Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Beleidsregel tijdelijke bewoning recreatiewoningen De Wolden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel tijdelijke bewoning recreatiewoningen De Wolden
CiteertitelBeleidsregel tijdelijke bewoning recreatiewoningen De Wolden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-07-2020nieuwe regeling

09-06-2020

gmb-2020-186164

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel tijdelijke bewoning recreatiewoningen De Wolden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden,

Gelet op

 

 • -

  artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

   

Overwegende

 

 • -

  dat de Beleidsregel tijdelijke bewoning recreatiewoningen, die in werking is getreden op 1 april 2015, actualisatie behoeft als gevolg van de start van het project vitale vakantieparken;

   

Besluit vast te stellen de navolgende Beleidsregel permanente bewoning recreatiewoningen De Wolden:

Artikel 1 Algemeen

 • 1.

  Voor het gebruik van een recreatiewoning voor overbruggingshuisvesting is een gedoogbeschikking voor bepaalde tijd vereist. Deze gedoogbeschikking is persoons- en objectsgebonden.

 • 2.

  Voor recreatiewoningen kan voor maximaal zes maanden een gedoogbeschikking worden verleend. Deze termijn kan niet worden verlengd. De gedoogbeschikking zal niet langer worden verleend dan strikt noodzakelijk.

 • 3.

  De tijdelijkheid van de bewoning van de recreatiewoning dient te worden aangetoond.

 • 4.

  Indien bewoning plaatsvindt zonder dat een gedoogbeschikking is verleend, kan de gemeente De Wolden direct een handhavingsprocedure starten door middel van een vooraankondiging tot het opleggen van een last onder dwangsom aan zowel de eigenaar als de gebruiker van het perceel waarop de recreatiewoning staat.

Artikel 2. Personen die in aanmerking kunnen komen voor overbruggingshuisvesting

De volgende personen komen in aanmerking voor overbruggingshuisvesting:

 • a.

  inwoners van de gemeente De Wolden die sinds tenminste twee jaren in het BRP als bewoner staan ingeschreven op een regulier adres (adres met woonbestemming) in de gemeente De Wolden;

 • b.

  zij die nog geen inwoner zijn, maar aantoonbaar binnen korte termijn in de gemeente De Wolden komen wonen;

 • c.

  zij die niet in de gemeente wonen (of korter dan twee jaren in het BRP als bewoner ingeschreven staan op een adres in de gemeente De Wolden), maar eigenaar zijn van een recreatiewoning in de gemeente De Wolden;

 • d.

  zij die werken binnen een bedrijf dat is gevestigd in de gemeente De Wolden.

Artikel 3. Gevallen waarin men een tijdelijke gedoogbeschikking kan krijgen ten behoeve van overbruggingshuisvesting

In de volgende gevallen kan een tijdelijke gedoogbeschikking ten behoeve van overbruggingshuisvesting worden afgegeven:

 • a.

  indien de aanvrager aantoonbaar een woning heeft gekocht of in aanbouw heeft;

 • b.

  indien de aanvrager via de woningbouwvereniging een woning toegewezen heeft gekregen, of een verklaring van een woningbouwvereniging kan overleggen, waaruit blijkt dat er op korte termijn (binnen zes maanden) een woning toegewezen zal worden;

 • c.

  indien er sprake is van een echtscheiding of andere relatieproblematiek, waarbij het noodzakelijk is dat een van de partners (tijdelijk) apart gaat wonen;

 • d.

  indien er sprake is van een calamiteit zoals brand-, water- of stormschade of een andere overmacht situatie;

 • e.

  indien er sprake is van bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 4. Periode waarvoor de tijdsgebonden gedoogbeschikking geldt

De tijdsgebonden gedoogbeschikking geldt tot het tijdstip van oplevering/beschikbaar komen van de woning, met een maximum van zes maanden vanaf het moment van verzending van de beschikking.

Artikel 5. Slotbepaling

 • 1.

  De Beleidsregel tijdelijke bewoning recreatiewoningen wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden op 9 juni 2020.

De secretaris De voorzitter

N. Kramer R.T. De Groot