Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Castricum

Delegatiebesluit werkgeverschap raad 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCastricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit werkgeverschap raad 2020
CiteertitelDelegatiebesluit werkgeverschap raad 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2020Nieuwe regeling

25-06-2020

gmb-2020-172172

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit werkgeverschap raad 2020

De raad van de gemeente Castricum

 

gezien het voorstel van de voorstel van de werkgeverscommissie van de gemeenteraad d.d. 26 mei 2020;

 

gezien het advies van de commissie d.d. 11 juni 2020;

 

gelet op de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1-1- 2020;

Besluit:

 

Vast te stellen het navolgende delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie

Artikel 1
 • 1.

  Aan de door de gemeenteraad ingestelde werkgeverscommissie te delegeren de bevoegdheden te besluiten tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met de op de griffie werkzame ambtenaren (artikel 107 e, tweede lid, van de Gemeentewet).

 • 2.

  Aan de door de gemeenteraad ingestelde werkgeverscommissie te delegeren de bevoegdheid als werkgever overleg te voeren met de vakbonden in het Lokaal Overleg.

 • 3.

  Te besluiten dat voor het griffiepersoneel ten aanzien van de lokale regelingen voor arbeidsvoorwaarden die niet zijn geregeld in de landelijk geldende CAO Gemeenten, de bepalingen worden gevolgd zoals die voor de Werkorganisatie BUCH zijn vastgelegd in het opgestelde personeelshandboek. Indien toepassing daarvan een ongewenste of onredelijke situatie zou opleveren, kan de werkgeverscommissie hiervan besluiten af te wijken.

 • 4.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden laten uitvoeren door een gevolmachtigde.

Artikel 2
 • 1.

  Het delegatiebesluit werkgeverschap raad 2013 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als “Delegatiebesluit werkgeverschap raad 2020”

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Castricum in zijn openbare vergadering van donderdag 25 juni 2020.

De griffier,

Mr V.H. Hornstra

de voorzitter,

drs A. Mans

Toelichting

 

Ad lid 1 en lid 2

In dit besluit wordt ervan uitgegaan dat aan de werkgeverscommissie een aantal werkgeversbevoegdheden worden gedelegeerd1. Dat betekent dat de gemeenteraad voor deze taken zijn bevoegdheid uit handen geeft en in principe volledig neerlegt bij de werkgeverscommissie. In artikel 10:13 van de Algemene Wet bestuursrecht wordt dit omschreven als “het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder zijn eigen verantwoordelijkheid uitoefent”. Delegatie aan het college is niet mogelijk, omdat de aard van de bevoegdheden zich daartegen verzet. Artikel 85 van de Gemeentewet voorziet erin dat de werkgeverscommissie verantwoording aan de raad aflegt over het door haar gevoerde beleid. Dat kan in de vorm van een jaarverslag dat aan de gemeenteraad wordt toegezonden, door middel van vragen aan het presidium of de gemeenteraad en door middel van het inzien van de agenda, de stukken en de besluitenlijst van vergaderingen (zie de verordening op de werkgeverscommissie).

 

In de situatie tot 1 januari 2020 waarin de Ambtenarenwet nog van toepassing was, werd aan de werkgeverscommissie gedelegeerd het vaststellen en wijzigen van de arbeidsvoorwaardenregeling (o.a. CAR-UWO). Het personeelshandboek dat in het kader van de WNRA moet worden vastgesteld is hiermee qua zwaarte van de bepalingen vergelijkbaar. De aard van de regeling is niet dermate zwaar dat geen delegatie mogelijk is (een soort nadere/ aanvullende regels t.o.v. de landelijke cao voor gemeenteambtenaren).

 

Het orgaan dat mag besluiten tot het aangaan van de (privaatrechtelijke) overeenkomsten (is de raad op grond van artikel 107 en 107 e Gemeentewet) heeft ook de bevoegdheid het personeelshandboek vast te stellen als een soort Algemene Voorwaarden waaronder het bereid is te contracteren.

Ad lid 3

Omdat het om de uitoefening van een privaatrechtelijke bevoegdheid gaat, is er niet langer sprake van mandaat (uitoefenen van bestuursrechtelijke bevoegdheden) maar van volmacht. Door de verleningen van de volmacht niet te beperken tot de griffier is er ook een mogelijkheid een andere functionaris volmacht te verlenen voor bijvoorbeeld het goedkeuren van declaraties. Het gaat hier om de materiele uitoefening van de privaatrechtelijke bevoegdheid binnen de gemeente als privaatrechtelijke entiteit. De vertegenwoordiging van de gemeente als privaatrechtelijke entiteit naar buiten toe geschiedt op grond van artikel 171 Gemeentewet door de burgemeester. In dat kader kan de burgemeester, nadat het materiele privaatrechtelijke besluit is genomen, bijvoorbeeld de griffier opdracht geven/ volmacht verlenen tot het tekenen van de arbeidsrechtelijke overeenkomsten voor het griffiepersoneel.


1

Nb: wat hier NIET gedelegeerd wordt is de bevoegdheid van de raad de griffier aan te wijzen, de bevoegdheid van de raad tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de griffier en de bevoegdheid van de raad de instructie voor de griffier vast te stellen. Verder wordt hier NIET de bevoegdheid gedelegeerd de vervanging van de griffier te regelen (of: plaatsvervangend griffier aan te wijzen)