Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Culemborg

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg houdende regels omtrent het aanwijzen van de heffings- en invorderingsambtenaar (Aanwijzingsbesluit Heffings- en Invorderingsambtenaar 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCulemborg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg houdende regels omtrent het aanwijzen van de heffings- en invorderingsambtenaar (Aanwijzingsbesluit Heffings- en Invorderingsambtenaar 2020)
CiteertitelAanwijzingsbesluit Heffings- en Invorderingsambtenaar 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt alle vorige besluiten inzake de aanwijzing van heffings- en invorderingsambtenaren bij de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-2020nieuwe regeling

23-06-2020

gmb-2020-173325

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg houdende regels omtrent het aanwijzen van de heffings- en invorderingsambtenaar (Aanwijzingsbesluit Heffings- en Invorderingsambtenaar 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg;

 

gelet op artikel 231, tweede lid, onderdeel b en c, van de Gemeentewet;

 

overwegende dat uitvoeringstaken met betrekking tot de gemeentelijke heffingen en belastingen (anders dan de taken die door Belastingsamenwerking Rivierenland worden verzorgd) worden uitgevoerd door de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe.

 

besluit

Artikel 1  

Het teamhoofd Financieel Advies van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe aan te wijzen als onbezoldigd gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet.

Artikel 2  

Het teamhoofd Financieel Beheer van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe aan te wijzen als onbezoldigd gemeenteambtenaar, belast met de invordering van gemeentelijke belastingen, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet.

Artikel 3  

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking hiervan.

  • 2.

    Alle vorige besluiten inzake de aanwijzing van heffings- en invorderingsambtenaren bij de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe worden per datum van inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken.

  • 3.

    Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Heffings- en Invorderingsambtenaar 2020

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg d.d. 23 juni 2020.

Burgemeester en Wethouders van Culemborg

De secretaris,

G. Vlekke

De burgermeester,

G. van Grootheest