Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe

Besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe houdende regels omtrent (Statuut Eigenaaroverleg BWB)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe houdende regels omtrent (Statuut Eigenaaroverleg BWB)
CiteertitelStatuut Eigenaaroverleg BWB
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld door het bestuur.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Culemborg/635825/CVDR635825_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-2020nieuwe regeling

17-10-2019

bgr-2020-728

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe houdende regels omtrent (Statuut Eigenaaroverleg BWB)

Het Bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe,

 

gelet op artikel 15 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

 

overwegende:

 • -

  Dat het op basis van het op 9 april 2019 vastgestelde organisatieplan uit het oogpunt van governance van belang is om een nadrukkelijke scheiding te maken tussen de eigenaarsrol en de opdrachtgevers-opdrachtnemersrol;

 • -

  Dat de relatie tussen de deelnemers van de GR als opdrachtgever en het bestuur van de GR als opdrachtnemer wordt vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst;

 • -

  Dat het uit oogpunt van een efficiënte bedrijfsvoering van BWB en het optimaliseren van de 4 K’s van belang is de verantwoordelijkheden van de deelnemers van de GR in hun rol als mede-eigenaar transparant te maken;

 • -

  Dat daartoe een Gemeenschappelijk eigenaaroverleg wordt ingesteld;

b e s l u i t:

 

vast te stellen het navolgende statuut:

ARTIKEL 1 Algemene bepalingen

In dit statuut wordt verstaan onder:

 • a.

  BWB : Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe;

 • b.

  GR : de gemeenschappelijke regeling BWB;

 • c.

  Bestuur : het bestuur van BWB

 • d.

  Deelnemers : de gemeenten die deelnemer zijn van de GR BWB

 • e.

  Directeur : de directeur van BWB;

 • f.

  Gemeentesecretarissen : de gemeentesecretarissen van de deelnemers;

 • g.

  Eigenaaroverleg : het gemeenschappelijk eigenaaroverleg bedoeld in art. 15 GR BWB

ARTIKEL 2 Samenstelling eigenaaroverleg

 • 1.

  De directeur en de gemeentesecretarissen voeren minimaal één maal per maand overleg over de organisatie BWB.

 • 2.

  De gemeentesecretarissen zijn voorzitter van het overleg. Het voorzitterschap rouleert per kalenderjaar in de volgorde Culemborg – Tiel – West Betuwe.

 • 3.

  De leden van het eigenaaroverleg zorgen, als zij zelf afwezig zijn, voor een vervanger uit de eigen organisatie.

ARTIKEL 3 Taken voorzitter en directeur

 • 1.

  De voorzitter leidt de vergaderingen.

 • 2.

  De directeur stelt de agenda op en zendt de agenda tijdig aan de deelnemers van het overleg.

 • 3.

  De directeur draagt zorg voor een afsprakenlijst en een actielijst.

ARTIKEL 4 Taken eigenaaroverleg

 • 1.

  Het eigenaaroverleg heeft betrekking op onderwerpen die samenhangen met de eigenaarsrol die de deelnemers hebben ten aanzien van BWB.

 • 2.

  De focus van het eigenaaroverleg richt op het “wat” en niet op het “hoe” en “wie”.

 • 3.

  In het eigenarenoverleg worden afwegingen gemaakt ten aanzien van de mate waarin de organisatie voldoet aan de 4 K’s.

 • 4.

  Het eigenaaroverleg adviseert het bestuur over:

  • a.

   de continuïteit en stabiliteit van de organisatie;

  • b.

   de strategische toekomstagenda;

  • c.

   de gemeenschappelijke cultuur in relatie tot de gemeenten;

  • d.

   de evaluatie van de DVO over het afgelopen jaar;

  • e.

   de nieuwe DVO voor het komende jaar.

 • 5.

  Het eigenaaroverleg adviseert het bestuur over (in)richtingsvraagstukken t.a.v.:

  • a.

   lange termijnontwikkeling, organisatievisie en organisatiedoelen;

  • b.

   de interne structuur (organisatiebesluit);

  • c.

   cultuurwaarden;

  • d.

   leiderschapsstijl.

 • 6.

  Het eigenaaroverleg bereidt de Plan en Control cyclus t.b.v. het bestuur voor.

 • 7.

  Het eigenaaroverleg initieert en organiseert de randvoorwaarden voor verbeter- of ontwikkeltrajecten ten behoeve van de samenwerking tussen BWB en de deelnemers.

 • 8.

  Het eigenarenoverleg streeft naar consensus en unanimiteit.

ARTIKEL 5 Uitgezonderde taken

Het eigenarenoverleg besluit of adviseert niet:

 • a.

  over onderwerpen die een relatie hebben met opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap, met uitzondering van de jaarlijkse evaluatie en vaststelling van de DVO;

 • b.

  over tussentijdse voortgang van harmonisatieafspraken;

 • c.

  inzake operationele aansturing van teams of medewerkers BWB;

 • d.

  inzake sturing op het gebied van uitvoering en realisatie door BWB.

ARTIKEL 6 Geschillen

Het Bestuur oordeelt en beslist over eventuele geschillen naar aanleiding van de uitvoering en toepassing van dit statuut.

ARTIKEL 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de bekendmaking daarvan.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Statuut Eigenaaroverleg BWB”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het bestuur van

De voorzitter De directeur