Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Mandaatbesluit en volmacht/ machtiging aan een niet-ondergeschikte (Wmo hulpmiddelen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit en volmacht/ machtiging aan een niet-ondergeschikte (Wmo hulpmiddelen)
CiteertitelMandaatbesluit en volmacht/ machtiging aan een niet-ondergeschikte (Wmo hulpmiddelen)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-2020nieuwe regeling

07-07-2020

gmb-2020-175508

30080-2020

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit en volmacht/ machtiging aan een niet-ondergeschikte (Wmo hulpmiddelen)

ZAAKNUMMER: 30080-2020

B&W VERGADERING: 7 juli 2020

 

Mandaatbesluit en volmacht/ machtiging aan een niet-ondergeschikte

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Raalte, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

 

Gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet;

 

Besluiten:

 

 

 • 1.

  aan de directeur van RSR Revalidatieservice B.V., gevestigd aan de Geograaf 15 te (6921 EW) Duiven, dan wel aan functionarissen die werkzaam zijn in dienst of onder verantwoordelijkheid van de directeur van RSR Revalidatieservice B.V., gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst Wmo hulpmiddelen tussen gemeenten Dalfsen, Raalte, Staphorst en Zwartewaterland en RSR Revalidatieservice B.V. met kenmerk HM2019DRSZ_1 de bevoegdheid te mandateren om in naam van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte te besluiten tot het aangaan van gebruikersovereenkomsten voor Wmo-hulpmiddelen;

 • 2.

  aan de directeur van RSR Revalidatieservice B.V., gevestigd aan de Geograaf 15 te (6921 EW) Duiven, dan wel aan functionarissen die werkzaam zijn in dienst of onder verantwoordelijkheid van de directeur van RSR Revalidatieservice B.V., gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst Wmo hulpmiddelen tussen gemeenten Dalfsen, Raalte, Staphorst en Zwartewaterland en RSR Revalidatieservice B.V. met kenmerk HM2019DRSZ_1 volmacht en machtiging verlenen om in naam van de burgemeester van de gemeente Raalte de documenten die met toepassing van het onder 1. genoemde mandaat tot stand komen, te ondertekenen en om Wmo-hulpmiddelen aan onze inwoners te verstrekken.

 

Aan dit besluit zijn de volgende instructies verbonden:

 

 • a)

  De gemandateerde is bevoegd tot het nemen van besluiten, tenzij het besluit een afwijking inhoudt van bestaande hulpmiddelenbeleid, richtlijnen, voorschriften en dergelijke van de gemeente Raalte.

 • b)

  Volmacht wordt verleend met inachtneming van de vastgestelde of vast te stellen instructies.

 • c)

  Gevolmachtigde oefent de volmacht uit binnen het kader van de door het bestuursorgaan of volmachtgever vastgestelde of vast te stellen algemeen beleid en binnen de Raamovereenkomst Wmo hulpmiddelen tussen gemeenten Dalfsen, Raalte, Staphorst en Zwartewaterland en RSR Revalidatieservice B.V. met kenmerk HM2019DRSZ_1.

 

Raalte, 7 juli 2020

burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

 

de secretaris

Karin Cornelissen

de burgemeester

Martijn Dadema

de burgemeester van de gemeente Raalte,

Martijn Dadema