Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Velsen

Regeling Hulp bij het huishouden voor mantelzorgers gemeente Velsen 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVelsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Hulp bij het huishouden voor mantelzorgers gemeente Velsen 2020
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-2020nieuwe regeling

09-06-2020

gmb-2020-188922

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Hulp bij het huishouden voor mantelzorgers gemeente Velsen 2020

Artikel 1. Doelstelling

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 artikel art. 2.2.3 biedt het college de regeling Hulp bij het huishouden voor mantelzorgers. Dit is een algemene voorziening die bedoeld is om (dreigend) overbelaste mantelzorgers tijdelijk te ontlasten door het bieden van hulp bij het huishouden op het woonadres van de mantelzorger.

Artikel 2. Doelgroep

Iemand behoort tot de doelgroep als hij/zij voldoet aan de volgende criteria:

a. als mantelzorger geregistreerd staat bij het Centrum Mantelzorg Socius;

b. al langer dan drie maanden zorgt voor een naaste met een chronische ziekte of een beperking;

c. woont in de gemeente Velsen;

d. minimaal vier uur per week voor zijn/haar naaste zorgt;

e. (dreigend) overbelast is door de zorg die hij/zij aan een naaste verleent; en

f. niet betaald wordt voor de zorg die hij/zij verleent.

Artikel 3. Voorwaarden

a. De huishoudelijke hulp betreft hulp bij het huishouden voor werkzaamheden die zijn opgenomen in artikel 5 van deze regeling.

b. De huishoudelijke hulp wordt ingekocht bij een door de gemeente gecontracteerde aanbieder voor hulp bij het huishouden. De mantelzorger kiest zelf tussen de gecontracteerde aanbieders.

c. Een mantelzorger kan eenmalig gebruikmaken van de regeling.

d. Er kan maximaal 3 uur per twee weken huishoudelijke hulp voor mantelzorgers worden afgenomen.

e. Een mantelzorger kan voor een periode van maximaal 6 maanden gebruikmaken van de regeling huishoudelijke hulp voor mantelzorgers.

f. De periode van 6 maanden gaat in op de eerste dag van het daadwerkelijk leveren van hulp bij het huishouden.

g. Conform het bepaalde in de artikelen 29 en 30 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2020 zijn mantelzorgers een eigen bijdrage verschuldigd.

h. Zodra iemand niet meer aan de criteria van de doelgroep voldoet dan vervalt de aanspraak op deze regeling. De mantelzorger dient hiervan direct melding te doen bij de gemeente.

i. De mantelzorger gaat akkoord met ondersteuning door Centrum Mantelzorg Socius gedurende de looptijd van de huishoudelijke hulp voor mantelzorgers.

j. In het geval van overlijden van de naaste binnen de maximale periode van zes maanden kan de huishoudelijke hulp een periode van vier weken na de overlijdensdatum van de naaste doorlopen.

k. De hulp bij het huishouden voor mantelzorgers kan niet tegelijkertijd met de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden worden ingezet (in één huishouden). Aanspraak op de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden betekent dat de aanspraak op deze regeling komt te vervallen.

l. Indien er recht bestaat op een voorziening voor hulp bij het huishouden op grond van de Wet langdurige zorg kan voor hetzelfde adres geen beroep worden gedaan op deze regeling.

Artikel 4. Uitvoering

Mantelzorgers die voldoen aan de bepalingen genoemd in de artikelen 2 en 3 van deze regeling kunnen hun interesse voor de regeling kenbaar maken bij de gemeente.

Artikel 5. Activiteitenlijst

De ondersteuning in verband met huishoudelijke hulp voor mantelzorgers kan bestaan uit de volgende activiteiten:

- Lichte huishoudelijke taken: afwassen; bedden opmaken; stof afnemen; of kamers opruimen.

- Zwaar huishoudelijke taken: stofzuigen/dweilen/vegen; schoonhouden van sanitair en keuken; bedden verschonen; opruimen huishoudelijk afval; ramen binnen(zijde) lappen; of periodiek keukenkastjes en koelkast schoonmaken.

- Verzorging kleding en linnengoed.

Artikel 6. Gegevensverwerking

Centrum Mantelzorg Socius, de gemeente en de zorgaanbieders registreren en wisselen persoonsgegevens uit voor de uitvoering van de regeling.

a. De uitwisseling van persoonsgegevens tussen Centrum Mantelzorg Socius en gemeente Velsen is geborgd in de overeenkomst Overeenkomst inzake de verwerking van persoonsgegevens.

b. De uitwisseling van persoonsgegevens tussen de gemeente Velsen en de zorgaanbieders is geborgd in de overeenkomsten hulp bij het huishouden.

Artikel 7. Intrekking

De regeling Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers gemeente Velsen 2018 wordt de dag na publicatie van het besluit 2020 ingetrokken.

Artikel 8. Overgangsbepalingen

De Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers voor mantelzorgers Velsen 2018 vervalt de dag na publicatie van het besluit. Voor inwoners die gebruikmaken van deze regeling geldt een overgangsperiode van maximaal zes maanden. In deze overgangsperiode blijft het aantal uren huishoudelijke hulp ongewijzigd. De overgangsperiode gaat in op de dag na publicatie van het besluit. De overgangsperiode loopt tot uiterlijk 18 december 2020.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze regeling de dag na publicatie in werking te laten treden.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling worden aangehaald als: Regeling Hulp bij het huishouden voor mantelzorgers gemeente Velsen 2020.

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 9 juni 2020