Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Verordening uitsluitend recht Drechtwerk Groenonderhoud Biesbosch

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieParkschap Nationaal Park De Biesbosch
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening uitsluitend recht Drechtwerk Groenonderhoud Biesbosch
CiteertitelVerordening uitsluitend recht Drechtwerk groenonderhoud Biesbosch
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Parkschap%20Nationaal%20Park%20De%20Biesbosch/CVDR627445.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201701-01-2021nieuwe regeling

07-04-2017

Overheid.nl - Gemeenteblad Dordrecht

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening uitsluitend recht Drechtwerk Groenonderhoud Biesbosch

Het Algemeen Bestuur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch;

 

Overwegende:

 • dat het Parkschap in het kader van social return on investment bij het groenonderhoud gebruik wenst te maken van de inzet van mensen met een beperking;

 • dat het Parkschap het beheer en onderhoud en de exploitatie op zich heeft genomen van de recreatieterreinen in de Nieuwe Dordtse Biesbosch op het Eiland van Dordrecht;

 • dat het gewenst is om uit de doelgroep mensen uit de eigen regio in te zetten;

 

Gelet op de artikelen 51 en 54 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en op artikel 4, tweede lid sub m van de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch.

 

Besluit:

 

Vast te stellen de hierna volgende:

 

Verordening uitsluitend recht Drechtwerk groenonderhoud Biesbosch

 

 

Artikel 1  

Aan de gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Drechtwerk wordt, bij uitsluiting van andere hiervoor in aanmerking komende partijen, het recht voorbehouden ten behoeve van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch nader te omschrijven werkzaamheden uit te voeren in het kader van het onderhoud van het openbaar groen, in de op de als bijlage 1 t/m 3 bij deze verordening gevoegde kaarten aangegeven gebieden:

 • a.

  De recreatiegebieden in de Noorderdiepzone, voor zover deze in beheer zijn bij het Parkschap;

 • b.

  Het dagrecreatieterrein ten noorden van de Noorderdiepzone;

 • c.

  Oost-Zuidhaven;

 • d.

  Crayenstein;

 • e.

  Hollandsche Biesbosch (Merwelanden).

 

Artikel 2  

 • 1.

  Bij de prijsafspraken wordt door beide partijen de marktconformiteit in prijs-kwaliteits-verhouding bewaakt.

 • 2.

  De gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Drechtwerk als uitvoerder van de sociale werkvoorziening, is verplicht marktconforme tarieven te hanteren.

 • 3.

  De gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Drechtwerk is verplicht bij de uitvoering van haar werkzaamheden in het kader van deze verordening, toepassing te geven aan het (Europese) aanbestedingsrecht.

 • 4.

  Concrete afspraken over de inhoud en uitvoering van de in artikel 1 bedoelde werkzaamheden alsmede over de daaraan te stellen kwaliteitseisen en de daarvoor in rekening te brengen kosten worden schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 3  

Deze verordening wordt aangehaald “Verordening uitsluitend recht Drechtwerk groenonderhoud Biesbosch”.

 

Artikel 4  

Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2017.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur Parkschap Nationaal Park De Biesbosch d.d. 7 april 2017

de voorzitter, de secretaris

P.J. Heijkoop, D.C.H. Verheijen

Bijlage 1 – Beheergrenzen Noorderdiepzone

 

Bijlage 2 - Beheergrenzen dagrecreatieterrein

 

Bijlage 3 - Beheergebieden Oost-Zuidhaven, Crayenstein, Hollandsche Biesbosch (Merwelanden