Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Regio Nijmegen

BudgethoudersregeIing Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Regio Nijmegen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBudgethoudersregeIing Omgevingsdienst Regio Nijmegen
CiteertitelBudgethoudersregeling ODRN 2020
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBudgethoudersregeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-202001-07-2020nieuwe regeling

13-07-2020

bgr-2020-737

DB 20200713.8

Tekst van de regeling

Intitulé

BudgethoudersregeIing Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen; gelet op:

- Wet gemeenschappelijke regelingen;

- Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

- Titel 3 van boek 3 Burgerlijk Wetboek;

- Mandaat- en volmachtregeling directeur Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2020.

BESLUIT

vast te stellen de Budgethoudersregeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2020:

 

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Autorisatietabel: de systeemtechnische vertaling van het budgethoudersregister in het financiële pakket (CODA);

b. Budget: toegekende financiële middelen binnen de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting, bestemd voor het realiseren van een bepaald doel binnen een bepaalde termijn;

c. Budgethouder: een functionaris van de ODRN aan wie op grond van zijn functie een budget wordt toegekend en die daarmee bevoegd is tot besteding van het budget;

d. Budgethouder A: Directeur;

e. Budgethouder B: Afdelingshoofd Interne Dienstverlening;

f. Budgethouder C: Overige afdelingshoofden;

g. Omgevingsdienst: het openbaar lichaam Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN);

h. Algemeen Bestuur: het Algemeen Bestuur van de ODRN;

i. Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van de ODRN;

j. Directeur: de directeur van de ODRN;

k. Controller: de controller van de ODRN;

l. Afdelingshoofd: de functionaris belast met de functie van afdelingshoofd zoals bedoeld in de Organisatieverordening Omgevingsdienst Regio Nijmegen en in dienst van of werkzaam voor de ODRN;

m. Functionaris: een medewerker in dienst van de ODRN, dan wel een door de ODRN ingehuurde medewerker of een bij de ODRN gedetacheerde medewerker;

n. Prestatieverklaarder: een prestatieverklaarder is de functionaris, die namens de budgethouder

verklaart of de prestaties zijn geleverd en de gemaakte afspraken zijn nagekomen.

Artikel 2 Aanwijzing van budgethouders

1. Budgethouder A is budgethouder van de budgetten, die door het Algemeen Bestuur via de begroting

zijn toegekend en legt daarover verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur.

2. Budgethouder B en C zijn budgethouder van de budgetten, die door de directeur aan hem of haar zijn toegekend en legt daarover verantwoording af aan de directeur.

3. Voor het aanwijzen van vervangers gelden de volgende richtlijnen:

a. De directeur wordt vervangen door budgethouder B overeenkomstig de door het dagelijks bestuur vastgestelde vervangingsregeling;

b. Budgethouders C vervangen elkaar onderling (horizontale vervanging).

4. De controller draagt zorg voor de actualisatie van de autorisatietabellen voor digitale afhandeling

van facturen en declaraties.

 

Artikel 3. Budgetverantwoordelijkheid en limieten

1. De budgethouder is verantwoordelijk voor de beheersing van de budgetten die aan hem zijn toegekend en de realisatie van daarbij afgesproken prestaties.

2. De bevoegdheid tot het aangaan van contractuele en financiële verplichtingen en het doen van betalingen is gelimiteerd:

a. Voor budgethouder A, die zijn of haar bevoegdheid rechtstreeks van het bestuur krijgt, geldt een limiet van € 100.000,- exclusief BTW.

b. Voor budgethouders B en C geldt in beginsel het limiet dat geldt voor de budgethouder A.

c. De directeur kan bij toewijzing van een budget een lagere limiet aan budgethouders B en C toekennen.

3. Het dagelijks bestuur heeft aan budgethouder A, het mandaat en de volmacht voor (het besluiten tot) het aangaan namens het bestuur van contractuele en financiële verplichtingen en het doen van betalingen tot een bedrag van € 100.000,- exclusief BTW verleend in het Mandaat- en Volmachtbesluit directeur ODRN. Deze budgethouder kan, voor een doelmatige invulling van de werkzaamheden, de uitoefening van deze bevoegdheden via ondermandaat en ondervolmacht opdragen aan budgethouders B en C, zulks echter tot een maximumbedrag van € 100.000-, exclusief BTW.

4. De budgethouder handelt bij het toewijzen en uitvoeren van het budgethouderschap publiekrechtelijk en privaatrechtelijk volgens de geldende regels, zoals onder andere vastgelegd of vast te leggen in:

a. De Budgethoudersregeling ODRN;

b. Het Mandaat- Volmachtbesluit directeur ODRN;

c. De Nota aanbestedingsbeleid en inkoopbeleid ODRN;

d. De Financiële verordening ODRN;

e. Treasurystatuut ODRN 2016.

5. Opdrachten aan derden, die leiden tot financiële verplichtingen, kunnen uitsluitend door of met schriftelijke toestemming van de budgethouder worden verleend met inachtneming van de volgende randvoorwaarden:

a. De verplichting is rechtmatig en past binnen het budget;

b. De budgethouder draagt er zorg voor dat verplichtingen worden vastgelegd in de financiële administratie onder aanwijzing van een prestatieverklaarder;

c. Voor opdrachten met betrekking tot treasury wordt verwezen naar het Treasurystatuut Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

 

Artikel 4 Kasbetalingen en creditcard betalingen

1. Ingeval van betalingen, die niet digitaal worden afgehandeld, controleert een aangewezen medewerker van de ODRN of de betaling rechtmatig is.

2. De uitgaven te doen per creditcard worden beheerd door de budgethouderr B.

 

Artikel 5 Personele uitgaven en declaraties

1. Declaraties worden afgehandeld via de daarvoor vastgestelde formulieren en met toevoeging van de onderliggende documenten (kassabonnen e.d.).

2. Declaraties van een medewerker van de ODRN worden goedgekeurd door een afdelingshoofd.

3. Declaraties van een afdelingshoofd worden goedgekeurd door de directeur.

4. Declaraties van de directeur worden goedgekeurd door plaatsvervangend directeur.

5. Een afdelingshoofd verleent digitaal goedkeuring in Youforce aan een door een medewerker van de ODRN ingebrachte keuze van besteding van het opgebouwde Individueel Keuzebudget (IKB).

6. De plaatsvervangend directeur verleent digitaal goedkeuring via Youforce aan een door de directeur ingebrachte keuze van besteding van het opgebouwde Individueel Keuzebudget (IKB).

 

Artikel 6 Slotbepalingen

1. Dit besluit treedt na vaststelling in werking op de dag na publicatie.

2. Deze regeling kan worden aangehaald als “Budgethoudersregeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2020”.