Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Almelo

Aanwijzingsbesluit alcoholverbod Almelo 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlmelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit alcoholverbod Almelo 2020
CiteertitelAanwijzingsbesluit alcoholverbod Almelo 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-08-2020gewijzigd besluit

01-07-2020

gmb-2020-220760

11-07-202031-08-2020nieuwe regeling

01-07-2020

gmb-2020-176248

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit alcoholverbod Almelo 2020

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Almelo, gelet op artikel 2:48, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Almelo,

 

overwegende dat,

- het gebruik van alcohol op straat met name in de binnenstad en rondom verschillende parken tot overlast en openbare orde problemen leidt;

- de politie hiertegen op kan treden op grond van artikel 2:48, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Almelo;

- het wenselijk is om de politie eveneens in staat te stellen om in bepaalde gebieden tegen het gebruik van alcohol op straat op te treden vóórdat daadwerkelijk de openbare orde wordt aangetast ;

- het alcoholverbod en het aangewezen gebied uiteraard niet geldt voor terrassen die deel uitmaken van een horecabedrijf, of voor een evenement waarbij van gemeentewege toestemming is verleend om op de plaats waar dat evenement zich afspeelt alcoholhoudende drank te verstrekken en te gebruiken;

- gelet op de bestuurlijke rapportage met voorstel ‘aanwijzing gebied verbod openbaar alcoholgebruik’ van de politie van 25 juni 2020 ;

 

besluit vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit alcoholverbod Almelo 2020,

 

 

 

Artikel 1 Gebieden waar het alcoholverbod geldt

 

Gebied binnenstad Almelo:

 

Het hierna volgende gebied ‘binnenstad’, waarvan de begrenzing duidelijk is aangegeven middels de bij dit besluit behorende kaart, ‘Overzichtskaart binnenstad’, met daarbij die wegen en straten die de begrenzing aangeeft daaronder begrepen, wordt aangewezen als gebied waarin het verboden is op de openbare weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben als bedoeld in artikel 2:48, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Almelo.

 

Gebieden parken Almelo:

 

De hierna genoemde parken, waarvan de begrenzing duidelijk is aangegeven middels de bij dit besluit behorende kaart, ‘Overzichtskaart parken’ met daarbij die wegen en straten die de begrenzing aangeeft daaronder begrepen, worden aangewezen als gebied waarin het verboden is op de openbare weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben als bedoeld in artikel 2:48, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Almelo.

 

- het Schelfhorstpark;

- het Beeklustpark;

- het Rogmanspark.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Aanwijzingsbesluit alcoholverbod Almelo 2020’.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Almelo,

de secretaris, de burgemeester,

 

 

 

 

 

F.W. van Ardenne A.J. Gerritsen

 

 

 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo, Postbus 5100, 7600 GC Almelo. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel (Sector Bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle) een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Meer informatie is te vinden op www.almelo.nl onder de zoekterm ‘bezwaar’.

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzichtskaart binnenstad

 

 

 

 

 

 

Overzichtskaart parken