Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meppel

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel houdende regels omtrent het aanwijzingsbesluit verbod parkeren grote voertuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeppel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel houdende regels omtrent het aanwijzingsbesluit verbod parkeren grote voertuigen
CiteertitelAanwijzingsbesluit verbod parkeren grote voertuigen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage gewaarmerkte kaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het besluit van 8 november 2011, nr. 2011-14006.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Meppel/225460/CVDR225460_8.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-07-2020nieuwe regeling

30-06-2020

gmb-2020-192789

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel houdende regels omtrent het aanwijzingsbesluit verbod parkeren grote voertuigen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel;

 

gelet op artikel 5:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Meppel, zoals vastgesteld op 15 december 2011 door de gemeenteraad; overwegende:

 

  • -

    dat grote voertuigen in woonstraten en –buurten in Meppel worden geparkeerd;

  • -

    dat er in Meppel wegen zijn waar dit parkeren buitensporig is met het oog op de verdeling van de beschikbare ruimte of het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit een voor bewoning of ander dagelijks gebruik gestemd gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of anderszins hinder of overlast veroorzaakt;

besluiten vast te stellen:

 

het Aanwijzingsbesluit verbod parkeren grote voertuigen

Artikel 1  

Het parkeren van een voertuig, dat met inbegrip van lading een lengte heeft van meer dan 6.00 meter of een hoogte van meer dan 2.40 meter, te verbieden binnen het op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart door omlijnd en gekleurd aangegeven gebied op maandag tot en met vrijdag van 0.00 uur tot 08.00 uur en van 18.00 uur tot 24.00 uur, alsmede op zaterdag en zondag.

Artikel 2  

In te trekken het besluit van 8 november 2011, nr. 2011-14006.

Artikel 3  

Te bepalen dat het in artikel 1, bedoelde besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na de openbare bekendmaking van dit besluit.

 

Meppel, 30 juni 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage  

Gewaarmerkte kaart