Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Besluit tot intrekking van de aanwijzing van de toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet en tot mandatering van het college van burgemeester en wethouders van Venlo tot aanwijzing van een toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot intrekking van de aanwijzing van de toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet en tot mandatering van het college van burgemeester en wethouders van Venlo tot aanwijzing van een toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet
CiteertitelBesluit tot intrekking van de aanwijzing van de toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet en tot mandatering van het college van burgemeester en wethouders van Venlo tot aanwijzing van een toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 3. https://www.peelenmaas.nl/bestuur-en-organisatie/bekendmakingen-en-regelgeving/verordeningen-en-regelgeving
 4. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2020nieuwe regeling

06-07-2020

gmb-2020-177465

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot intrekking van de aanwijzing van de toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet en tot mandatering van het college van burgemeester en wethouders van Venlo tot aanwijzing van een toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas

 

 

gezien het voorstel van 6 juli 2020

 

 

gelet op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht en gelet op artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 12 lid 2 van de Verordening Jeugdhulp gemeente Peel en Maas;

mede gelet op artikel 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende, dat op grond van artikel 6.1 Wmo en op grond van artikel 12 lid 2 van de Verordening Jeugdhulp gemeente Peel en Maas, ons college ambtenaren kan aanwijzen die zijn belast met het toezicht op de WMO en het toezicht rechtmatigheid op de Jeugdwet ;

 

overwegende, dat op grond van de Samenwerkingsovereenkomst toezicht rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet regionale sociale recherche Noord Limburg 2020-2021 het toezicht rechtmatigheid voor de gemeente Beesel, gemeente Bergen (L), gemeente Gennep, gemeente Horst aan de Maas, gemeente Peel & Maas, gemeente Venlo en gemeente Venray wordt uitgevoerd door een daartoe bij de regionale sociale recherche aangestelde toezichthouder in dienst van de gemeente Venlo, en dat het efficiënt is dat deze door burgemeester en wethouders van Venlo kan worden aangewezen als toezichthouder voor al deze gemeenten;

 

besluiten:

 

 • I.

  In te trekken het besluit Toezichthouder Rechtmatigheid Sociaal Domein gemeente Peel en Maas, dd. 18 februari 2019.

 • II.

  Aan het college van burgemeester en wethouders van Venlo het mandaat te verlenen om ten behoeve van de gemeenten die deelnemen aan de Samenwerkingsovereenkomst toezicht rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet regionale sociale recherche Noord Limburg 2020-2021 een toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet aan te wijzen als bedoeld in artikel 6.1 Wmo, artikel 12 lid 2 van de Verordening Jeugdhulp gemeente Peel en Maas juncto artikel 5.11 Awb.

 • III.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 september 2020.

 

Panningen, 6 juli 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester,