Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Verordening van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer houdende regels omtrent taken, bevoegdheden en werkwijze (Organisatieverordening/regeling basismandaat 2008)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRecreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer houdende regels omtrent taken, bevoegdheden en werkwijze (Organisatieverordening/regeling basismandaat 2008)
CiteertitelOrganisatieverordening/regeling basismandaat 2008
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Organisatieverordening 2004.

De datum inwerkingtreding van deze regeling kan niet worden achterhaald en is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-2008nieuwe regeling

05-06-2008

website Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

2008/05

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer houdende regels omtrent taken, bevoegdheden en werkwijze (Organisatieverordening/regeling basismandaat 2008)

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer.

 

besluit vast te stellen de volgende Verordening op de taken, bevoegdheden en werkwijze van de uitvoeringsorganisatie c.q de volgende regeling basismandaat directeur uitvoeringsorganisatie.

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ‘algemeen bestuur’

:

het algemeen bestuur van de in de aanhef genoemde gemeenschappelijke regeling;

 • b.

  ‘dagelijks bestuur’

:

het dagelijks bestuur van de in de aanhef genoemde gemeenschappelijke regeling;

 • c.

  ‘deelnemer’

:

deelnemer aan de in de aanhef genoemde gemeenschappelijke regeling;

 • d.

  ‘uitvoeringsorganisatie’

:

de gemeenschappelijke organisatie van recreatieschappen in Noord-Holland genaamd : “Recreatie Noord-Holland NV”;

 • e.

  ‘hoofd uitvoerings- organisatie’

:

de directeur van de uitvoeringsorganisatie die belast is met de algehele leiding van die organisatie;

 • f.

  ‘beheer en exploitatie’

:

De werkzaamheden, van wat voor aard dan ook, voortvloeiend uit een door het algemeen bestuur genomen besluit, verstrekte opdracht, goedgekeurde begroting dan wel uit een door het algemeen bestuur verstrekt mandaat. Onder beheer en exploitatie wordt tevens begrepen de beleidsvoorbereiding ten behoeve van het algemeen bestuur, alsmede de inrichting of herinrichting van gebieden constructies en gebouwen waarover het algemeen bestuur zeggenschap heeft;

 • g.

  ‘planontwikkeling’

:

de werkzaamheden, van wat voor aard dan ook, voortvloeiend uit een door het algemeen bestuur genomen besluit, verstrekte opdracht of goedgekeurde begroting ten behoeve van het verwerven en inrichten van nieuwe gebieden;

 • h.

  ‘contract’

:

een overeenkomst op grond van het civiele recht.

Artikel 2 Exclusiviteit Uitvoeringsorganisatie

De uitvoeringsorganisatie is met uitsluiting van derden belast met de werkzaamheden op het gebied van beheer, exploitatie en planontwikkeling. Het algemeen bestuur sluit daartoe een contract met de uitvoeringsorganisatie.

Artikel 3 Bestuur

 • 1.

  Onder naam en verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter van het recreatieschap is het hoofd van de uitvoeringsorganisatie bevoegd besluiten te nemen, uitgaven te doen, alsmede rechtshandelingen te verrichten ter uitvoering van de aan de uitvoeringsorganisatie opgedragen taken, voor zover:

  • a.

   de gemeenschappelijke regeling bevoegd is deze besluiten te nemen en rechtshandelingen te verrichten en deze in mandaat te laten uitvoeren en

  • b.

   deze besluiten en rechtshandelingen dienen ter uitvoering van een goedgekeurd beleidskader, investeringsschema, plan, begroting of enig additioneel of incidenteel besluit van het algemeen bestuur, dagelijks bestuur of voorzitter.

 • 2.

  Het algemeen bestuur stelt nadere regels vast ten aanzien van het mandaat aan het hoofd van de uitvoeringsorganisatie. Het hoofd van de uitvoeringsorganisatie is bevoegd om binnen de grenzen van het eigen mandaat een ondermandaat te verstrekken aan medewerkers van de uitvoeringsorganisatie of aan derden.

 • 3.

  Het algemeen bestuur verwerkt de mandaatbesluiten in een verzamelbesluit, dat voor een ieder ter inzage wordt gelegd.

 • 4.

  Het algemeen bestuur stelt voor de uitvoering van de opgedragen taken de benodigde financiële middelen tijdig ter beschikking aan de uitvoeringsorganisatie binnen het kader van de vastgestelde plannen, begrotingen, dan wel enig afzonderlijk te nemen besluit.

 • 5.

  Onverminderd de bevoegdheden van het dagelijks bestuur, voortvloeiend uit de gemeenschappelijke regeling, draagt het dagelijks bestuur zorg voor:

  • a.

   het opstellen van de agenda voor de vergaderingen van het algemeen bestuur;

  • b.

   het vooraf goedkeuren van besluiten of rechtshandelingen, te nemen door het hoofd van de uitvoeringsorganisatie, die niet in algemene zin zijn goedgekeurd door het algemeen bestuur doch geen uitstel dulden in het kader van een verantwoorde uitvoering van de opgedragen taken;

  • c.

   het op verzoek van het hoofd an de uitvoeringsorganisatie nader preciseren van opdrachten welke door het algemeen bestuur zijn verstrekt aan de uitvoeringsorganisatie;

  • d.

   het goedkeuren van de regeling waarin het hoofd van de uitvoeringsorganisatie ondermandaat verleent;

  • e.

   het geven van richtlijnen aan het hoofd van de uitvoeringsorganisatie teneinde de informatievoorziening aan het algemeen bestuur te verbeteren;

  • f.

   het geven van richtlijnen aan het hoofd van de uitvoeringsorganisatie over de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur;

 • 6.

  De richtlijnen, bedoeld in het vijfde lid van dit artikel onder e en f worden in goed overleg tussen het algemeen bestuur en de uitvoeringsorganisatie opgenomen in de contracten welke het algemeen bestuur sluit met de uitvoeringsorganisatie.

Artikel 4 Uitwerking contractuele relatie uitvoeringsorganisatie en algemeen bestuur

 • 1.

  Uitgangspunten voor het beheer, exploitatie en planontwikkeling door de uitvoeringsorganisatie zijn met name de vastgestelde beleidskaders, plannen en begrotingen, alsmede incidentele of additionele besluiten van het algemeen bestuur.

 • Het algemeen bestuur sluit op basis van de in de vorige volzin bedoelde besluiten een raamcontract c.q uitvoeringscontracten met de uitvoeringsorganisatie.

 • 2.

  Het algemeen bestuur is gehouden om de inhoud van de in het vorige lid bedoelde besluiten, waaronder begrepen de financiële gevolgen van die besluiten, volledig over te nemen in de met de uitvoeringsorganisatie te sluiten contracten. De uitvoeringsorganisatie handelt bij de uitvoering van de overeengekomen taken voor rekening en risico van het algemeen bestuur.

 • 3.

  Alle aanbestedingen worden door de uitvoeringsorganisatie op naam en voor rekening en risico van de gemeenschappelijke regeling gedaan.

 • 4.

  Voordat het algemeen bestuur contractuele verplichtingen aangaat met de uitvoeringsorganisatie vergewist het algemeen bestuur zich er van dat de uitvoeringsorganisatie kan voldoen aan de eisen die het algemeen bestuur in acht zal nemen ten aanzien van een integrale uitvoering van de op te dragen taken. De uitvoeringsorganisatie dient daartoe tenminste een integraal uit te voeren productenpakket aan te bieden.

Artikel 5 Taken hoofd uitvoeringsorganisatie

 • 1.

  Het hoofd van de uitvoeringsorganisatie legt, gelet op de terzake geldende wettelijke termijnen , elk jaar tijdig een ontwerpbegroting voor het daaropvolgende jaar , een geactualiseerd investeringsschema alsmede een ontwerpjaarrekening over het voorafgaande jaar, voor aan het algemeen bestuur.

 • 2.

  Het hoofd van de uitvoeringsorganisatie of een door hem aan te wijzen plaatsvervanger woont als vaste adviseur de vergaderingen bij van het algemeen en dagelijks bestuur.

 • 3.

  Het hoofd van de uitvoeringsorganisatie draagt er desgevraagd of uit eigener beweging zorg voor dat de leden van het algemeen en dagelijks bestuur over alle informatie kunnen beschikken die zij nodig hebben om hun functie goed te kunnen uitoefenen.

 • 4.

  Het hoofd van de uitvoeringsorganisatie rapporteert periodiek aan het algemeen en dagelijks bestuur over het gevoerde beheer en exploitatie, alsmede over de voortgang met betrekking tot de planontwikkeling.

 • 5.

  Het hoofd van de uitvoeringsorganisatie informeert, voorafgaande aan het aangaan van verplichtingen met niet te verzekeren risico’s, het dagelijks bestuur. Bij bezwaar van het dagelijks bestuur wordt de onderhavige kwestie ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voorgelegd. Zonodig komt het algemeen bestuur in een spoedeisende vergadering bijeen teneinde een in de vorige volzin bedoelde besluit te nemen.

 • 6.

  Onverminderd eventuele wettelijke of contractuele aansprakelijkheid is het hoofd van de uitvoeringsorganisatie het primaire aanspreekpunt van het algemeen bestuur met betrekking tot een tijdige en juiste uitvoering van de gesloten contracten.

Artikel 6 Rechtstreeks mandaat van deelnemende gemeenten of provincie

 • 1.

  Tenzij de regeling waarop hun bevoegdheid steunt zich daartegen verzet kunnen bestuursorganen van de deelnemers voor nader door hen aan te geven categorieën van zaken de uitoefening van een of meer van hun bevoegdheden mandateren aan het hoofd van de uitvoeringsorganisatie of met diens instemming aan een van zijn medewerkers.

 • 2.

  De gemandateerde bevoegdheid wordt uit naam en onder verantwoordelijkheid van het betreffende bestuursorgaan uitgeoefend.

 • 3.

  Het betreffende bestuursorgaan geeft te dien aanzien zonodig nadere aanwijzingen.

 • 4.

  Indien een bestuursorgaan van een van de deelnemers van de in het eerste lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, doet zij daarvan mededeling aan het algemeen bestuur.

 • 5.

  De uitvoering van de taken, welke samenhangen met de uitvoering van het mandaat op grond van dit artikel, wordt vastgelegd in een contract tussen het betreffende bestuursorgaan en de uitvoeringsorganisatie.

Artikel 7 Financiële administratie

 • 1.

  Voor zover betrekking hebbend op de uitvoering van taken voor het recreatieschap,

  • a.

   dient de financiële administratie van de uitvoeringsorganisatie te voldoen aan de richtlijnen en voorschriften welke door of namens het algemeen bestuur zijn of worden vastgesteld in het financieringsstatuut, in de verordening financieel beheer en controle, dan wel in enig andere verordening, richtlijn of voorschrift welke door of namens het algemeen bestuur is uitgevaardigd ten behoeve van het financieel beheer van het recreatieschap;

  • b.

   dient de financiële administratie van de uitvoeringsorganisatie te worden ingericht overeenkomstig de voor de provinciale en gemeentelijke overheid geldende comptabiliteitsvoorschriften.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel draagt de uitvoeringsorganisatie er zorg voor dat de bedrijfsadministratie van de uitvoeringsorganisatie gescheiden blijft van de administratie welke wordt uitgevoerd in het kader van de uitvoering van de door het algemeen bestuur opgedragen taken.

Artikel 8 Citeertitel en publicatie

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Organisatieverordening/regeling basismandaat 2008”.

 • 2.

  Deze verordening/regeling basismandaat 2008 wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

 • 4.

  Deze verordening/regeling basismandaat 2008 vervangt de “Organisatieverordening 2004” zoals door het algemeen bestuur van het recreatieschap laatstelijk vastgesteld op 16 juni 2005.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer op 13 november 2003 en gewijzigd in de openbare vergaderingen op 16 juni 2005 en 5 juni 2008.

De voorzitter,

J.H.M. Bond