Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amersfoort

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent de werkgeverscommissie (Verordening werkgeverscommissie 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmersfoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent de werkgeverscommissie (Verordening werkgeverscommissie 2020)
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 83, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 107 van de Gemeentewet
 3. artikel 107a van de Gemeentewet
 4. artikel 107b van de Gemeentewet
 5. artikel 107d van de Gemeentewet
 6. artikel 107e van de Gemeentewet
 7. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 8. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Amersfoort/642859/CVDR642859_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-2020nieuwe regeling

14-07-2020

gmb-2020-188299

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent de werkgeverscommissie (Verordening werkgeverscommissie 2020)

De raad van de gemeente Amersfoort,

 

gelet op artikelen 83, eerste lid, 107 tot en met 107e en 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht en het Reglement van orde van de raad,

 

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening werkgeverscommissie 2020

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier;

 • 2.

  Tot het in lid 1 genoemde werkgeverschap behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;

 • 3.

  De raad delegeert de bevoegdheid tot het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten met de griffier, zoals bedoeld in artikel 107, tweede lid, Gemeentewet, aan de werkgeverscommissie.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit twee leden van het presidium, waarbij de voorzitter van het presidium tevens optreedt als voorzitter werkgeverscommissie. Het lid, niet zijnde de voorzitter, worden aangewezen door het presidium.

 • 2.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 3.

  De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel optreden als informant.

 • 4.

  De personeelsadviseur van de griffie is tevens secretaris van de werkgeverscommissie.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan;

 • e.

  het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • f.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2. Bij staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 5 Verslaglegging

De personeelsadviseur draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 6 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie, na overleg met de griffier, op voorstel van de voorzitter.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening werkgeverscommissie 2020'.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 juli 2020.

de griffier,

de voorzitter,

Toelichting

Artikel 1

Op grond van dit artikel oefent de werkgeverscommissie het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier. De griffier oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van het op de griffie werkzame personeel. Dat is geregeld in de Verordening op organisatie griffie en ondersteuning raad.

In lid 3 is de bevoegdheid tot het ontslaan van de griffier niet gedelegeerd aan de werkgeverscommissie. Die bevoegdheid blijft bij de raad.