Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Recreatieschap Twiske-Waterland

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Recreatieschap Twiske-Waterland houdende regels omtrent het mandaat/machtigingsbesluit t.b.v. het hoofd uitvoeringsorganisatie van Recreatieschap Twiske-Waterland 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRecreatieschap Twiske-Waterland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Recreatieschap Twiske-Waterland houdende regels omtrent het mandaat/machtigingsbesluit t.b.v. het hoofd uitvoeringsorganisatie van Recreatieschap Twiske-Waterland 2013
CiteertitelMandaat/machtigingsbesluit Recreatieschap Twiske-Waterland 2013
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum inwerkingtreding van deze regeling kan niet worden achterhaald en is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2013nieuwe regeling

04-07-2013

website Recreatieschap Twiske-Waterland

2013/07

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Recreatieschap Twiske-Waterland houdende regels omtrent het mandaat/machtigingsbesluit t.b.v. het hoofd uitvoeringsorganisatie van Recreatieschap Twiske-Waterland 2013

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van Recreatieschap Twiske-Waterland

 • overwegende dat het voor een adequate en doelmatige uitvoering van de taken van het schap binnen het groen- en recreatiegebeid noodzakelijk om beslissingen ten aanzien van het beheer, exploitatie en planontwikkeling uit te besteden aan de uitvoeringsorganisatie voor de gezamenlijke recreatieschappen in Noord-Holland;

 • overwegende dat het bestuur in hoofdlijnen sturing geeft aan het beheer, exploitatie en planontwikkeling door middel van plannen, begrotingen en daarop gebaseerde besluiten;

 • overwegende dat de taken, bevoegdheden en werkwijze van de uitvoeringsorganisatie geregeld is in de Organisatieverordening 2013 van het schap waardoor bestuurders politieke verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de besluiten en handelingen van de uitvoeringsorganisatie;

 • overwegende dat in meergenoemde organisatieverordening ondermeer het mandaat op hoofdlijnen is vastgelegd van het hoofd van de uitvoeringsorganisatie;

 • gelet op artikel 57 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

 

besluit

 

 • 1.

  het hoofd van de uitvoeringsorganisatie te mandateren om namens het bestuur te beslissen op aanvragen voor vergunningen en ontheffingen, het toevoegen en wijzigen van voorschriften van vergunningen en ontheffingen en het intrekken van vergunningen en ontheffingen op basis van door het schap vastgestelde verordeningen, alsmede het optreden in bezwaar- en beroepsprocedures, dit met inachtneming van de door of namens het algemeen bestuur gestelde beleidskaders;

 • 2.

  het hoofd van de uitvoeringsorganisatie te mandateren om namens het bestuur heffings-, leges-, invorderings- en kwijtscheldingsbeschikkingen te nemen op basis van door het schap vastgestelde verordeningen, alsmede het optreden in bezwaar- en beroepsprocedures;

 • 3.

  het hoofd van de uitvoeringsorganisatie te machtigen om namens het bestuur alle civielrechtelijke rechtshandelingen te verrichten die voor uitvoering van het beheer en exploitatie, de planontwikkeling c.q. de beleidsvoorbereiding nodig kunnen zijn inclusief het in rechte opkomen voor de belangen van het schap en vertegenwoordiging van het schap in gerechtelijke procedures;

 • 4.

  het hoofd van de uitvoeringsorganisatie te machtigen c.q. te mandateren om namens de voorzitter van het schap brieven en andere documenten te ondertekenen waardoor rechten en/of verplichtingen kunnen ontstaan voor het schap;

 • 5.

  het hoofd van de uitvoeringsorganisatie te mandateren om namens het bestuur toepassing te geven aan bestuursrechtelijke maatregelen tot handhaving en aanzeggingen daartoe op basis van door het schap vastgestelde verordeningen;

 • 6.

  het hoofd van de uitvoeringsorganisatie te mandateren om namens het bestuur personen aan te wijzen als personen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de verordeningen van het schap;

 • 7.

  het hoofd van de uitvoeringsorganisatie te machtigen c.q. te mandateren om de uitoefening van bepaald omschreven bevoegdheden als bedoeld onder 1 t/m 4 op te dragen aan leden van het personeel van de uitvoeringsorganisatie middels een daartoe door het bestuur goed te keuren regeling;

 • 8.

  het hoofd van de uitvoeringsorganisatie op te dragen om het mandaatregister te onderhouden;

 • 9.

  aan dit besluit wordt terugwerkende kracht toegekend tot 4 april 2013.

   

Het algemeen bestuur kan te allen tijde besluiten een beslissing als hiervoor onder de punten 1 t/m 8 bedoeld zelf te nemen dan wel een reeds genomen beslissing te herroepen dan wel te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Twiske-Waterland op 4 juli 2013.

De voorzitter,

J.H.M. Bond