Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Recreatieschap Twiske-Waterland

Verordening van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Recreatieschap Twiske-Waterland houdende regels omtrent controle op het financieel beheer (Controleverordening Recreatieschap Twiske-Waterland)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRecreatieschap Twiske-Waterland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Recreatieschap Twiske-Waterland houdende regels omtrent controle op het financieel beheer (Controleverordening Recreatieschap Twiske-Waterland)
CiteertitelControleverordening Recreatieschap Twiske-Waterland
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. artikel 217 van de Provinciewet
 3. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-17334.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2013nieuwe regeling

04-07-2013

website Recreatieschap Twiske-Waterland

2013/07

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Recreatieschap Twiske-Waterland houdende regels omtrent controle op het financieel beheer (Controleverordening Recreatieschap Twiske-Waterland)

(Verordening ingevolge artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

artikel 217 van de Provinciewet en

artikel 23 van de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland)

 

 

INLEIDING

 

Op grond van artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het algemeen bestuur van het Recreatieschap Twiske-Waterland op 4 juli 2013 vastgesteld een controleverordening zoals bedoeld in artikel 217 van de Provinciewet en artikel 23 van de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland.

 

Op grond van artikel 217, lid 1, dient het algemeen bestuur bij verordening regels vast te stellen voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van het Recreatieschap Twiske-Waterland. Deze regels dienen te waarborgen dat de rechtmatigheid van het financiële beheer en van de inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst. Het tweede lid van dit artikel schrijft voor dat er een accountant wordt aangewezen belast met de controle van de jaarrekening, in de leden 3, 4 en 5 worden de eisen die worden gesteld aan de rapportages van de accountant weergegeven. In lid 6 wordt bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur door het Rijk nadere regels kunnen worden gegeven met betrekking tot de reikwijdte van en de verslaglegging omtrent de accountantscontrole.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  Schap: het openbaar lichaam Recreatieschap Twiske-Waterland

 • b)

  Algemeen bestuur: het algemeen bestuur van het schap

 • c)

  Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het schap

 • d)

  Accountant: een door het algemeen bestuur van het schap benoemde:

  • registeraccountant of

  • accountant-administratieconsulent met een aantekening in het inschrijvingsregister als bedoeld in het derde lid van artikel 36, Wet op de Accountant-Administratieconsulenten of

  • organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken, die belast is met de controle van de jaarrekening van het schap.

 • e)

  Accountantscontrole: de controle van de in artikel 26 van de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland bedoelde jaarrekening wordt uitgevoerd door de door het algemeen bestuur benoemde accountant ten behoeve van:

  • 1.

   de accountantsverklaring als bedoeld in artikel 217 Provinciewet, lid 3;

   • het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen;

   • het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties;

   • het in overeenstemming zijn van de door het dagelijks bestuur van het schap opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 190 van de Provinciewet.

  • 2.

   het verslag van bevindingen als bedoeld in artikel 217 Provinciewet, lid 4;

   • de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken;

   • onrechtmatigheden in de jaarrekening, waarbij de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van het zesde lid van artikel 217, lid 6 Provinciewet, in acht worden genomen.

 • f)

  Rechtmatigheid in het kader van accountants-controle: het in overeenstemming zijn met de begroting en van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van het algemeen bestuur van het schap.

 • g)

  Administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van het schap en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

 • h)

  Administratieve organisatie: het stelsel van organisatorische maatregelen gericht op het tot stand brengen en het in standhouden van de goede werking van de bestuurlijke en ambtelijke informatieverzorging ten behoeve van de verantwoordelijke leiding.

 • i)

  Financieel beheer: het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het beheer van middelen en het uitoefenen van rechten van het schap.

 • j)

  Uitvoeringsorganisatie de organisatie die in opdracht van het algemeen bestuur van het recreatieschap het beheer, de planvorming en het beleid voorbereidt en/of uitvoert.

Artikel 2. Overige begripsbepalingen

Waar in of krachtens deze verordening artikelen van de Provinciewet of enige andere wet of wettelijke regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komt in die artikelen in de plaats van:

 • a)

  ‘de provincie’: het schap

 • b)

  ‘provinciale staten’: het algemeen bestuur

 • c)

  ‘gedeputeerde staten’: het dagelijks bestuur

Artikel 3. Opdracht aan accountant

 • 3.1

  Het algemeen bestuur benoemt de accountant.

 • 3.2

  De accountant past in beginsel voor de controle van het schap het “Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten” integraal toe, met inbegrip van de in het besluit opgenomen wettelijke vastgelegde toe te passen goedkeurings- en rapporteringstoleranties.

 • 3.3

  Voorafgaand aan de jaarlijkse controle kunnen middels een periodiek overleg de volgende zaken nader worden besproken:

  • a)

   eventuele van het in vorige lid opgenomen afwijkende toe te passen goedkeuringstoleranties en rapporteringstoleranties bij de controle van de jaarrekening;

  • b)

   de apart te controleren overige verantwoordingen en de daarbij toe te passen eventueel van het Besluit afwijkende goedkeuringstoleranties en afwijkende rapporteringstoleranties;

  • c)

   de eventuele inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen;

  • d)

   de eventueel aanvullende uit te voeren tussentijdse controles;

  • e)

   de frequentie en inrichtingseisen van de aanvullende tussentijdse rapportering; en voor ieder afzonderlijk te controleren begrotingsjaar:

  • f)

   de bij de externe accountantscontrole te betrekken door het schap vastgestelde verordeningen, eventuele overige besluiten en externe wetgeving in het kader van de rechtmatigheid

  • g)

   de posten van de jaarrekening en overige verantwoordingen met bijbehorende afwijkende rapporteringstoleranties, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden;

  • h)

   de producten en of organisatieonderdelen met bijbehorende afwijkende rapporteringstoleranties, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden.

Artikel 4. Informatieverstrekking door het algemeen bestuur

 • 4.1

  Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform de geldende interne - en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor controle.

 • 4.2

  Het algemeen bestuur draagt er zorg voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende verordeningen, nota’s, bestuursbesluiten, deel-verantwoordingen, administraties, plannen, overeenkomsten, berekeningen e.d. door de accountant kunnen worden opgevraagd en goed toegankelijk zijn.

 • 4.3

  Bij de jaarrekening bevestigt de uitvoeringsorganisatie aan de accountant, dat alle hem bekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is verstrekt.

 • 4.4

  Het algemeen bestuur overlegt de gecontroleerde jaarrekening samen met de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen aan het algemeen bestuur, zodanig dat vaststelling door het algemeen bestuur uiterlijk 14 juli van elk jaar volgend op het begrotingsjaar kan plaatsvinden.

 • 4.5

  Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de jaarrekening in het algemeen bestuur beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt terstond door de uitvoeringsorganisatie aan het algemeen bestuur en de accountant gemeld.

Artikel 5. Inrichting accountantscontrole

 • 5.1

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

 • 5.2

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te voeren controles. De accountant overlegt over de uitvoering van de controlewerkzaamheden, maar kan ook de werkzaamheden zonder voorafgaande kennisgeving uitvoeren.

 • 5.3

  Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt (afstemmings-)overleg plaats tussen de accountant en een of meerdere vertegenwoordigers van het algemeen bestuur van het schap of met een of meer vertegenwoordigers van de uitvoeringsorganisatie.

Artikel 6. Toegang tot informatie

 • 6.1

  De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden, waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt. De uitvoeringsorganisatie draagt er zorg voor dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle kantoren, magazijnen, werkplaatsen, terreinen en informatiedragers van het schap.

 • 6.2

  De accountant is bevoegd om van alle medewerkers van de uitvoeringsorganisatie mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. De directie van de uitvoeringsorganisatie draagt er zorg voor, dat de desbetreffende personen hieraan hun medewerking verlenen.

 • 6.3

  De directie van de uitvoeringsorganisatie draagt er zorg voor, dat alle organisatie-eenheden van de uitvoeringsorganisatie zijn gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten, balansmutaties en het gevoerde beheer en over de getrouwheid van de daarover verstrekte informatie.

Artikel 7. Specifieke controles en opdrachten

 • 7.1

  Het algemeen bestuur kan de door het algemeen bestuur benoemde accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt. De uitvoeringsorganisatie informeert het algemeen bestuur vooraf over deze aan de accountant te verstrekken opdrachten.

 • 7.2

  De uitvoeringsorganisatie draagt de zorg voor de verantwoording aan derden (Belastingdienst, ABP, Sociale verzekeringsbank, CBS, e.d.) en neemt hierbij de gestelde controle-eisen in acht.

 • 7.3

  Indien een deel van deze vereisten moet worden uitgevoerd door een accountant, is de uitvoeringsorganisatie bevoegd hiervoor de opdracht te verlenen aan een andere dan de door het algemeen bestuur benoemde accountant, indien dit in het belang van het schap wordt geacht.

Artikel 8. Rapportering

 • 8.1

  Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan het algemeen bestuur en zendt een afschrift hiervan aan de uitvoeringsorganisatie.

 • 8.2

  In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de accountant over de door hem uitgevoerde (deel)controles verslag uit over zijn bevindingen van niet van bestuurlijk belang aan de persoon van wie het geldelijk beheer, het vermogensbeheer, de administratie en de beheersdaden zijn gecontroleerd, het hoofd van de dienst waar de persoon werkzaam is, de (concern )controller en het hoofd financiën dan wel andere daarvoor in aanmerking komende personen.

 • 8.3

  De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan het algemeen bestuur door de accountant aan het algemeen bestuur voorgelegd met de mogelijkheid voor de uitvoeringsorganisatie om op deze stukken te reageren.

 • 8.4

  De accountant bespreekt indien gewenst voorafgaand aan de bestuursbehandeling van de jaarstukken het verslag van bevindingen met (een voor dit doel door het algemeen bestuur ingestelde vertegenwoordiging van) het algemeen bestuur.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2013 met dien verstande dat zij van toepassing is op de accountantscontrole van de jaarrekening (en deelverantwoordingen) van het verslagjaar 2012 en later.

Artikel 10. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam “Controleverordening Recreatieschap Twiske-Waterland”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland op 4 juli 2013,

De voorzitter,

J.H.M. Bond