Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woerden

Besluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende aanwijzing plaatsen betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur (Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting en parkeervergunningen Woerden 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoerden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende aanwijzing plaatsen betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur (Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting en parkeervergunningen Woerden 2020)
CiteertitelAanwijzingsbesluit betaald parkeren Woerden 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit Betaald parkeren Woerden 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-202026-05-2021nieuwe regeling

02-06-2020

gmb-2020-164537

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende aanwijzing plaatsen betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur (Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting en parkeervergunningen Woerden 2020)

 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Woerden;

 

gelet op artikel 225 van de gemeentewet, artikelen 2, 7 en 10 van geldende verordening parkeerbelasting en artikelen 2, 3, 4 van de geldende parkeerverordening,

 

besluiten vast te stellen het volgende:

 

Plaatsen, tijdstip, wijze en voorschriften van betaald parkeren

Artikel 1 Plaatsen betaald parkeren

Als plaatsen die bestemd zijn voor het parkeren waarop tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 2, onder a van de geldende verordening parkeerbelasting mag worden geparkeerd:

aan te wijzen de volgende weggedeelten en terreinen in de gemeente Woerden aangeduid als plaatsen waarop tegen betaling van belasting door een ieder mag worden geparkeerd:

 • 1.

  Parkeerzone A, zoals aangeduid op de bijbehorende kaart in bijlage 1 aangeduid als: ‘Zone indeling betaald parkeren binnenstad’, maximale parkeerduur van 1 uur ;

 • 2.

  Parkeerzone B, zoals aangeduid op de bijbehorende kaart in bijlage 1 aangeduid als: ‘Zone indeling betaald parkeren binnenstad’, maximale parkeerduur van 4 uur;

 • 3.

  Parkeerzone C, zoals aangeduid op de bijbehorende kaart in bijlage 1 aangeduid als: ‘Zone indeling betaald parkeren binnenstad’, maximale parkeerduur 4 uur;

Artikel 2 Dagen en tijdstippen betaald parkeren

Als dagen en tijdstippen, waarop tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd op de aangegeven weggedeelten en terreinen zoals bedoeld in artikel 1 van dit besluit, worden vastgesteld:

• Het betaald parkeren voor de onder artikel 1 genoemde parkeerzones (Parkeerzone A t/m C), geldt van maandag tot en met zaterdag vanaf 09.00 uur tot 18.30 uur.

Artikel 3 Wijze en voorschriften betaald parkeren

Onder verwijzing naar artikel 6 van de geldende verordening parkeerbelastingen wordt als de wijze waarop moet worden betaald alvorens op de in artikel 1 bedoelde weggedeelten en terreinen mag worden geparkeerd vastgesteld:

 • a.

  Terstond bij de aanvang van het parkeren dient de verschuldigde parkeerbelasting te worden voldaan. Voor het verkrijgen van een parkeerrecht, meldt de belastingplichtige zich aan bij de serviceprovider door de gebiedscode telefonisch, of op een andere door de serviceprovider geaccepteerde methode, door te geven. Hierbij neemt de belastingplichtige de voorwaarden van zijn of haar serviceprovider in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, geldt het hiernavolgende zoals bepaald in lid b.

 • b.

  In afwijking van het bepaalde in lid a, kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door gebruikmaking van elektronische betaalmiddelen (zoals PIN/ creditcard/ NFC chip) op de wijze zoals aangegeven op de daartoe aanwezige parkeerapparatuur.

 • c.

  De maximale parkeerduur, welke geldt voor de betreffende zone als bepaald in artikel 1, dient in alle gevallen in acht te worden genomen.

Artikel 4  

In afwijking van artikel 2 kunnen burgemeester en wethouders, bij afzonderlijk te nemen besluit, afzien van de heffing van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onder a en b van de geldende verordening parkeerbelasting indien er sprake is van het houden van een evenement.

Plaatsen, tijdstip en voorschriften voor parkeren met een vergunning

Artikel 5 Plaatsen vergunninghouders

Als plaatsen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders als bedoeld in artikel 2, onder b van de geldende verordening parkeerbelasting mag worden geparkeerd:

aan te wijzen de volgende weggedeelten en terreinen in de gemeente Woerden aangeduid als plaatsen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders:

 • 1.

  Parkeerzone B, zoals aangeduid op de bijbehorende kaart in bijlage 1 aangeduid als: ‘Zone indeling betaald parkeren binnenstad’,

 • 2.

  Parkeerzone C, zoals aangeduid op de bijbehorende kaart in bijlage 1 aangeduid als: ‘Zone indeling betaald parkeren binnenstad’.

 • 3.

  Parkeerzone D, zoals aangeduid op de bijbehorende kaart in bijlage 1 aangeduid als: ‘Zone indeling betaald parkeren binnenstad’,

 • 4.

  Vrachtwagenparkeerterrein Putkop te Harmelen, zoals aangeduid op de bijbehorende kaart in bijlage 2 aangeduid als: ’Vrachtwagenparkeerterrein Harmelen’;

 • 5.

  Vrachtwagenparkeerterrein Nijverheidsweg te Kamerik, zoals aangeduid op de bijbehorende kaart in bijlage 3 aangeduid als:’ Vrachtwagenparkeerterrein Kamerik’;

 • 6.

  Vrachtwagenparkeerterrein Polanen te Woerden, zoals aangeduid op de bijbehorende kaart in bijlage 4 aangeduid als: ‘Vrachtwagenparkeerterrein Woerden’.

Artikel 6 Dagen en tijdstippen vergunninghouders

Als dagen en tijdstippen, waar met een vergunning mag worden geparkeerd op de aangegeven weggedeelten en terreinen zoals bedoeld in artikel 5 van dit besluit, worden vastgesteld:

 • 1.

  Het parkeren door vergunninghouders voor het onder artikel 1 genoemde parkeerzones B, C en D, geldt van maandag tot en met zaterdag vanaf 09.00 uur tot 18.30 uur.

 • 2.

  Het parkeren door vergunninghouders voor de onder artikel 5 genoemde Vrachtwagenparkeerterreinen (Putkop, Nijverheidsweg en Polanen), geldt op alle dagen, 24 uur per dag.

Artikel 7 Voorschriften of beperkingen vergunninghoudersparkeren

Gelet op artikel 3 lid 3 van de Parkeerverordening legt het college een beperking op voor het parkeren door vergunninghouders in parkeerzone C, zoals bedoeld in artikel 5 van dit besluit:

 • 1.

  Het parkeren door vergunninghouders in parkeerzone C is uitsluitend bedoeld voor vergunninghouders die een beroep uitoefenen in de binnenstad en niet in de binnenstad gevestigd zijn of die een bedrijf hebben in de betreffende parkeerzone.

 • 2.

  In parkeerzone C worden geen vergunningen uitgegeven aan bewoners.

Uitzonderingsbepalingen

n.v.t.

Artikel 8  

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2020 en gelijktijdig wordt het aanwijzingsbesluit Betaald parkeren Woerden 2016 ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Woerden 2020

 

 

Woerden, 2 juni 2020

Burgemeester en wethouders van Woerden,

De gemeentesecretaris (wnd.), de burgemeester,

M.H. Brander V.J.H. Molkenboer

Bijlage 1-4  

Bijlage 1 van 4, Kaart Zone indeling betaald parkeren binnenstad

Bijlage 2 van 4, Kaart Vrachtwagenparkeerterrein Harmelen

Bijlage 3 van 4, Kaart Vrachtwagenparkeerterrein Kamerik

Bijlage 4 van 4, Kaart ‘Vrachtwagenparkeerterrein Woerden’