Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Besluit gebiedsaanwijzing groepsverbod Noorderhagen en omgeving 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit gebiedsaanwijzing groepsverbod Noorderhagen en omgeving 2020
CiteertitelBesluit gebiedsaanwijzing groepsverbod Noorderhagen en omgeving 2020
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpGroepsverbod; Noorderhagen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit gebiedsaanwijzing groepsverbod Noorderhagen en omgeving 2019

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Enschede/332923/CVDR332923_15.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-202002-08-2021Nieuwe regeling

24-07-2020

gmb-2020-193625

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit gebiedsaanwijzing groepsverbod Noorderhagen en omgeving 2020

De Burgemeester van Enschede

 

OVERWEGENDE

 

Dat voor het gebied Noorderhagen en omgeving vanaf juni 2014 jaarlijks een verbod is ingesteld tot het zich ophouden in groepen van 3 of meer personen zonder redelijk doel (groepsverbod);

Dat het nu geldende groepsverbod afloopt op 1 augustus 2020;

 

Dat met dit besluit een nieuw groepsverbod voor het betreffende gebied wordt ingesteld voor een periode van een jaar;

 

Dat voor deze groepsverboden en het opnieuw instellen daarvan de volgende redenen aanwezig zijn:

 

  • In het gebied van de Noorderhagen, het Willem Wilminkplein en het Stationsplein is vanaf 2014 sprake van aanhoudende, structurele overlast die wordt veroorzaakt door groepen dealers, junks en zwervers. Deze overlast werd als zodanig ervaren door bewoners, bezoekers en ondernemers die aangeven zich regelmatig onveilig te voelen in hun eigen werk- en woonomgeving. De overlast heeft een negatief effect op het veiligheidsgevoel in het betreffende gebied en bestaat uit het drinken van alcohol, het bij elkaar staan van personen die drugs dealen, hanggedrag, lawaai maken en intimideren. Personen uit deze groepen hebben zich tegenover de pleinbeheerder op het Willem Wilminkplein meerdere malen openlijk uitgelaten over hun motivatie om daar rond te hangen, namelijk het verdienen van geld middels het dealen van drugs. In de lente- en zomermaanden is een duidelijke piek van overlast waarneembaar.

  • In het kader van een integrale projectmatige aanpak van deze overlastproblematiek door de betrokken ketenpartners zijn diverse maatregelen getroffen, zowel dader- als omgevingsgericht, te weten de aanstelling van een pleinbeheerder, toezicht in het gebied door de politie, een aantal grootscheepse acties van de politie waaronder preventief fouilleren, het instellen van cameratoezicht, extra verlichting en andere fysieke aanpassingen in het gebied waaronder het aanpassen van de entree van het Muziekcentrum, het opleggen van individuele gebiedsverboden voor onder andere het dealen in (hard)drugs en (zware) geweldsincidenten en in juli 2018 het instellen van een drugsgebruiksverbod.

  • Omdat de overlast voornamelijk door groepen personen wordt veroorzaakt zijn voor het gebied vanaf 2014 jaarlijks groepsverboden ingesteld, laatstelijk van 2 augustus 2019 tot 2 augustus 2020. Het groepsverbod verbiedt het zich zonder redelijk doel in het gebied ophouden in groepen van 3 of meer personen.

  • Uit informatie van de politie komt verder het volgende naar voren. Aannemelijk is dat er ook dit jaar een piek in de overlast zal ontstaan in dit gebied in de lente- en zomermaanden. Op dit moment wordt tevens de aantrekkende werking van de binnenstad ervaren nu de weersomstandigheden verbeteren en de Corona-maatregelen worden versoepeld. Jaarlijks lijken zich nieuwe personen in of rondom de doelgroep te gaan ophouden. In de periode tussen 1 augustus 2019 en 1 juli 2020 zijn in het betreffende gebied tientallen boetes opgelegd voor onder meer drank- en drugsfeiten en samenscholingen. Wijkagenten krijgen regelmatig signalen dat bewoners, ondernemers en bezoekers in 2020 meer overlast ervaren dan vorig jaar. De problematiek in het gebied bleef bestaan maar bleef mede door het instellen van het groepsverbod beheersbaar. Door verbaliserend op te treden en personen waar mogelijk aan te houden heeft de politie vanaf 2016 weer grip op de doelgroep en het gebied gekregen. Het groepsverbod was daarbij een noodzakelijk instrument voor het controleren van personen en het doen ophouden van overlastgevend gedrag. Het opnieuw instellen van een groepsverbod maakt het mogelijk om de openbare orde in het gebied verder te handhaven en te herstellen. Het groepsverbod voorkomt de hinderlijke groepsvorming in het overlastgebied op ongewenste plekken. Op basis van de verwachtingen van bewoners en ondernemers in het gebied en de hardnekkigheid van de problematiek bestaat er ernstige vrees voor een toename van overlast, openbare ordeverstoringen en onveiligheidsgevoelens na afloop van het groepsverbod.

Dat gezien het voorgaande het opnieuw instellen van het groepsverbod noodzakelijk is;

 

Dat het groepsverbod wordt ingesteld voor een periode van 1 jaar; dat deze periode noodzakelijk is voor verder herstel van de openbare orde en ter voorkoming van ordeverstoringen, gelet op de reeds langer aanwezige overlast, de aard daarvan en de daardoor geschade belangen, alsmede het feit dat maatregelen nog niet hebben geleid tot beëindiging van de ordeverstoringen;

 

Dat door de vaststelling van dit groepsverbod kan worden opgetreden tegen personen in groepen van 3 of meer personen, als die zich zonder redelijk doel ophouden in het gebied, ook als de openbare orde nog niet verstoord wordt; dat daarmee preventief optreden ter voorkoming van groepsgewijze openbare ordeverstoringen mogelijk wordt;

 

Gelet op artikel 2:1a Algemene plaatselijke verordening gemeente Enschede 2009;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen het Besluit gebiedsaanwijzing groepsverbod Noorderhagen en omgeving 2020:

Artikel 1

Het gebied Noorderhagen en omgeving, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan onderdeel uitmakende kaart, wordt aangewezen als gebied waar het verbod van artikel 2:1a Algemene plaatselijke verordening gemeente Enschede 2009 van kracht is.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 2 augustus 2020 en geldt tot 2 augustus 2021.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gebiedsaanwijzing groepsverbod Noorderhagen en omgeving 2020.

 

 

 

Aldus vastgesteld op 24 juli 2020.

De burgemeester van Enschede,

dr. G.O. van Veldhuizen

Bijlage: Kaart gebiedsaanwijzing groepsverbod Noorderhagen en omgeving

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester van Enschede, P/a Commissie Bezwaarschriften, Postbus 20, 7500 AA Enschede. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel (Sector Bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle) een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Meer informatie is te vinden op www.enschede.nl.