Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Recreatieschap Geestmerambacht

Besluit van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht houdende regels omtrent het delegeren van bevoegdheden ten behoeve van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRecreatieschap Geestmerambacht
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht houdende regels omtrent het delegeren van bevoegdheden ten behoeve van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht
CiteertitelDelegatie dagelijks bestuur voor uitbreiding Geestmerambacht 2011
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-11-2011nieuwe regeling

02-11-2011

website Recreatieschap Geestmerambacht

2011/18

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht houdende regels omtrent het delegeren van bevoegdheden ten behoeve van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Recreatieschap Geestmerambacht,

 

 

OVERWEGEND

 

 • a.

  dat in de bestuursovereenkomst ‘Uitbreiding Recreatiegebied Geestmerambacht’ d.d. 20 juni 2003 tussen de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, het Hoogheem¬raadschap Hollands Noorderkwartier en het Recreatieschap Geestmerambacht afspraken zijn vastgelegd met als doel te komen tot de verwerving, ontwikkeling, inrichting en het beheer van een gebied aangeduid als “Uitbreiding Recreatiegebied Geestmerambacht”, gelegen ten westen, noordwesten en zuidoosten van het huidige recreatiegebied;

 • b.

  dat het Recreatieschap Geestmerambacht zich daarbij destijds heeft verbonden om, ten behoeve van de uitvoering van genoemde bestuursovereenkomst, een bestuurs-commissie ex artikel 25 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen in het leven te roepen;

 • c.

  dat de hiervoor bij overweging b bedoelde bestuurscommissie inmiddels is opgeheven en het algemeen bestuur van het recreatieschap de nog niet gerealiseerde uitbreiding van het recreatiegebied -voor zover nog mogelijk- wil laten plaatsvinden onder aansturing en verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van het recreatieschap;

 • d.

  dat de voorzitter, de projectleider en de plaatsvervangend projectleider in dienst zijn van Recreatie Noord-Holland NV, welke organisatie tot doel heeft het beheer en de projectaanleg/-uitvoering te verzorgen van de recreatieschappen in Noord-Holland, waaronder die van het Recreatieschap Geestmerambacht; dan wel zijn aangesteld als ambtenaar van de provincie Noord-Holland;

 

 

BESLUIT

aan het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht de volgende bevoegdheden te delegeren.

1.  

Het dagelijks bestuur, in plaats van het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht, is bevoegd alle besluiten te nemen en rechtshandelingen te verrichten die blijkens de bestuursovereenkomst d.d. 20 juni 2003 aan de bestuurscommissie waren opgedragen alsmede alle overige besluiten te nemen en rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk of wenselijk zijn voor een goede uitvoering van de realisatie van de uitbreiding van het recreatiegebied. Onder die besluiten en rechtshandelingen zijn in ieder geval begrepen, het beheer van het projectbudget, het aanvragen van offertes, het geven van opdrachten aan derden, het ten behoeve van het project aankopen van gronden, het verkopen, in erfpacht uitgeven, in gebruik geven of anderszins bezwaren van aangekochte gronden, alsmede het beëindigen van de bestuursovereenkomst.

2.  

De voorzitter of de vice-voorzitter van het dagelijks bestuur vertegenwoordigt het dagelijks bestuur en oefent in en buiten rechte de bevoegdheden uit welke door het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur zijn toegekend. Hij ondertekent alle stukken. Hij oefent de toegekende bevoegdheden uit op basis van unaniem genomen besluiten van het dagelijks bestuur.

3.  

Het dagelijks bestuur is bevoegd de aan haar gedelegeerde bevoegdheden te mandateren aan de voorzitter van de projectgroep of een projectleider, waarbij gelijktijdig eenzelfde mandaat kan worden verstrekt aan de plaatsvervanger van de projectleider.

4.  

Een te geven mandaat wordt op straffe van nietigheid op naam verstrekt.

5.  

 • a.

  Het mandaat van de voorzitter van de projectgroep, de projectleider en de plaatsvervangend projectleider is, met inachtneming van hetgeen in het volgende lid is bepaald, eerst rechtsgeldig nadat zij schriftelijk met het mandaat hebben ingestemd.

 • b.

  Het mandaat, te verstrekken aan werknemers van Recreatie Noord-Holland NV is eerst rechtsgeldig nadat de directeur van Recreatie Noord-Holland NV met het mandaat heeft ingestemd.

 • c.

  De directeur van Recreatie Noord-Holland NV kan de instemming met het mandaat tussentijds intrekken.

 • d.

  Op het tijdstip dat de directeur van Recreatie Noord-Holland NV zijn instemming intrekt vervalt het mandaat.

6.  

Het algemeen bestuur bekrachtigt alle besluiten en rechtshandelingen die de bestuurscommissie in het kader van het project “Uitbreiding Recreatiegebied Geestmer-ambacht’’, reeds voorafgaand aan dit delegatiebesluit heeft genomen c.q. heeft verricht.

7.  

De mandaatbesluiten, voortvloeiend uit de Organisatieverordening Geestmerambacht zijn niet van toepassing ten aanzien van een mandaat, verleend op basis van dit besluit.

Aldus besloten

door het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Recreatieschap Geestmerambacht op 2 november 2011.

J.H.M. Bond

Voorzitter