Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lansingerland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland houdende regels omtrent de Adviesleidraad uitwegen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLansingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland houdende regels omtrent de Adviesleidraad uitwegen
CiteertitelAdviesleidraad uitwegen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-2020nieuwe regeling

07-07-2020

gmb-2020-179123

T20.05702

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland houdende regels omtrent de Adviesleidraad uitwegen

 

1. Adviesleidraad

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een uitweg, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), in samenhang met artikel 1:8 en 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Lansingerland 2019 (Apv), of zoals deze artikelen laatstelijk zijn gewijzigd, neemt de vakgroep Verkeer bij haar advisering deze adviesleidraad in acht. Het advies bevat een motivering van de toets aan de toepasselijke advies-criteria.

2. Toepasselijkheid CROW-publicaties

Bij deze adviesleidraad, voor de beoordeling van aanvragen van een omgevingsvergunning voor een uitweg, gebruiken wij als basis de publicaties 68 “Uitritten” en 228 “Uitritten en uitritconstructies” van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de verkeerstechniek (CROW). De hiernavolgende adviescriteria baseren wij op deze publicaties. In situaties waarin deze adviesleidraad niet voorziet, adviseren wij op basis van de publicaties van het CROW.

3. Het veilig en doelmatig gebruik van de weg

 • a.

  Een uitweg is minimaal 3,00 meter en maximaal 5,00 meter breed;

 • b.

  Een gecombineerde uitweg van twee woningen is maximaal 7,00 meter breed;

 • c.

  Een uitweg ligt op minimaal 5,00 meter van een kruising van wegen;

 • d.

  Het zicht vanaf de perceelsgrens op het verkeer (voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer) op de openbare weg is zodanig dat men de uitweg veilig kan gebruiken;

 • e.

  Vanaf de openbare weg is de uitweg en de bestemming (het privéterrein) duidelijk herkenbaar, conform de in artikel 2 genoemde CROW-publicaties;

 • f.

  Wanneer de aanvrager een poort bij de uitweg plaatst, dan staat de poort geheel op eigen erf. Een draaibare poort draait over het eigen erf;

 • g.

  Bij een bushalte staan wij geen uitweg toe.

4. De bruikbaarheid van de weg

 • a.

  Aan wegen, die in de wegcategorisering zijn aangewezen als erftoegangsweg (zoals opgenomen in het Mobiliteitsplan Lansingerland), is een uitweg mogelijk. Op gebieds-ontsluitingswegen (50 km- en 70 km-wegen) staan we geen uitwegen toe. Het vergroot namelijk de verkeersonveiligheid. De uitwegen van woningen langs gebiedsontsluitings-wegen sluiten bij voorkeur aan op een parallelweg;

 • b.

  De wegconstructie van de openbare weg is ter plaatse van de uitweg berekend op het te verwachten gebruik en de belasting van de uitweg;

 • c.

  De uitweg belemmert de bruikbaarheid van de parkeerplaatsen op de openbare weg niet.

5. De bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving

 • a.

  Een uitweg voor parkeren in de voortuin is niet toegestaan, tenzij het bestemmings- of omgevingsplan parkeren in de voortuin toestaat;

 • b.

  Een uitweg, die leidt naar een parkeergelegenheid op particulier terrein, mag wanneer dit een zij- of achtertuin is. De parkeerruimte is minimaal 2,50 meter breed en minimaal 5,00 meter diep. Tevens is er een looppad naast en aan de voor-/achterzijde van de auto van minimaal 1,00 meter breed om de deur/garage/berging te bereiken. Bij hoekwoningen wordt dit in een dergelijk geval per situatie beoordeeld.

6. De bescherming van de groenvoorziening in de gemeente

 • a.

  Een uitweg mag niet in de plaats komen van waardevolle, beeld- of structuurbepalende groenvoorzieningen, zoals bomen. De gemeente toetst de locatie aan het op dat moment geldende groenbeleid in de Groenstructuurvisie en de Bomenverordening Lansingerland;

 • b.

  Wanneer het is toegestaan om bomen te verwijderen voor een uitweg, dan behandelen wij, indien voor het vellen van die bomen een omgevingsvergunning nodig is, de aanvraag voor die vergunning afzonderlijk op grond van de Wabo en de Bomenverordening Lansingerland 2018, of zoals deze laatstelijk is gewijzigd;

 • c.

  Wanneer er binnen de kwetsbare boomzone een uitweg wenselijk is, dan kan de beheerder of eigenaar van de grond waarop de uitweg is aangevraagd een Boom Effect Analyse vragen. Hiermee moet worden aangetoond of een uitweg geen onevenredig nadelige gevolgen heeft voor een boom. De kwetsbare zone is de zone, die direct rond de stamvoet van de boom begint en doorloopt tot 1,5 meter buiten de kroonprojectie;

 • d.

  Bij werkzaamheden in de buurt van publieke bomen (in ieder geval binnen de kroon) adviseren wij om als voorschrift in de omgevingsvergunning op te nemen, dat de uitvoerder van de omgevingsvergunning altijd boombeschermingsmaatregelen toepast en te werken conform de bomenposter “Werken rondom bomen” van Norminstituut Bomen.

7. Aanvullende toetsingscriteria voor uitwegen bij woningen

 • a.

  Voor een uitweg bij een woning mag maximaal één openbare parkeerplaats vervallen. Het vervallen van een parkeerplaats in de openbare ruimte gaat namelijk ten koste van het dubbelgebruik en bezoekersparkeren, waardoor de parkeerdruk in de omgeving groter wordt. Bij een gecombineerde uitweg mogen maximaal twee openbare parkeerplaatsen vervallen;

 • b.

  De aanleg van een tweede uitweg bij een perceel mag niet ten koste gaan van een openbare parkeerplaats of waardevolle, beeld- of structuurbepalende groenvoorzieningen, die in gebieden liggen die in de Groene Kaart, horende bij de Bomenverordening Lansingerland 2018, met lichtgroen of dondergroen zijn aangeduid, of zoals deze laatstelijk is gewijzigd;

 • c.

  Wanneer een openbare parkeerplaats vervalt voor de aanleg van een uitweg, dan realiseert de aanvrager een parkeergelegenheid op eigen particulier terrein en houdt deze parkeer-gelegenheid in stand.

8. Criteria voor uitwegen van bedrijven

Aanvullend aan het bepaalde in de artikelen 3, 4 en 5 gelden er extra criteria voor uitwegen van bedrijven, waarbij onder bedrijf niet wordt verstaan een bedrijf aan huis:

 • a.

  Een uitweg mag in beginsel maximaal 6 meter breed zijn, met vleugels tot 12 meter breed, tenzij dit anders noodzakelijk is om logistieke redenen, verkeersveiligheidsredenen of om te voorkomen dat de parkeerdruk in de omgeving toeneemt;

 • b.

  Een aanvraag voor een bredere uitweg dan genoemd onder a moet onderbouwd zijn, wordt getoetst op noodzaak en moet passen in de omgeving;

 • c.

  Er is één uitweg per bedrijf toegestaan, tenzij dit anders noodzakelijk is om logistieke redenen, verkeersveiligheidsredenen of om te voorkomen dat de parkeerdruk in de omgeving toeneemt;

 • d.

  Wanneer de aanvrager een poort bij de uitweg plaatst, dan staat de poort geheel op eigen erf. Een draaibare poort draait over het eigen erf.

9. Inwerkingtreding

Deze adviesleidraad treedt in werking met ingang van de dag na de openbare bekendmaking ervan.

10. Onvoorziene gevallen

Gevallen waarin deze adviesleidraad niet voorziet, beoordelen wij door een afzonderlijke afweging op basis van de specifieke omstandigheden van het geval, onverminderd het bepaalde in artikel 2.