Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Accommodatiebeleidsplan ‘Vastgoed voor elkaar’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAccommodatiebeleidsplan ‘Vastgoed voor elkaar’
CiteertitelAccommodatiebeleidsplan ‘Vastgoed voor elkaar’ gemeente Elburg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageAccommodatiebeleidsplan Vastgoed voor Elkaar

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 1, tweede lid, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-07-2020Nieuw beleid

29-06-2020

gmb-2020-177203

Tekst van de regeling

Intitulé

Accommodatiebeleidsplan ‘Vastgoed voor elkaar’

Besluit van de raad der gemeente Elburg tot vaststelling van beleidsregel voor de uitvoering van een toekomstgerichte, eenduidige aanpak en werkwijze op het gebied van gemeentelijk en maatschappelijk vastgoedvan de gemeente Elburg

 

De raad van de gemeente Elburg;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 maart 2020;

 

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5:1, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek;

 

b e s l u i t vast te stellen de volgende beleidsregel:

Accommodatiebeleidsplan ‘Vastgoed voor elkaar’ gemeente Elburg

 

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Elburg in zijn vergadering van 29 juni 2020

de voorzitter, ir. J.N. Rozendaal

de griffier, mr. ir. M.C. Luiting