Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Legesverordening Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieParkschap Nationaal Park De Biesbosch
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingLegesverordening Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
CiteertitelLegesverordening Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 54 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. artikel 223 van de Provinciewet
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Parkschap%20Nationaal%20Park%20De%20Biesbosch/627445/CVDR627445_2.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2021nieuwe regeling

18-11-2016

Overheid.nl - Gemeenteblad Dordrecht

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

 

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch,

 

 

 

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 18 november 2016,

 

 

 

Gelet op artikel 54 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, op artikel 223 lid van de Provinciewet en op artikel 4, letter I, van de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch;

 

 

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de navolgende:

 

Legesverordening Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

 

 

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

De begrippen die in deze verordening en in de daarbij behorende Tarieventabel worden gebruikt hebben dezelfde betekenis als dezelfde begrippen in artikel 1 van de Biesboschverordening.

 

Artikel 2: Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het door of vanwege de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch verlenen van diensten, bedoeld in deze verordening en in de daarbij behorende tarieventabel.

 

Artikel 3: Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst wordt verleend.

 

Artikel 4: Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet geheven.

 • 3.

  Voor de toepassing van het tweede lid wordt het totaal van op één kennisgeving verenigde gevorderde bedragen aangemerkt als één belastingbedrag.

 • 4.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 5: Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota, webtekst of andere schriftuur. Het te vorderen bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 6: Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 4:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 7: Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 8: Nadere regels door het dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

 

Artikel 9: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening met de daarbij behorende tarieventabel treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Legesverordening Parkschap Nationaal Park De Biesbosch.

 

Aldus besloten door het algemeen bestuur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch d.d. 18 november 2016.

De voorzitter, de secretaris,

P.J. Heijkoop, D.C.H Verheijen

Bijlage Tarieventabel behorende bij Legesverordening Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

 

Omschrijving

 

Tarief

Per periode

1. Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing of een vergunning als bedoeld in de navolgende artikelen van de Biesboschverordening:

 

 

 

1.1 7, tweede lid:

 

 

kalenderjaar

Voor het ligplaats nemen aan een ligplaatsconcentratie.

( Kop van 't Land Oost, Spoorsloot en Brabantse Biesbosch)

 

€ 27,-

 

1.2 11, eerste lid:

 

 

kalenderjaar

Voor het zich met een passagiersschip in het rechtsgebied bevinden.

 

 

 

 • Extra groot schip (> 30 m.)

 

€300,-

 

 • Groot schip (20 -30 m.)

 

€200,-

 

 • Klein schip (< 20 m.)

 

€100,-

 

1.3 15, derde lid:

 

 

kalenderjaar

Voor het zich met een vaartuig bevinden in wateren die door het Dagelijks bestuur zijn aangewezen in verband met de bescherming van natuurwaarden.

( achter de Schotbalken)

 

€ 27,-

 

 

Behorend bij het besluit van het algemeen bestuur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch van 18 november 2016.

 

De secretaris,

 

D.C.H. Verheijen