Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Duiven

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven houdende regels omtrent mandaat vergunningverlening ten behoeve van de doortrekking van rijksweg A15 (Mandaatbesluit vergunningverlening ViA15)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDuiven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven houdende regels omtrent mandaat vergunningverlening ten behoeve van de doortrekking van rijksweg A15 (Mandaatbesluit vergunningverlening ViA15)
CiteertitelMandaatbesluit vergunningverlening ViA15
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-2020nieuwe regeling

30-06-2020

gmb-2020-186703

Z/19/052348

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven houdende regels omtrent mandaat vergunningverlening ten behoeve van de doortrekking van rijksweg A15 (Mandaatbesluit vergunningverlening ViA15)

Overwegende:

 

dat gemeenschappelijke regeling 1Stroom de werkorganisatie van de gemeente Duiven is en het daarom wenselijk is dat namens het college van Burgemeester en wethouder rechtsgeldige besluiten genomen worden;

 

gelet op:

 

artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluiten:

 

 • dat aan het college toegekomen beslisbevoegdheid, expliciet in het geval van de doortrekking Rijksweg A15, het onder mandaat bij medewerkers van Team Omgevingszaken 1Stroom blijft.

   

 • om voor vergunningverlening in het kader van het Tracébesluit ViA15 aan medewerkers van Team Omgevingszaken 1Stroom het volgende mandaat te verlenen:

   

  • o

   In voorkomend geval een afwijkingsbesluit te nemen als bedoeld in artikel 2.12, 1e lid onder a 1° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ten behoeve van de flexibiliteitsbepalingen.

  • o

   In voorkomend geval een afwijkingsbesluit te nemen als bedoeld in artikel 2.12, 2e lid onder a 1° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, passen binnen de reeds vastgestelde kruimelgevallenregeling.

 • Besluiten omgevingsvergunningen aangaande het Tracébesluit ViA15, waar mogelijk en waar sprake is van een goede motivatie/onderbouwing, gebruik te maken van de mogelijkheid om deze besluiten rechtstreeks inwerking te laten treden.

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandaatbesluit vergunningverlening ViA15’.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

 

Aldus besloten in de vergadering van 30 juni 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven,

ing C.J (Chris) Papjes

Secretaris

mr. H.B. (Huub) Hieltjes

Burgemeester