Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Druten

Ontheffingenbeleid parkeerschijfzone Gemeente Druten 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDruten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOntheffingenbeleid parkeerschijfzone Gemeente Druten 2020
CiteertitelOntheffingenbeleid parkeerschijfzone Gemeente Druten 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994
 2. artikel 87 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 3. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 25 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 5. artikel 85 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2020Nieuwe regeling

07-07-2020

gmb-2020-177937

Tekst van de regeling

Intitulé

Ontheffingenbeleid parkeerschijfzone Gemeente Druten 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Druten:

Gelet op artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994 (nader te noemen: Wegenverkeerswet) en artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (nader te noemen: RVV 1990);

 

Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op de artikelen 25 en 85 van het RVV 1990;

 

Overwegende:

 • dat krachtens de verkeersbesluiten langs, voor of achter de blauwe streep de parkeerschijfzone op onderstaande wegen van toepassing is:

  • -

   de Markt;

  • -

   de Hogestraat;

  • -

   de parkeerterreinen aan weerszijden van de Ooievaarstraat (incl. straatparkeerplaatsen);

  • -

   het parkeerterrein aan Raadhuisstraat;

  • -

   de Kasteelhof incl. parkeerterrein;

  • -

   Tussenweg, incl. parkeerplaatsen achter Raadhuisstraat nr: 107 t/m 121;

  • -

   het parkeerterrein voor het gemeentehuis aan de Heuvel,

  • -

   de Rieffhof excl. het parkeerterrein nabij de Piet Verslootstraat;

  • -

   een deel van het parkeerterrein aan de Molenstraat;

  • -

   een deel van het parkeerterrein aan de Margrietstraat;

  • -

   het parkeerterrein aan de Klokkeslagstraat;

 • het voornemen om op termijn middels een nieuw verkeersbesluit de Kattenburg, tussen Hogestraat en Ambtshuisstraat, toe te voegen aan de parkeerschijfzone en dat daar hetzelfde ontheffingenbeleid van toepassing dient te zijn;

 • Dat, met uitzondering van de Hogestraat, in de parkeerschijfzone maximaal twee uur achtereen met gebruikmaking van een parkeerschijf geparkeerd mag worden tijdens de volgende venstertijden:

  • -

   maandag tot en met zaterdag: 9.00 – 18.00 uur;

  • -

   vrijdag: 9.00 – 21.00 uur (uitgezonderd het weekmarktterrein aan de Markt van 12.00 tot 19.00 uur);

 • dat voor de Hogestraat parkeerschijfzone maximaal één uur achtereen met gebruikmaking van een parkeerschijf geparkeerd mag worden tijdens de volgende venstertijden:

  • -

   maandag tot en met zaterdag: 9.00 – 19.00 uur;

  • -

   vrijdag: 9.00 – 21.00 uur;

 • dat de parkeerduur in de parkeerschijfzone, voor bestuurders van een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin op de door Onze Minister voorgeschreven wijze een geldige en behoorlijk leesbare gehandicaptenparkeerkaart is aangebracht, niet aan een maximum is gebonden;

 • dat het gewenst is om het voor bepaalde doelgroepen in de parkeerschijfzone, die geen eigen parkeergelegenheid hebben, het mogelijk te maken om ook op de hierboven genoemde tijden vrij (zonder parkeerschijf) te parkeren langs of achter deze blauwe streep;

 • dat bij de planvorming voor de herinrichting van de Hogestraat bepaald en afgesproken is dat deze ontheffingsmogelijkheid niet meer kan gelden voor de Hogestraat.

 • dat het op grond hiervan noodzakelijk is dat van die regels ontheffing kan worden verleend voor het verbod te parkeren langs of achter de blauwe streep in de genoemde parkeerschijfzones tijdens de hierboven genoemde venstertijden zonder gebruik te maken van een parkeerschijf;

 • dat tijdens de herinrichting van de Hogestraat een groot aantal parkeerplaatsen in de Hogestraat zijn vervallen en teruggebracht zijn op de nieuwe parkeerplaats aan de Margrietstraat;

 • dat de huidige ontheffinghouders na besluitvorming hiervan op de hoogte worden gebracht en dat bij de behandeling van nieuwe aanvragen dit direct wordt gecommuniceerd;

Besluiten:

de navolgende beleidsregels vast te stellen voor de beoordeling van aanvragen en voor het gebruik van een ontheffing voor het verbod te parkeren langs of achter de blauwe streep in de bovengenoemde parkeerschijfzone in het centrum van Druten op de genoemde venstertijden op grond van artikel 149 van de Wegenverkeerswet en artikel 87 van het RVV 1990:

Artikel 1. Begripsbepalingen

Ontheffing:

De ontheffing van het verbod om te parkeren langs, voor of achter de blauwe streep in de genoemde parkeerschijfzones (met uitzondering van de Hogestraat) op de in aanhef genoemde tijden zonder gebruik te maken van een parkeerschijf. De ontheffing geldt alleen voor een personenauto en is niet geldig voor de Hogestraat Druten.

Typen ontheffingen:

Reguliere ontheffing: als bedoeld voor doelgroepen in artikel 2 lid 1 en lid 2,

Incidentele ontheffing: als bedoeld voor doelgroepen in artikel 2 lid 3,

Incidentele dag ontheffing: als bedoeld voor doelgroepen in artikel 2 lid 4,

Periodieke ontheffing: als bedoeld voor doelgroepen in artikel 2 lid 5.

Personenauto:

motorrijtuig op vier of meer wielen, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker, een gehandicaptenvoertuig een motorrijtuig op vier wielen als bedoeld in onderdeel q (driewielig motorvoertuig met een maximumsnelheid van 45 km/h) of een vierwielige bromfiets, ingericht voor het vervoer van personen, met niet meer dan acht zitplaatsen, de bestuurderszitplaats niet meegerekend, of een kampeerauto; in ieder geval wordt als personenauto aangemerkt een voertuig dat blijkens het afgegeven kentekenbewijs als personenauto is aangeduid; (tekst uit het voertuigreglement, art. 1.1 lid at).

Parkeerplaats:

de ruimte om een normale personenauto te kunnen parkeren, waarbij er voldoende ruimte is om te kunnen uitstappen. Conform de Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom (ASVV) zijn de afmetingen voor een parkeervak: voor langsparkeren geldt de minimale afmeting van 6,00m x 1,80m (lxb), voor haaks parkeren geldt de minimale afmeting van 4,50m x 2,30m (lxb). Indien de ruimte voor parkeren naast een obstakel ligt, dient er aan de bestuurderszijde een extra uitstapbreedte van 30 cm te zijn.

Geldigheidsduur:

een reguliere en een periodieke ontheffing, niet zijnde een dag-, week- of maandontheffing, worden verleend voor maximaal vijf jaren, met uitzondering van ontheffingen voor de doelgroepen in artikel 2 lid 2b en lid 2c. Elke vijf jaar geldt een vernieuwingsdatum, deze is altijd op 1 januari.

Artikel 2. Doelgroepen ontheffingen

 • 1.

  Een ontheffing, voor de in artikel 1 bepaalde geldigheidsduur, kan tegen een in de gemeentelijke legesverordening bepaald tarief worden verleend aan:

  • a.

   bewoners van huizen en gevestigde bedrijven in de parkeerschijfzone zonder parkeerplaats op eigen terrein en zonder het exclusief gebruik van een parkeerplaats elders; per adres kan één ontheffing worden verleend; die ontheffing kan één of meerdere voertuigen op kenteken betreffen met een maximum van twee; de ontheffing kan per keer voor slechts één voertuig worden gebruikt;

  • b.

   een in de parkeerschijfzone gevestigde huisartsenpraktijk zonder parkeerplaats op eigen terrein en zonder het exclusief gebruik van een parkeerplaats elders; per huisarts kan één ontheffing worden verleend voor één voertuig op kenteken.

 • 2.

  Een gratis ontheffing voor de in artikel 1 bepaalde geldigheidsduur kan worden verleend aan:

  • a.

   uitvaartondernemingen, voor rouwdiensten die in de parkeerschijfzone plaatsvinden. Per uitvaartonderneming worden maximaal 10 ontheffingen verleend. Deze ontheffingen zijn geldig voor maximaal vijf jaren;

  • b.

   medewerkers van de werkorganisatie Druten Wijchen werkzaam bij brandweer Druten;

  • c.

   medewerkers van de werkorganisatie Druten Wijchen, bestuurders en andere doelgroepen, mits de manager van het domein Fysieke Leefomgeving een positief besluit hierop heeft genomen.

 • 3.

  Voorts kan een ontheffing tegen een in de gemeentelijke legesverordening bepaald (dag)tarief worden verleend ten behoeve van utiliteitsbedrijven, die werkzaamheden moeten verrichten in de parkeerschijfzone, zoals aannemers, voor één of meer voertuigen op kenteken; per voertuig is één ontheffing nodig. Er wordt een maximum gesteld van vijf gelijktijdig geldige ontheffingen per bedrijf;

 • 4.

  Het college kan een gratis dagontheffing verlenen aan bezoekers van het gemeentehuis die langer in het gemeentehuis dienen te verblijven dan 2 uur;

 • 5.

  Aan een houder van een marktkraam kan één gratis ontheffing worden verleend. Hiervoor zijn twee groepen gedefinieerd:

  • a.

   aan de houder van een vergunning voor de weekmarkt kunnen twee typen ontheffingen worden verleend, namelijk een ontheffing als bedoeld in artikel 1 van deze beleidsregels en een ontheffing voor het parkeerverbod vanwege marktactiviteiten. Dit om te voorkomen dat de auto van de ambulante handelaar wordt weggesleept bij aanvang van de wegsleepregeling. Het marktterrein wordt nl. afgesloten tijdens marktdagen (vrijdag), van 12.00 tot 19.00 uur. De ontheffing van het parkeerverbod is alleen geldig voor een voertuig (al dan niet met aanhanger) op de Markt op vrijdag van 12:00-14:00 en 18:00-19:00 uur ten behoeve van het laden/lossen en wordt in de vergunning vermeld.

   Een ontheffing parkeerschijfzone kan alleen voor voertuigen worden aangevraagd die in een parkeerplaats passen;

  • b.

   de houder van een standplaats in de parkeerschijfzone op andere dagen dan de weekmarkt. Voor deze doelgroep geeft de standplaatsvergunning recht op een ontheffing als bedoeld in artikel 1 van deze beleidsregels. Deze ontheffing is alleen geldig voor een voertuig (al dan niet met aanhanger), op de dagen en uren dat de marktkraam er staat. Deze dagen en uren dienen ook vermeld te worden op de ontheffing.

Artikel 3. Aanvraagvereisten

 • 1.

  De aanvraag moet worden ingediend door gebruikmaking van het bij dit besluit vastgestelde aanvraagformulier (bijlage);

 • 2.

  Bij de aanvraag voor een ontheffing voor doelgroepen als bedoeld in artikel 2, eerste, tweede, derde en vijfde lid van deze beleidsregels, dient een kopie te worden overgelegd van het kentekenbewijs van de bewuste voertuigen; dit dient in ieder geval de tenaamstelling te betreffen;

 • 3.

  Bij de aanvraag voor een ontheffing voor doelgroepen als bedoeld in artikel 2 lid 5 van deze beleidsregels, dient tevens een kopie te worden overgelegd van de standplaatsvergunning;

 • 4.

  Voor een incidentele dagontheffing zijn lid 1 t/m 4 niet van toepassing, wel dient er bij de aanvraag van een incidentele dagontheffing een aantoonbare reden te zijn om langer dan 2 uur in het gemeentehuis te verblijven;

 • 5.

  Voor houders van een parkeervergunning geldt dat zij deze parkeervergunning moeten inleveren indien zij een ontheffing voor de parkeerschijfzone ontvangen.

Artikel 4. Voorwaarden ontheffing

 • 1.

  De ontheffingskaart dient, zolang van de ontheffing gebruik wordt gemaakt, achter de voorruit op een van buitenaf goed zichtbare plaats te zijn aangebracht en goed leesbaar te zijn;

 • 2.

  De houder van de ontheffing is verplicht eventuele schade, die hij door het gebruik van de ontheffing veroorzaakt, te vergoeden en redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente dan wel derden ten gevolge van het gebruik van de ontheffing schade lijden;

 • 3.

  Aan de ontheffing kunnen geen rechten worden ontleend voor de periode na afloop van de ontheffingstermijn;

 • 4.

  De ontheffing garandeert niet dat voor de ontheffinghouder langs, voor of achter de blauwe streep in de parkeerschijfzone parkeerruimte beschikbaar is;

 • 5.

  De ontheffing is alleen geldig indien voorzien van een originele handtekening van de burgemeester van de gemeente Druten;

 • 6.

  Bij aanschaf/vervanging van een auto, dient een (nieuwe) ontheffingskaart te worden aangevraagd. De oude kaart dient te worden ingeleverd bij de gemeente Druten;

 • 7.

  Indien men geen gebruik van de ontheffing meer wenst te maken, moet de ontheffinghouder de gemeente hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Een eventuele openstaande geldigheidsduur kan niet worden omgezet in geld;

 • 8.

  De ontheffing is, volgens artikel 1 van deze beleidsregels, in beginsel maximaal 5 jaar geldig in de periode van 1 januari van het eerste jaar tot en met 31 december van het vijfde jaar. Als de termijn verstreken is, wordt de geldigheidsduur van de ontheffing automatisch met 5 jaar verlengd. Voor de verlenging zijn wederom leges verschuldigd. Hiervoor ontvangt men van de gemeente Druten tijdig een factuur, welke binnen 30 dagen na dagtekening betaald dient te worden. Vooraf wordt een brief door de gemeente Druten verstuurd, waarin de automatische verlenging wordt aangekondigd en men de gelegenheid krijgt aan te geven dat men niet langer gebruik wenst te maken van de ontheffing van de parkeerschijfzone;

 • 9.

  De ´Verordening op de heffing en invordering van leges´ en de ‘Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges’ zijn van toepassing op dit Ontheffingenbeleid voor de parkeerschijfzone.

 • 10.

  De incidentele dagontheffing is alleen geldig op de ingevulde datum en voor het voertuig met het betreffende kenteken.

Artikel 5. Weigeringsgronden

 • 1.

  Een ontheffing wordt geweigerd indien:

  • a.

   niet voldaan wordt aan het bepaalde in dit besluit;

  • b.

   de aanvrager van een ontheffing de voorwaarden van een eerder verleende ontheffing niet heeft nageleefd;

  • c.

   het kenteken van het voertuig van de aanvrager niet staat geregistreerd op het adres in de parkeerschijfzone;

  • d.

   de gegevens van de aanvrager niet gelijk zijn met de gegevens van de eigenaar van het voertuig met het opgegeven kenteken;

  • e.

   het voertuig waarvoor de ontheffing is aangevraagd niet past in een parkeervak in de parkeerschijfzone.

 • 2.

  Een uitzondering op artikel 5 lid 1c en lid 1d geldt indien:

  • a.

   het voertuig een lease-auto betreft, dan moet op het kentekenbewijs vermeld staan dat het om een lease-auto gaat;

  • b.

   de aanvrager verhuisd is en op het kentekenbewijs het oude adres is opgenomen. In de Gemeentelijke Basis Administratie dienen de juiste gegevens van de aanvrager geregistreerd te zijn en als doelgroep beoordeeld te worden als bedoeld in artikel 2 van deze beleidsregels;

  • c.

   de aanvrager een in de parkeerschijfzone gevestigd bedrijf danwel een werknemer van een in de parkeerschijfzone gevestigd bedrijf is en het adres op het kentekenbewijs niet overeenkomt met het adres op het aanvraagformulier.

 • 3.

  Indien de uitzonderingen van artikel 5 lid 2 zich voordoen, wordt de ontheffing niet geweigerd, maar verleend, mits aan de overige vereisten van artikel 2 lid 1 en artikel 3 wordt voldaan.

Artikel 6. Intrekkingsgronden

 • 1.

  Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Druten kan de ontheffing intrekken indien:

  • a.

   bij wijzigingen in de eigen parkeersituatie de houder van de ontheffing de gemeente hierover niet informeert;

  • b.

   bij controle blijkt dat de eigen parkeersituatie veranderd is, waarbij blijkt dat de aanvrager van de ontheffing een eigen parkeerplaats op eigen terrein heeft of het exclusief gebruik van een parkeerplaats elders heeft;

  • c.

   de situatie voor de houder van de ontheffing is gewijzigd en niet meer behoort tot de doelgroep als bepaald in artikel 2 van deze beleidsregels;

  • d.

   het voertuig waarvoor de ontheffing is afgegeven niet past in een parkeervak in de parkeerschijfzone;

  • e.

   de leges voor de ontheffing niet op 31 januari na de vernieuwingsdatum zijn ontvangen.

 • 2.

  Het college van Burgemeester en Wethouders kan in alle overige gevallen besluiten of een ontheffing wordt ingetrokken.

Artikel 7. Overige bepalingen

 • 1.

  Bestemmingsplan Druten-kom

  • a.

   De tuinbestemming geldt voor de grond gelegen voor de voorgevel van de woning waar bewoner zijn auto wil parkeren. Binnen deze bestemming mag de grond slechts worden gebruikt ten behoeve van de tuin. Daaronder wordt niet het parkeren van auto’s verstaan.

  • b.

   Het parkeren op eigen terrein is wel toegestaan, mits dit niet voor de voorgevel gebeurt.

 • 2.

  Het college van Burgemeester en Wethouders kan gemotiveerd afwijken van:

  • a.

   het aantal te verlenen ontheffingen voor de doelgroep als bedoeld in artikel 2 lid 1b en lid 3;

  • b.

   het bepaalde in artikel 5 lid 1b.

Artikel 8. Hardheidsclausule

Voor alle gevallen waarin de beleidsregels niet voorzien, kan het college van Burgemeester en Wethouders een ontheffing met bepaalde geldigheidsduur, beiden zoals bedoeld in artikel 1 van deze beleidsregels, verlenen. Het college van Burgemeester en Wethouders bepaalt de geldigheidsduur en het aantal uit te geven ontheffingen.

Artikel 9. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels treden op 1 september 2020 in werking.

 • 2.

  Per gelijke datum wordt het ontheffingenbeleid parkeerschijfzone gemeente Druten 2015, vastgesteld op 23 juni 2015, ingetrokken.

Artikel 10. Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Ontheffingenbeleid parkeerschijfzone Gemeente Druten 2020”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 juli 2020.

Burgemeester en wethouders van Druten

A.P.J.M.Litjens,

gemeentesecretaris (a.i.)

C.A.A. vanRhee-Oud Ammerveld

burgemeester

Aanvraagformulier ontheffing parkeerschijfzone Druten

 

Tarieven

 

Bewoner:

 • -

  € 75,00 per ontheffing

 • -

  € 35,00 per ontheffing bij tussentijdse vervanging van een op de ontheffing vermeld voertuig

Gevestigd bedrijf:

 • -

  € 75,00 per ontheffing

 • -

  € 35,00 per ontheffing bij tussentijdse vervanging van een op de ontheffing vermeld voertuig

Huisarts:

 • -

  € 75,00 per ontheffing

 • -

  € 35,00 per ontheffing bij tussentijdse vervanging van een op de ontheffing vermeld voertuig

Uitvaartonderneming:

 • -

  10 gratis ontheffingen per uitvaartonderneming

Utiliteitsbedrijven:

 • -

  € 15,00 per dag dat de ontheffing duurt

 • -

  € 50,00 per week dat de ontheffing duurt

 • -

  € 125,00 per maand dat de ontheffing duurt

Tijdvenster parkeerschijfzone

Met uitzondering van de Hogestraat, mag in de parkeerschijfzone maximaal twee uur achtereen met gebruikmaking van een parkeerschijf geparkeerd worden tijdens de volgende venstertijden:

 • -

  maandag tot en met zaterdag: 9.00 – 18.00 uur;

 • -

  vrijdag: 9.00 – 21.00 uur (uitgezonderd het weekmarktterrein aan de Markt van 12.00 tot 19.00 uur);

Voor de Hogestraat geldt dat in de parkeerschijfzone maximaal één uur achtereen met gebruikmaking van een parkeerschijf geparkeerd mag worden tijdens de volgende venstertijden:

 • -

  maandag tot en met zaterdag: 9.00 – 19.00 uur;

 • -

  vrijdag: 9.00 – 21.00 uur.