terrasnota

 

Inleiding

Het winkelcentrum De Struytse Hoeck is in beweging. De ondernemers, de vastgoedeigenaren en de gemeente werken samen aan een efficiënt-recreatief koopcentrum. Naar de toekomst toe wordt de Struytse Hoeck gepositioneerd als verzorgend koopcentrum met een hoofdfunctie voor Hellevoetsluis en de regio. Het streefbeeld is erop gericht dat het winkelcentrum voor de inwoners van Voorne-Putten, Goeree Overflakkee en de toeristen qua aanbod, inrichting en uitstraling aangenaam genoeg is om een middag te verblijven. Om dit te bereiken wordt er door alle partijen geïnvesteerd om de winkelfunctie en de verblijfskwaliteit te verbeteren. Naast de diepte-investering is het ook van belang om heldere afspraken te maken over het gebruik van de publieksruimte. Reclames aan gevels, uitstallingen in de publieke ruimte en de aanwezigheid van terrassen zijn belangrijke beeldbepalende elementen. Om de kwaliteit van de buitenruimte passend te houden bij het gezamenlijke streefbeeld zijn samen met de Vereniging van Eigenaren van Winkelcentrum De Struytse Hoeck afspraken gemaakt over:

 • -

  terrassen

 • -

  uitstallingen

 • -

  reclames.

 

Dit advies is een uitwerking van de terrassenbepalingen, welke tot stand zijn gekomen met de Vereniging van Eigenaren van Winkelcentrum De Struytse Hoeck en Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek.

 

Inhoud terrassen

Terrassen zorgen voor een positieve bijdrage aan de sfeerbeleving van bezoekers aan het winkelcentrum. Ze zijn een ontmoetingsplaats voor bezoekers en bewoners en hebben een economische functie omdat ze bijdragen aan de inkomsten van horecaondernemers. Terrassen binden bezoekers voor langere tijd aan het winkelcentrum, waardoor terrassen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de inkomsten van alle ondernemers op Winkelcentrum de Struytse Hoeck. Omdat terrassen op winkelcentrum De Struytse Hoeck echter gevestigd zijn in de publieke ruimte, is het van belang vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid regels te stellen over het gebruik van terrassen. Het is immers van belang dat er voldoende loopruimte is voor het winkelend publiek en ook de toegankelijkheid voor hulpdiensten moet gewaarborgd zijn.

 

Het doel van het terrassenbeleid is:

-het creëren van terrasregels die een positieve bijdrage leveren aan de sfeerbeleving van de openbare ruimte;

-het waarborgen van de openbare orde en veiligheid;

-het behouden van een toegankelijke publieke ruimte.

 

Dit advies is alleen van toepassing op Winkelcentrum De Struytse Hoeck. De terrasregels voor inrichtingen in de overige delen van de gemeente staan weergegeven in het Horecabeleid 2015-2020.

 

 

Definitie

Een gevelterras is een terras direct grenzend aan de gevel van een inrichting. Een eilandterras is een terras centraal gefaciliteerd op een plein op enige afstand van een inrichting. Het eilandterras wordt uiteraard wel in de nabijheid gefaciliteerd van een inrichting, zodat het terras bedienbaar is voor het horecapersoneel.

 

Eilandterrassen en gevelterrassen

Op winkelcentrum De Struytse Hoeck zijn er gevelterrassen en eilandterrassen in de publieksruimte. Het doel van de eilandterrassen is 1) het verbeteren van de sfeerbeleving en uitstraling van de openbare ruimte en 2) het creëren van een rechte looplijn voor bezoekers, zodat deze niet hoeven te meanderen tussen de uitstallingen en de terrassen in de publieke ruimte. In de bepalingen in de bijlage zijn er verschillende eisen aan gevel- en eilandterrassen gesteld als het gaat om terrasschotten. Zo mogen gevelterrassen geen terrasschotten plaatsen om het open karakter van de openbare ruimte in stand te houden.

 

Op de plaat worden eilandterrassen gecreëerd. De plaat is het plein vanaf het overdekte winkelcentrum in de richting van Multivlaai. De ondernemers op de plaat met een exploitatievergunning inclusief terras zullen worden aangeschreven om de locatie van het terras te wijzigen. In de besloten bijlage is een contourenkaart weergegeven waarop de eilandterrassen bij benadering zijn ingetekend. Dit is een stedenbouwkundige kaart, de toets openbare orde en veiligheid heeft nog niet plaatsgevonden. Deze kaart kan derhalve nog gewijzigd worden. Bij aanvraag van de nieuwe exploitatievergunning wordt de nieuwe definitieve locatie van het terras bestuurlijk vastgelegd.

 

Terrasmeubilair

Het meubilair van terrassen bepaalt in belangrijke mate de sfeerbeleving van de buitenruimte. Omdat het vastleggen van bepaald terrasmeubilair het risico in zich draagt dat deze materiaalkeuze wordt ingehaald door het modebeeld, verdient deze werkwijze niet de voorkeur. Beter is om geen richtlijnen aan het meubilair te geven. De gemeente schrijft om deze reden geen regels voor over het gebruik van terrasmeubilair. Wel moet het meubilair: 1) een hoogwaardige kwaliteit hebben en 2) moet het terrasmeubilair uniform zijn per exploitant. De Vereniging van Eigenaren van Winkelcentrum de Struytse Hoeck neemt in haar huishoudelijk reglement op dat terrasexploitanten bij de aanschaf van nieuw terrasmeubilair, het aan te schaffen meubilair ter akkoord voorleggen aan de VVE. Op deze manier is er vanuit het winkelcentrum zelf een kwaliteitsborging afgesproken.

 

Opslaan terrasmeubilair

Om vandalisme, diefstal en verrommeling met terrasmeubilair te voorkomen dient het terrasmeubilair bij voorkeur inpandig te worden opgeslagen. Indien dit niet mogelijk is dan dient het terrasmeubilair te worden vastgezet met een deugdelijk slot. Verankering van terrasmeubilair in de grond is niet toegestaan.

 

Toezicht en handhaving

De beleidsregels ten aanzien van terrassen worden overgenomen (naar verwezen) in het huishoudelijk regelement van de Vereniging Van Eigenaren de Struytse Hoeck. Deze zal hierbij als eerste toezichthouder optreden.

 

Algemene bepalingen voor terrassen op Winkelcentrum De Struytse Hoeck

 • De ondernemer van een terras dient zorg te dragen voor een uniform en kwalitatief hoogwaardig terrasmeubilair passend bij de buitenruimte. De parasols dienen eenzelfde kleur te hebben passend bij het terrasmeubilair.

 • Een parasol moet een minimale doorgangshoogte hebben van 2.30 meter boven de bestrating. Reclame mag gevoerd worden op de volant van een parasol; hierbij mag zowel de naam van de inrichting als van een eventuele leverancier genoemd worden.

 • Het terrasmeubilair dient indien mogelijk te worden opgeruimd en inpandig te worden opgeslagen. Indien dit niet mogelijk is dan dient het terrasmeubilair na openingstijden te worden vastgezet met een deugdelijk slot.

 • Per terras mag 1 stoepbord geplaatst worden binnen het vergunde terrasgebied, van 1,00 meter breed en 1,40 meter hoog.

 • De ondernemer van een inrichting met een terras zorgt ervoor dat zijn gasten geen overlast veroorzaken.

 • Er mag geen muziek op het terras ten gehore gebracht worden.

 • Het is verboden op een terras een open vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.

 • Van het terras mag na sluitingstijd van de inrichting geen gebruik meer gemaakt worden.

 • Bij evenementen moet de terrasinrichting geheel worden verwijderd. De ondernemer staat de ruimte van het terras af voor evenementen of markten met vergunning.

 • Het terras moet zowel voor, tijdens en na openingstijden in nette en opgeruimde staat verkeren.

 • De gebruiker van een terras dient in eigen beheer zijn terras schoon te maken.

 • Verankering van terrasmeubilair in de grond is niet toegestaan.

 • Het terras mag het beheer en onderhoud van de publieksruimte niet hinderen.

 • Indien een terras komt te liggen op het terrein van een eigenaar niet zijnde de gemeente, dan dient de eigenaar van de grond ook toestemming te geven voor het terras.

 • Voor het in gebruik nemen van gemeentegrond als terras is jaarlijks precario per vierkante meter verschuldigd zoals staat vermeld in de Precarioheffingsverordening.

 • De mogelijke openingstijden van het terras staan weergegeven in de exploitatievergunning.

 • Voor eilandterrassen op Winkelcentrum de Struytse Hoeck geldt dat de terrasschotten dicht mogen zijn tot een hoogte van 1.00 meter hoogte. Daarboven moeten ze transparant zijn en gemaakt van veiligheidsglas. De terrasschotten mogen maximaal 1.50 meter hoog zijn.

 • Terrasschotten mogen niet voorzien worden van reclame, behoudens kleurloze naamsvermelding van de horeca inrichting, met een maximum van 300 cm2 per schot.

 • De schotten mogen uitsluitend tussen eilandterrassen geplaatst worden of in geval van een enkelvoudig eilandterras van 1 ondernemer mag er aan 1 (of 2) zijde(n) een terrasschot(ten) geplaatst worden, e.e.a. afhankelijke van de situering van het terras.

 • Terrasschotten zijn altijd te verplaatsen en te verwijderen.

 • Terrasschotten aan of langs gevelterrassen zijn niet toegestaan op Winkelcentrum de Struytse Hoeck.

 • Plaatsen van voorwerpen tegen of aan terrasschotten is niet toegestaan.

 • De terrasschotten voor eilandterrassen dienen qua materialisatie en hoogteverhouding open en of dichte schermen op elkaar aan te sluiten. Het is wenselijk om uit te gaan van gelijke terrasschermen, tenzij de initiatiefnemer komt met een beter, meer passende oplossing voor de locatie (afgestemd op de omgeving).

 • Qua materialisatie dient aansluiting te worden gezocht met de uitstraling

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering op 24 maart 2020

Burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis,

De waarnemend secretaris,

S.J.A. Bronsveld

De burgemeester,

M.C. Junius