Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijswijk

Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingambtenaren Gemeente Rijswijk 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijswijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingambtenaren Gemeente Rijswijk 2020
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingambtenaren Gemeente Rijswijk 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-06-2020Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingambtenaren Gemeente Rijswijk 2020

16-06-2020

gmb-2020-188692

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingambtenaren Gemeente Rijswijk 2020

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Rijswijk;

gelet op de artikelen 160, eerste lid, en 231, tweede lid, aanhef en onderdeel d, van de Gemeentewet, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet 1990;

besluit vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingambtenaren Gemeente Rijswijk 2020

 

Artikel 1.

Als degenen die zijn belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet, te noemen ‘gemeentelijke belastingambtenaren’, worden aangewezen:

- Medewerkers ontwikkeling III, medewerkers beleidsuitvoering II, medewerkers beleidsuitvoering III van het team Belastingen;

- Adviseur III van Juridische Zaken;

- Adviseur IV, Medewerkers bedrijfsvoering I, Medewerkers bedrijfsvoering II, Medewerkers systemen II en Medewerkers systemen III van het team Informatie;

- Medewerkers bedrijfsvoering III van het team Financiën ten aanzien van leges;

- Medewerkers beleidsuitvoering II , medewerkers beleidsuitvoering III en medewerkers bedrijfsvoering III van Burgerzaken ten aanzien van leges algemene dienstverlening;

- Medewerkers Publiek I en medewerkers Publiek II Klant Contact Centrum (KCC) ten aanzien van leges algemene dienstverlening.

 

Artikel 2.

De aanwijzing van een in artikel 1 genoemde functionaris eindigt van rechtswege met ingang van de datum waarop de uitoefening van de functie van gemeentelijk belastingambtenaar geen deel meer uitmaakt van de werkzaamheden van deze functionaris.

 

Artikel 3.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking in het huis-aan-huisblad Groot Rijswijk.

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingambtenaren gemeente Rijswijk 2020.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 16 juni 2020,

De secretaris, De burgemeester,

 

 

P.M. Schuit drs M.J. Bezuijen

 

 

 

 

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

 

De belanghebbende kan het bezwaarschrift ook door een gemachtigde laten indienen. Voeg dan een machtiging bij het bezwaarschrift.

 

Zorg ervoor dat het bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens bevat:

de naam en het adres van de belanghebbende;

de dagtekening;

een kopie van het besluit;

de gronden van uw bezwaar;

de handtekening van de belanghebbende of de handtekening van de gemachtigde.