Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe

Besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe houdende regels omtrent de controller (Statuut controller BWB)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe houdende regels omtrent de controller (Statuut controller BWB)
CiteertitelStatuut Controller BWB
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld door het bestuur.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-2020nieuwe regeling

18-06-2020

bgr-2020-727

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe houdende regels omtrent de controller (Statuut controller BWB)

Artikel 1  

 • 1.

  De controller is onafhankelijk in zijn adviserende en toetsende taak.

 • 2.

  De controller rapporteert en legt verantwoording af aan de directeur. In bijzondere situaties kan de controller rechtstreeks rapporteren aan het bestuur.

 • 3.

  De functie van controller kan niet worden uitgeoefend in combinatie met financiële beheertaken en/of de functie van teamhoofd.

Artikel 2  

 • 1.

  De controller valt hiërarchisch onder het teamhoofd JZ/control.

 • 2.

  Bij afwezigheid van de controller wijst de directeur, indien noodzakelijk, een vervanger aan.

 • 3.

  De controller geeft functioneel leiding aan de medewerkers die zij belast met de verbijzonderde interne controle

Artikel 3  

De controller stelt zich bij de uitoefening van zijn taken ten doel:

 • 1.

  de bevordering van de doelmatigheid, effectiviteit en rechtmatigheid van het functioneren van de bedrijfsvoeringsorganisatie;

 • 2.

  een verantwoord beheer van middelen, die de organisatie voor het bereiken van vastgestelde doelstellingen zijn toegekend;

 • 3.

  de naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen en bestuurlijke richtlijnen ten aanzien van de kadernota, de (meerjaren-)begroting, de voortgangsrapportage, de jaarstukken, de jaarplannen en de beleidsevaluatie van de organisatie;

Artikel 4  

De controller heeft de volgende hoofdtaken:

 • a.

  opzetten, verbeteren, coördineren en bewaken van de P&C cyclus;

 • b.

  toetsen van kaders, doelstellingen en besturingsmaatregelen op naleving en effectiviteit;

 • c.

  toetsen van effectiviteit, efficiency en kwaliteit van bedrijfsprocessen;

 • d.

  inzichtelijk maken en beheersen van risico’s;

 • e.

  ondersteunen, faciliteren en coachen van teams bij het optimaliseren van de bedrijfsprocessen;

 • f.

  bewaken en toetsen van de integraliteit van bedrijfsvoeringsbeleid;

 • g.

  het gevraagd en ongevraagd adviseren op bovenstaande onderwerpen.

Artikel 5 Citeertitel en Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als Statuut Controller BWB;

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag nadat het bekend is gemaakt.

Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 18 juni 2020

G.J. van Grootheest

Voorzitter

A. van Vliet

Directeur