Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaren

Nadere regels éénmalige tegemoetkoming aanslagen Afvalstoffenheffing 2019 en Rioolrecht 2020 voor mensen met een laag inkomen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels éénmalige tegemoetkoming aanslagen Afvalstoffenheffing 2019 en Rioolrecht 2020 voor mensen met een laag inkomen
CiteertitelNadere regels éénmalige compensatie aanslagen Afvalstoffenheffing 2019 en Rioolrecht 2020 gemeente Haaren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-202031-12-2020nieuwe regeling

14-07-2020

gmb-2020-184221

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels éénmalige tegemoetkoming aanslagen Afvalstoffenheffing 2019 en Rioolrecht 2020 voor mensen met een laag inkomen

Het college van burgemeester en wethouders van Haaren;

gelet op hoofdstuk 7 van de Verordening Sociaal Domein 2020 gemeente Haaren,

besluit vast te stellen:

Nadere regels éénmalige compensatie aanslagen Afvalstoffenheffing 2019 en Rioolrecht 2020 voor mensen met een laag inkomen

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

1. Inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 en 33 van de Participatiewet, en de algemene bijstand.

2. Vermogen: het vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet.

3. De peilmaand: januari 2020.

4. De peildatum: 1 januari 2020.

5. Tegemoetkoming: een éénmalige tegemoetkoming in de kosten van de aanslag Afvalstoffenheffing 2019 en de aanslag Rioolrecht 2020.

 

Artikel 2 Doelgroep

1. Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen dient de inwoner:

a. op de dag van aanvraag te zijn ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Haaren, en

b. in de peilmaand een inkomen te hebben dat gelijk is aan of minder dan 120% van de voor hem toepasselijke bijstandsnorm zoals bedoeld in Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 van de Participatiewet, en

c. op de peildatum een bedrag aan vermogen te hebben dat ligt beneden de vermogensgrens als bedoeld in artikel 34 van de wet, en

d. op zijn adres een aanslag als bedoeld in artikel 1, vierde lid, te hebben ontvangen die op zijn eigen naam is gesteld.

2. De inwoner komt niet in aanmerking voor de tegemoetkoming indien voor de in artikel 1, vierde lid bedoelde aanslagen kwijtschelding is verleend.

 

Artikel 3 Tegemoetkoming

1. De hoogte van de tegemoetkoming is gelijk aan het bedrag van de aanslag als bedoeld in artikel 1, vierde lid behoudens het gestelde in het tweede lid.

2. Indien het totaal van de gevraagde tegemoetkomingen per aanslag hoger is dan het budgetplafond dat voor de tegemoetkoming is vastgesteld, dan wordt de tegemoetkoming per aanslag voor alle aanvragers evenredig verlaagd, zodanig dat het totaal van de toegekende tegemoetkomingen per aanslag gelijk is aan het budgetplafond.

 

Artikel 4 Aanvraag en toekenning

1. De aanvraag voor de tegemoetkoming moet worden ingediend op een daartoe bestemd aanvraagformulier, onder overlegging van de benodigde bewijsstukken, en kan, indien dit naar het oordeel van het college doelmatiger is, ambtshalve worden opgemaakt of op een hiervoor door het college vastgestelde werkwijze.

2. De tegemoetkoming dient te worden aangevraagd in de periode 1 juli 2020 tot 1 oktober 2020.

3. De tegemoetkoming wordt betaalbaar gesteld na 1 oktober 2020, doch uiterlijk op 31 december 2020.

4. Een aanvraag die wordt ingediend buiten de periode genoemd in het tweede lid wordt niet in behandeling genomen. Artikel 4:5 lid 1 onder a van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 5 Budgetplafond

1. Voor het totaal van de toegekende tegemoetkomingen geldt per aanslag het navolgende budgetplafond:

a. voor de aanslag Afvalstoffenheffing 2019: € 10.000,-;

b. voor de aanslag Rioolrecht 2020: € 15.000,-.

 

Artikel 6 Terugvordering

1. Indien de inwoner onjuiste inlichtingen heeft verstrekt op basis waarvan aan hem ten onrechte de tegemoetkoming is toegekend, of wanneer een onverschuldigde betaling aan hem is gedaan, vordert de gemeente de kosten van de tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk terug.

2. Artikel 7.5.8 van de Verordening Sociaal Domein 2020 gemeente Haaren is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding en intrekking

1. Deze nadere regels treden in werking met ingang van de dag nadat deze op de voorgeschreven wijze bekend zijn gemaakt en werken terug tot en met 1 juli 2020.

2. Deze nadere regels worden op 31 december 2020 ingetrokken.

 

Artikel 8 Citeertitel

Deze regels kunnen worden aangehaald als Nadere regels éénmalige compensatie aanslagen Afvalstoffenheffing 2019 en Rioolrecht 2020 gemeente Haaren.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 juli 2020

burgemeester en wethouders van Haaren,

de secretaris,

Joanvan den Akker

de burgemeester,

Yves de Boer