Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldrop-Mierlo

Beleidsregel Starterslening 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldrop-Mierlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Starterslening 2020
CiteertitelBeleidsregel starterslening 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpBeleidsregel starterslening 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2020Beleidsregel starterslening 2020

04-05-2020

gmb-2020-163861

2020-009450

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Starterslening 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van Startersleningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

Gelet op de artikelen 4 en 6 van de Verordening Starterslening 2020;

 

Vastgesteld op 4 mei 2020;

 

B E S L U I T :

 

Vast te stellen beleidsregel Starterslening 2020

In te trekken beleidsregel Starterslening 2017

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

 

 

Artikel 1  

Verstrekking van de Starterslening vindt plaats in de vorm van een lening verstrekt door Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

Het college heeft een Gemeenterekening Starterslening ingericht waaruit aan de in artikel 1 lid a van de verordening bedoelde aanvrager Startersleningen kunnen worden toegekend voor de aankoop van in artikel 6 van de verordening bedoelde woningen.

 

Artikel 2  

Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast op basis van de Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening, met een maximum van € 35.000,- (inclusief afsluitkosten SVn en borgtochtprovisie NHG) per lening.

Voor de Starterslening geldt een maximale koop(/-aanneem) som van maximaal de op dat moment geldende NHG-grens exclusief verbeterkosten en meerwerk.

 

HOOFDSTUK 2 AANVRAAG EN TOEKENNING

 

 

Artikel 3  

Aanvragen om een starterslening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Het college toetst of de in artikel 1, aanhef en onder a, van de Verordening bedoelde aanvrager die een verzoek indient voor een lening voldoet aan de criteria uit de verordening en stuurt, een toewijzings- of afwijzingsbesluit aan de aanvrager.

 

HOOFSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

 

 

Artikel 4  

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 

Artikel 5  

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel Starterslening 2020”.

 

 

 

 

 

Aldus ondertekend op 4 mei 2020

Het college voornoemd,

N.J.H. Scheltens J.C.J. van Bree

secretaris burgemeester

Toelichting Beleidsregel

 

Artikel 2

Deze bepaling biedt het college instrumenten om de hoogte van de Starterslening te bepalen en eveneens om het marktsegment te concretiseren. Door dit op te nemen in een beleidsregel ontstaat flexibiliteit.