Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Recreatieschap Spaarnwoude

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude houdende regels omtrent aanbesteding van werken, leveringen en diensten (Aanbestedingsrichtlijn Recreatieschap Spaarnwoude 2014)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRecreatieschap Spaarnwoude
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude houdende regels omtrent aanbesteding van werken, leveringen en diensten (Aanbestedingsrichtlijn Recreatieschap Spaarnwoude 2014)
CiteertitelAanbestedingsrichtlijn Recreatieschap Spaarnwoude 2014
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Aanbestedingsrichtlijn Recreatieschap Spaarnwoude 2010-2013.

De datum inwerkingtreding van deze regeling kan niet worden achterhaald en is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Holland/627175/CVDR627175_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-11-2014nieuwe regeling

13-11-2014

www.spaarnwoude.nl, november 2014

2014/18

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude houdende regels omtrent aanbesteding van werken, leveringen en diensten (Aanbestedingsrichtlijn Recreatieschap Spaarnwoude 2014)

Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude;

 

gelet op artikel 10, eerste lid onder e van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude, waarin is bepaald dat het dagelijks bestuur de uitvoeringsorganisatie adviseert met betrekking tot de wijze van uitvoering van het beleid van het algemeen bestuur;

 

gelet op artikel 4, derde lid, van de Organisatieverordening/regeling basismandaat 2008 van het Recreatieschap Spaarnwoude, zoals laatstelijk gewijzigd op 18 juni 2008, waarin is bepaald dat bij aanbestedingen Recreatie Noord-Holland NV handelt voor rekening en risico van het recreatieschap;

 

gelet op de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet op 1 april 2013;

 

gaat over tot vaststelling van de hierna volgende Aanbestedingsrichtlijn voor het Recreatieschap Spaarnwoude.

Artikel 1 Definities

In deze richtlijn wordt verstaan onder:

 

 • a.

  Uitvoeringsorganisatie:

  Recreatie Noord-Holland NV (hierna RNH); de vennootschap met wie het recreatieschap is overeengekomen om het beheer van het recreatieschap uit te voeren, waaronder begrepen het (laten) doen van aanbestedingen voor werken, leveringen en diensten voor het recreatieschap.

 

 • b.

  Recreatieschap:

  Het openbaar lichaam (recreatieschap) op grond van artikel 8, eerste lid Wet gemeenschappelijke regelingen: Recreatieschap Spaarnwoude.

 

 • c.

  Aanbesteding:

  De uitnodiging aan gegadigden om een inschrijving in te dienen voor de uitvoering van een opdracht tot uitvoeren van een werk, het leveren van een goed of het verrichten van een dienst.

 

 • d.

  Onderhandse enkelvoudige uitnodiging:

  Bij deze vorm van aanbesteding wordt een uitnodiging tot het doen van een inschrijving aan één enkele gegadigde gedaan.

 

 • e.

  Onderhandse meervoudige aanbesteding:

  Bij deze vorm van aanbesteding wordt een beperkt aantal van ten minste twee en ten hoogste 6 gegadigden tot inschrijving uitgenodigd op basis van een preselectie.

 

 • f.

  Openbare aanbesteding:

  Een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt waarbij aannemers mogen Inschrijven, al dan niet met preselectie.

 

 • g.

  Europese aanbesteding:

  Een aanbesteding volgens door de Europese Unie voorgeschreven richtlijnen.

Artikel 2 Toepassingsgebied

Deze richtlijn is van toepassing op alle aanbestedingen en onderhands enkelvoudige uitnodigingen van het recreatieschap.

Artikel 3 Uitvoerder aanbestedingen

De aanbestedingsprocedure voor het recreatieschap wordt uitgevoerd door RNH of een door RNH aangewezen derde partij.

Artikel 4 Doelstelling

 • 1.

  Deze richtlijn is erop gericht het recreatieschap tegen een verantwoorde prijs/ kwaliteits-verhouding te voorzien van diensten, leveringen en werken die nodig zijn voor de uitvoering van de taken en opdrachten van het recreatieschap.

 • 2.

  Onder kwaliteit wordt begrepen het geheel van kenmerken en eigenschappen van een werk, dienst of product dat van belang is voor het voldoen aan vastgelegde of vanzelfsprekende behoeften.

 • 3.

  Aanbestedingen worden op een voor de markt eenduidige wijze gepresenteerd.

 • 4.

  Het recreatieschap profileert zich zowel in- als extern als een zakelijke, betrouwbare en integere partner. Betrouwbaar staat hier voor: bewust, integer, doelmatig, rechtmatig, transparant, objectief en non-discriminatoir.

Artikel 5 Aanbestedingsregels

 • 1.

  RNH handelt, gegeven het bepaalde in artikel 4 lid 3 van de Organisatieverordening/ regeling basismandaat bij het doen van aanbestedingen, op naam en voor rekening en risico van het recreatieschap, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 • 2.

  De bevoegdheden en mandaat inzake het aanbesteden en gunnen van leveringen, diensten en werken zijn vastgelegd in het Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit voor het Recreatieschap Spaarnwoude zoals hieronder weergegeven met dien ver-stande dat de bevoegdheid voor de managers en de overige medewerkers beperkt is tot het gedeelte van de programmabegroting waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

 • 3.

  In de navolgende gevallen wordt de daarbij aangewezen wijze van aanbesteding gevolgd.

   

  Werken Diensten Leve-ringen

  Aard en omvang activiteiten

  (bedragen zijn excl. btw)

  Wijze van aanbesteding

  Mandaat (zoals geregeld in

  het Ondermandaat-/onder-

  machtigingsbesluit van het

  recreatieschap)

  WDL

  > Europees normbedrag

  Europees

  Directeur

  W

  > € 200.000

  < Europees normbedrag

  Openbaar; aanbestedings- reglement volgen

  Directeur

  W

  > € 100.000

  < € 200.000

  Meervoudig onderhands

  Directeur

  DL

  > € 100.000

  < Europees normbedrag

  Meervoudig onderhands

  Directeur

  WDL

  > € 50.000

  < € 100.000

  Meervoudig onderhands

  Manager

  WDL

  > € 25.000

  < € 50.000

  Meervoudig onderhands

  Locatiebeheerder of manager

  WDL

  < € 25.000

  Enkelvoudig onderhands

  Locatiebeheerder of manager

  WDL

  < € 2.500

  Rechtstreeks via werkopdracht

  Medewerker beheer, BB, advies, Projecten, Toezicht, FEZ

Artikel 6 Afwijkingen bij aanbesteding

 • 1.

  De directeur kan, mits de omvang van de opdracht naar verwachting niet meer dan € 100.000,- (leveringen en diensten) c.q. € 200.000,- (werken) bedraagt, afwijken van artikel 5 van deze Aanbestedingsrichtlijn, in geval van:

  • a.

   een opdracht waarbij de voorbereidingskosten meer dan 25% bedragen van de geschatte opdracht en daardoor niet in verhouding staan tot de potentiële besparingen en risico’s;

  • b.

   aansluiting bij een reeds in uitvoering zijnde werk, waarbij uitvoering door dezelfde aannemer efficiënter, sneller en daardoor goedkoper kan zijn;

  • c.

   opdrachten waarvan kan worden aangetoond dat er onvoldoende geschikte gega-digden zijn;

  • d.

   opdrachten waarvan de aard en de omstandigheden verhinderen dat vooraf een algemene vaststelling van prijzen plaatsvindt.

 • 2.

  Een verzoek tot gebruikmaking op grond van het eerste lid wordt schriftelijk en gemotiveerd voorgelegd aan de directeur. Een besluit tot gebruikmaking wordt altijd op schrift gesteld en ondertekend.

 • 3.

  Het is toegestaan om opdrachten te splitsen of samen te voegen mits daarvoor een deugdelijke motivering kan worden aangevoerd.

 • 4.

  Het is niet toegestaan om opdrachten kunstmatig te splitsen met als enig doel om onder de drempelbedragen te blijven.

 • 5.

  Een opdracht die bestaat uit een combinatie van een werk met een levering, een werk met een dienst of een levering met een dienst wordt aanbesteed volgens de regels die gelden voor het deel van de opdracht met de hoogste geraamde waarde.

 • 6.

  Indien een onvoorziene gebeurtenis plaatsvindt die niet aan het recreatieschap te wijten is en die direct handelen noodzakelijk maakt (calamiteit) dan kan de directeur van RNH, met voorbijgaan aan het elders in dit artikel c.q. deze richtlijn bepaalde, direct een opdracht verstrekken voor het uitvoeren van werken, leveringen of diensten die erop gericht zijn de gevolgen van de calamiteit te bestrijden. De door de directeur gegeven opdracht wordt, vergezeld van een toelichting, zo spoedig mogelijk ter informatie voorgelegd aan het algemeen bestuur van het recreatieschap.

Artikel 7 “Alcatel” termijn

 • 1.

  In geval van een Europese of openbare aanbesteding wordt door het recreatieschap niet eerder een opdracht gegund op basis van een gunningbeslissing dan nadat een termijn van 20 dagen na verzending van de mededeling tot gunning is verstreken.

 • 2.

  Indien binnen 20 dagen na verzending van de mededeling een kort geding aanhangig is gemaakt tegen de voorgenomen of voorlopige gunningbeslissing van het recreatieschap zal het recreatieschap niet overgaan tot gunning van de opdracht voordat in kort geding vonnis is gewezen, tenzij een zwaarwegend belang onverwijlde gunning noodzakelijk of wenselijk maakt.

 • 3.

  Het recreatieschap kan bij een meervoudig onderhandse aanbesteding een termijn als bedoeld in het eerste lid van dit artikel in acht nemen.

Artikel 8 Aannemers, leveranciers en dienstverleners

 • 1.

  Het recreatieschap streeft naar duurzame en professionele betrekkingen met aannemers, leveranciers en dienstverleners. Zij beoogt wederzijdse profijtelijke relaties met haar opdrachtnemers, maar vermijdt zoveel mogelijk een te grote wederzijdse afhankelijkheid. Uitgangspunt is dat het recreatieschap contracteert met zakenpartners die betrouwbaar zijn en kunnen aantonen dat zij financieel, juridisch en technisch in staat zijn om de opdrachten van het recreatieschap uit te voeren.

 • 2.

  Bij aanbesteding voor onderhoudswerk worden contracten gesloten met een maximale duur van 3 jaren.

 • 3.

  Het recreatieschap sluit ter zake van inkoop van goederen en diensten uit efficiency overwegingen bij voorkeur standaardcontracten af voor kleinschalige diensten en bestellingen die binnen een jaar meerdere keren plaatsvinden.

 • 4.

  Voor zover juridisch mogelijk en bedrijfseconomisch verantwoord maakt het recreatieschap in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen gebruik van de diensten van bedrijven met een maatschappelijke doelstelling die voor de uitvoering van het werk of de dienst in ruime mate gebruik maken van gehandicapte werknemers.

Artikel 9 Gebruik aanbestedingsreglementen

 • 1.

  In het bestek c.q. de documenten die worden gebruikt bij het doen van een aanbesteding van een werk onder het Europese normbedrag wordt verplicht gebruik gemaakt van de meest recente versie van het Aanbestedingsreglement voor werken. Bij aanbesteding van werken boven het Europese normbedrag beslist de directeur welk aanbestedingsreglement wordt gebruikt.

 • 2.

  Bij aanbestedingen voor diensten of leveringen kan de directeur bedingen dat gebruik wordt gemaakt van door RNH vervaardigde of aangewezen reglementen of algemene voorwaarden.

Artikel 10 Integriteit

 • 1.

  Opdrachten worden op een integere, doorzichtige en controleerbare wijze aanbesteed, gericht op gelijke kansen en eerlijke concurrentie. Medewerkers van RNH en de recreatieschappen houden zich bij aanbestedingen aan de integriteitvoorwaarden en de geheimhoudingsplicht zoals in de arbeidsvoorwaarden zijn bepaald.

 • 2.

  Het recreatieschap kan in de aanbestedingsstukken opnemen dat door het recreatieschap besloten kan worden tot het instellen van een onderzoek op grond van de wet BIBOB.

Artikel 11 Milieu- en leefomgeving

 • 1.

  Het recreatieschap wil met haar aanbestedingsbeleid een bijdrage leveren aan de milieukwaliteit en het leefmilieu. Het recreatieschap kan milieueisen stellen ten behoeve van het leefmilieu bij het aanbesteden van werken en kan milieuafwegingen hanteren bij het inkopen van diensten en producten.

 • 2.

  Het recreatieschap kan bij de aanbesteding eisen stellen ten aanzien van aanwezige of te ontwikkelen natuurwaarden.

Artikel 12 Procesbeschrijvingen

Er zijn door RNH interne procesbeschrijvingen (bedrijfshandboek) opgesteld waarin de te nemen stappen, de betrokkenheid van onderscheiden medewerkers, alsmede overige onderwerpen van interne procedurele aard, bij het voorbereiden van aanbestedingen zijn beschreven. Dit bedrijfshandboek wordt gevolgd in het kader van de uitvoering van deze richtlijn.

Artikel 13 Communicatie

Openbare aanbesteding wordt tijdig aangekondigd op TenderNed. In geval van enkelvoudig of meervoudig onderhandse aanbesteding wordt alleen contact opgenomen met de door of namens het recreatieschap geselecteerde partijen.

Artikel 14 Slotbepalingen en citeertitel

 • 1.

  Deze Aanbestedingsrichtlijn is vastgesteld door het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude op 13 november 2014 en treedt in werking op 1 januari 2015 mits deze richtlijn voor die datum bekend is gemaakt op de internet site van het recreatieschap.

 • 2.

  Deze richtlijn wordt aangehaald als ”Aanbestedingsrichtlijn Recreatieschap Spaarnwoude 2014”.

 • 3.

  De Aanbestedingsrichtlijn Recreatieschap Spaarnwoude 2010-2013, zoals vastgesteld op 18 april 2012, wordt ingetrokken op de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.

Velsen-Zuid, 13 november 2014

De voorzitter van het dagelijks bestuur,

J.H.M. Bond